Quinta-feira, 19/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Tejkalo shqetësimet dhe brengat

Tejkalo shqetësimet dhe brengat

Aid el Karni

Mos u dëshpëro, ngase Zoti yt të thotë:

“A nuk i bëmë gjokset tuaj të gjerë.”

Kjo ka të bëjë përgjithësisht me të gjithë njerëzit të cilët e bartin të vërtetën në zemër, e ndjekin udhëzimin e Zotit dhe ecin në Rrugë të drejtë.

“Vallë është i njëjtë ai zemrën e të cilit Allahu e ka bërë të anojë kah Islami, andaj ai ndjek dritën e Zotit të vet? Të mjerët ata zemrat e të cilëve janë të pandjeshme kur përmendet Allahu, ata janë në devijim të vërtetë! ”

Prandaj, ekziston e Vërteta, e cila sjell qetësi në gjoks, e cila i bënë atë të gjerë e të lumtur, por edhe gënjeshtra, e pavërteta, e cila fut në të ashpërsi, indiferencë dhe vrazhdësi.

“Atë të cilin Allahu dëshiron ta udhëzojë – Ai zemrën e tij e bën të anojë kah Islami.”

Ky ajet na tregon se si besimi është synim, qëllim dhe cak i fundit të cilin e arrijnë vetëm ata që janë në rrugë të drejtë.

“Mos u pikëllo, Allahu është me ne.”

Këto fjalë i deklaron çdonjëri që e ndjen sinqerisht dhe me të vërtetë në zemër mbrojtjen, fuqinë, mirësinë dhe ndihmën e Allahut.

“Ata të cilët i janë përgjigjur Allahut dhe të Dërguarit edhe pas plagëve të marra, ata prej atyre, të cilët kanë kryer vepra të mira dhe kanë qenë të devotshëm – i pret një shpërblim i madh; ata të cilëve, kur njerëzit u thoshin: Armiqtë po tubohen për ju, duhet të bëni kujdes – kjo ua forconte besimin, andaj deklaronin: Na mjafton Allahu dhe sa Zot i mrekullueshëm është Ai!”

O njeri, të mjafton mbrojtja e Tij dhe të diturit se Ai të mbron gjithnjë.

“O i Dërguar, Allahu të mjafton ty dhe besimtarëve që të ndjekin.”

Kush e ndjek këtë moto do të korrë fitore dhe sukses në këtë dhe në botën tjetër.

“Thuaj: Për këtë unë nga ju nuk kërkoj shpërblim tjetër, pos që ai që dëshiron të ecë rrugës e cila shpie te Zoti i tij: ti ki besim te i Gjalli, i Cili nuk mund të vdesë dhe madhëroje e falënderoje Atë!”

Gjithçka pos të Gjallit, është e vdekur. Gjithçka pos Tij është kalimtare, e ulët dhe nuk meriton asnjë denjësi.

“Bëhu i përmbajtur, por i përmbajtur mund të jesh vetëm me ndihmën e Allahut. Dhe mos u pikëllo për ta dhe mos u dëshpëro për shkak të intrigave të tyre. Allahu është vërtet në anën e atyre që kanë frikë nga Allahu, të cilët i largohen mëkatit dhe kryejnë vepra të mira.”

Bekimi i posaçëm të cilin Lavdiploti ia dhuron robërve të Tij është kujdesi, ruajtja, mbështetja dhe mbrojtja e Tij, e kjo arrihet në bazë të devotshmërisë së tij, të qenit i ndërgjegjshëm për Allahun dhe zellit të cilin robi e bën në rrugën drejt Tij.

“Ata i pret shpërblimi – falje nga Zoti i tyre dhe kopshtet e xhenetit, nëpër të cilat do të rrjedhin lumenj, në të cilat do të qëndrojnë përgjithnjë, sa shpërblim i bukur është për ata që do të veprojnë kështu! Para jush ka pasur dhe janë zhdukur shumë popuj, prandaj udhëtoni nëpër botë dhe shikoni si kanë përfunduar ata të cilët të Dërguarit i quanin gënjeshtarë. Ky është shpjegim për të gjithë  njerëzit dhe udhëzim e mësim për ata që kanë frikë nga Allahu. Dhe mos u dekurajoni e as mos u pikëlloni; ju do të ngadhënjeni nëse jeni besimtarë të vërtetë.”

