Segunda-feira, 11/12/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Tesbih dova (Ajetul kursija) (Arabisht ,shqip)

Tesbih dova (Ajetul kursija) (Arabisht ,shqip)

Kurani ajetul kursija

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te’hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfe’u indehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bima shae vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-Alijjul-Adhim (Pas çdo namazi farz)

Allahu është Një, nuk ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është Mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja as gjumi, gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Askush nuk mund të ndërmjetësojë tek Ai, përveç me lejen e Tij? Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi.

“Kush e lexon Ajetul kursinë pas çdo namazi farz nuk e pengon asgjë që të hyjë në Xhenet përveç vdekjes.” Nesaiu në librin “Amel el-Jevmi ve Lejleh” hadithi nr. 100, gjithashtu Ibën Sunnijj Hadithi nr. 121. I vërtetë sipas shejh Albanit. Shih “Sahih el-Xhamiu” 5/339 dhe “Silsileh Ehadith es-Sahiha” 2/697.

Tags:
@include "";