Quinta-feira, 25/2/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Syri i keq eshte i vertete

Syri i keq eshte i vertete

Syri i keq eshte i vertete

Blerja e një shtëpie? Mbylle gojen. 🤐
Blerë një makinë të re? Mbylle gojen. 🤐
Marrja e martesës? Mbylle gojen. 🤐
Po shkon në një festë? Mbylle gojen. 🤐
Shkuarja për të bërë një kurs? Mbylle gojen. 🤐
U promovua? Mbylle gojen. 🤐

99% të kohës që arsyeja që ëndrrat / vizionet tona nuk vijnë kur duhen, është sepse ne hapim gojën shumë shpejt për njerëzit e gabuar në kohën e gabuar.

Kishim gabim që të ndanim projekte / suksese me njerëz që pretendojnë të jenë “miq”. Zilia dhe xhelozia e ulët kyçe janë të mjaftueshme për njerëzit që të ushqehen dhe të rrëzojnë atë që mund të ishin, para se të ndodhë edhe kështu … Mbylleni gojën! 🤐

Shumica e “miqve” tuaj, duan të shohin që ju bëni mirë, por Kurrë më mirë se ata !!

Dhe vetëm një kujtesë! Edhe anëtarët e familjes kanë një zili të fshehur !!!
Por, ata nuk mund ta ndalojnë atë që Perëndia ka për ju!

🤲 🤲 🤲
Duat për mbrojtje përfshijnë si në vijim:

A’oodhu bi kalimat-illah il-tammati min sharri ma khalaqa (Unë kërkoj strehim në fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja e asaj që Ai krijoi).

A’oodhu bi kalimat-illah il-tammati min ghadabihi wa ‘iqabihi, wa min sharri’ ibadihi wa min hamazat al-shayateeni wa an yahduroon (Unë kërkoj strehë në fjalët e përsosur të Allahut nga zemërimi dhe ndëshkimi i Tij, nga e keqja e Robërit e Tij dhe nga nxitjet e liga të demonëve dhe nga prania e tyre).

https://www.facebook.com/IdealMuslimah/videos/10156551489757214/

AL AYN UL HAQQ – THE EVIL EYE IS THE TRUTH!
Buying a house? Close your mouth. 🤐
Buying a new car? Close your mouth. 🤐
Getting married? Close your mouth. 🤐
Going on a holiday? Close your mouth. 🤐
Going to do a course? Close your mouth. 🤐
Got promoted? Close your mouth. 🤐

99% of the time the reason that our dreams/visions don’t come true when they are supposed to, is because we open our mouth too soon to the wrong people at the wrong time.

We were wrong to share our projects/successes with people who claim to be “friends”. The envy and the low key jealousy is enough for people to feed off of and tear down what COULD HAVE BEEN, before it even happens, so… Close your mouth!!! 🤐

The majority of your “friends”, want to see you do well but Never better than them!!

And just a reminder! Even family members have a hidden envy!!!
But, they can’t stop what God has for you!

🤲 🤲 🤲
Du’as for protection include the following:

A’oodhu bi kalimat-illah il-tammati min sharri ma khalaqa (I seek refuge in the perfect words of Allah from the evil of that which He has created).

A’oodhu bi kalimat-illah il-tammati min ghadabihi wa ‘iqabihi, wa min sharri ‘ibadihi wa min hamazat al-shayateeni wa an yahduroon (I seek refuge in the perfect words of Allah from His wrath and punishment, from the evil of His slaves and from the evil promptings of the devils and from their presence).

(Visited 109 times, 1 visits today)
Top