Në bazë të këtyre ajeteve e kuptojmë se lartësimi dhe dinjiteti ynë mbështeten në robërim dhe devotshmëri ndaj Allahut.

“Ju jeni populli më i mirë se të gjithë që kanë qenë ndonjëherë: kërkoni të kryhen vepra të mira, kurse largoni nga ato të këqijat dhe besoni te Allahu. Kurse sikur ithtarët e Librit do të besonin sinqerisht, do të ishte më mirë për ta; ka prej tyre edhe besimtarë të vërtetë, por shumica janë jobesimtarë. Ata nuk mund t’u dëmtojnë, munden vetëm t’u fyejnë; kurse nëse ju sulmojnë, do ta marrin vrapin dhe pastaj nuk do të ndihmohen dot.”

“Allahu ka shënuar: Unë dhe të Dërguarit e Mi do të ngadhënjejmë me siguri! -Allahu vërtet është i gjithëpushtetshëm dhe fuqiplotë.”

“Ne do t’i ndihmojmë vërtet të Dërguarit Tanë edhe besimtarët në jetë në këtë botë dhe Ditën kur të ngjallen dëshmitarët.”

“Kjo është fjalë e Allahut dhe premtim, të cilin Ai nuk e thyen dhe i cili nuk do të vonojë. Kurse unë rastin tim ia lë në dorë Allahut; Allahu, me siguri, i sheh robërit e Tij. Dhe Allahu e ruajti nga e keqja të cilën ia kurdisën ata, kurse njerëzit e faraonit i goditi një kob i zi.”

“Dhe besimtarët të mbështeten vetëm tek Allahu.”

Mos u dëshpëro, ngase ti jeton vetëm një ditë. Prandaj, përse duhet ta kalosh këtë ditë me pikëllim, me zemërim dhe me shqetësim.

Në një transmetim thuhet: “Kur të zgjohesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen, ndërsa kur të bie nata, mos e prit agimin.”

Porosia e kësaj këshille të mrekullueshme është që të jetosh në kuadër dhe në kufi të një dite, ta harrosh të kaluarën dhe të mos brengosesh për atë që mund të vijë në të ardhmen.

Një poet deklaron:

Ç’ka qenë ka kaluar,

e ç’do të bëhet nuk dimë.

Ti jeton vetëm një orë të vetme.

Dorëzimi dhe kujtimi i asaj që ka kaluar, hapja e plagëve të shkuara dhe kujtimi i vështirësive që kanë ndodhur shumë më herët, krejt kjo është pasojë e marrëzisë dhe çmendjes.

Një fjalë e urtë kineze thotë: “Mos e kalo urën pa arritur ende tek ajo.”

Kjo thënie e bukur na porosit që të mos i thërrasim dhe t`i shpejtojmë brengat dhe fatkeqësitë para se të vijmë te ato dhe gjersa të mos fillojmë t`i përjetojmë.

Një dijetar nga gjenerata e pararendësve të mirë deklaron: “O biri i Ademit, ti je sajuar prej tri ditësh: dje – e cila të ka kthyer shpinën; nesër – e cila ende nuk të ka ardhur; dhe sot – në të cilën jeton, andaj ki kujdes për Allahun ditën në të cilën je.”

Sa vështirë jeton personi i cili është ngarkuar me brengat e të kaluarës, të sotmes dhe të nesërmes?!

Si mund të pushojë ai që kujton atë që ka kaluar?!

Ai vazhdimisht ngjallë dhembjen e vet, sërish përjeton vuajtjet e saj, por, megjithatë, kot dhembjet nuk i sjellin asgjë të mirë.

Kuptimi i porosisë: “Kur të zgjohesh, mos e prit natën, ndërsa kur të ngrysesh, mos e prit mëngjesin” është që të kesh shpresë të arsyeshme, të jetosh ditën në të cilën je dhe në të kryesh gjërat më të mira dhe më të shumta që mundesh. Prandaj, vëllai im, vetëm këtë ditë, sot, zgjidhi problemet tua, përmblidh tërë fuqinë tënde, fokusohu vetëm në të.

Në të rregullo punët dhe obligimet tua, përmirëso sjelljen tënde, kujdesu për shëndetin, ndihmo të tjerët në vepra të mira dhe mendo për të.

 

(Visited 326 times, 1 visits today)