Terça-feira, 7/7/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Tetë pyetje të zakonshme për të cilat përgjigjet Kur’ani

Tetë pyetje të zakonshme për të cilat përgjigjet Kur’ani

Pikëllimi me vete sjell një sërë pyetjesh… pafundësisht ‘pse?’ … Këtu janë disa çështje rreth të cilave përgjigjet Kurani.

1. Ne gjithmonë pyesim: Pse sprovohem?

Kur’ani përgjigjet: “Vërtet mendojnë njerëzit, se do të lihen të thonë “Ne besojmë”, pa u vënë në provë?! Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që, Allahu të dallojë ata, që thonë të vërtetën dhe, ata që gënjejnë.” (el-Ankebut, 2-3)

2. Ne gjithmonë pyesim: Pse nuk fitoj asnjëherë atë që dëshiroj?

Kur’ani përgjigjet: “…Mund ta urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju e mund ta doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini.” (el-Bekare, 216)

3. Ne gjithmonë pyesim: Pse jam nën gjithë këtë ngarkesë?

Kur’ani përgjigjet: “Zoti ynë, mos na ngarko me diçka që nuk mund ta bartim! Na i shlyej gjynahet tona, na i fal ato dhe na mëshiro!” (el-Bekare, 286) “Me të vërtetë, pas vështirësisë – vjen lehtësimi! Me të vërtetë, pas vështirësisë – vjen lehtësimi!” (el-Inshirah, 5-6)

4. Ne gjithmonë pyesim: Pse e humbi shpresën?

Kur’ani përgjigjet: “Mos u ligështoni dhe mos u pikëlloni, sepse ju, gjithsesi jeni më të lartët, nëse jeni besimtarë të vërtetë .” (Ali-Imran, 139)

5. Ne gjithmonë pyesim: Si mund të ballafaqohem me të?

Kur’ani përgjigjet: “O besimtarë! Bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri-tjetrin të jeni të tillë; bëhuni të vendosur dhe vigjilentë (në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufijve) dhe kijeni frikë Allahun, që të shpëtoni!” (Ali-Imran, 200); “Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz! Kjo është njëmend e vështirë, përveçse për të devotshmit.” (el-Bekare, 45)

6. Ne gjithmonë pyesim: Çfarë fitoj nga kjo?

Kur’ani përgjigjet: “Në të vërtetë, Allahu ka blerë nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre, në këmbim të Xhenetit…” (et-Teube, 111)

7. Ne gjithmonë pyesim: Për kë do të varem?

Kur’ani përgjigjet: Nëse ata largohen (nga e vërteta), thuaj: “Më mjafton Allahu, s’ka zot tjetër përveç Tij. Unë mbështetem tek Ai që është Zot i Fronit të Madh! (et-Teube, 129)

8. Ne gjithmonë pyesim: Por, nuk mund të duroj më!

Kur’ani përgjigjet: “Thuaj: “O robërit e Mi, që i keni bërë keq vetes me gjynahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i fal të gjitha gjynahet. Vërtet, Ai është Falësi i madh dhe Mëshirëploti.” (ez Zumer, 53)

Autor: Jasmin Muxhahid
Përktheu: Lutfi Muaremi

(Visited 157 times, 1 visits today)
Top