Terça-feira, 27/9/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Sistemi i vlerave morale të botës perëndimore

Sistemi i vlerave morale të botës perëndimore

Sistemi i vlerave morale të botës perëndimore

|eta e njeriut perëndimor është teknologjikuar maksimalisht, është privuar nga përmbajtja shpirtërore dhe ngrohtësia jetësore. Falë prosperitetit perëndimor modern ka arritur t’i tejkalojë problemet e shumtë jetësorë. Mirëpo, jeta shooërore e krijuar si rezultat i civilizimit modern e pengon që të mësojë shumë fakte, duke sjellur në harresë shumë vlera të tij morale.
Çrregullimet e shumta që janë karakteristikë për civilizimin e sotëm modern janë fare evidentë. Shpikjet dhe zbulimet e bëra për të lehtësuar jetën dhe për të përparuar civilizimin nuk i kanë zbutur këto çrregullime, as i kanë sjellur lumturi shooërisë, por as kanë eliminuar problemet e tij dhe çrregullimet e shumta sociale. Krahas nevojave të ndryshme fizike njeriu ka një vrull moral dhe aspiratë shpirtërore. Siç e ndjen joshjen ndaj kënaoësive fizike, njeriu gjithashtu ndjen edhe nevojë për ushtrimin e përmbajtjeve shpirtërore jashtë botës materiale.
Përkufizimi njeriut vetëm Brenda suazave të materiales do të ishte gabim i madh, pastaj nuk është edhe në harmopi me natyrën e tij. Shkalla fillestare në jetën e komunitetit njerëzor, e që paraogt shpresën më të lartë të njerëzimit, fillon në momentin kur mendja e njeriut, në rrugën e zhvillimit të saj gjithpërfshirës, posaçërisht në stadiumin e kulturës materiale, aktivizon potencialet e veta shpirtërore në drejtim të shfrj/tëzimit të vlerave të gjithmbarshme njerëzore. Lumturia njerëzore gjithsesi nuk arrihet vetëm në nivel të kulturës materiale pa ushtrimin e barabratë të dy aspekteve të saj: shpirtëror dhe material.
Devijimet bashkëkohore morale dhe shoqërore tregojnë që faktorëve të komplementarizmit njerëzor nuk i është dhënë vëmendje e nevojshme. Njerëzimi ka gabuar kur ka lëshuar të njohë faktorët e lumturisë dhe mirëoenies.
Historia nuk e njeh asnjë popull jeta e cilit ka oenë e përkufizuar tërësisht me procese destruktive. Kështu është edhe Perëndimi sot. Përkundër degjenerimit moral, ende ekzistojnë edhe kualitete të duhura; ekzistojnë shumë njerëz të cilët praktikojnë besnikërisht principet siç janë nderi, mirësjellja dhe sinoeriteti. Mirëpo këto vyrtyte nuk mund të vërehen përkundër mëkateve dhe dobësive të cilat dominojnë.

Virtyteve të tilla mund t’i qasemi nga kënde të ndryshëm dhe mund të aplikohen në mënyra të ndryshme. Virtytet morale të Perëndimit kanë përjetuar ndarjen e plotë nga feja, kështu që e kanë humbur vlerën dhe karakteristikën e tyre shpirtërore. Dashuria ndaj fltimit material e ka nxitur njeriun perëndimor ta kryejë me përpikëri dhe plotësisht detyrën e vet. Njerëzit virtytet morale i shikojnë nga aspekti i fitimit material, për ata ato janë tnjet për përparim në punë. Nëse këto virtytet nuk sigurojnë dobi materiale, atëherë tek ata nuk kanë kurrfarë vlere. Kështu vlerat morale tek ata shfrytëzohen për arritjen e fitimit.
Në planin e jetës seksuale Perëndimi ka tejkaluar të gjithë kufljtë morale. Në fillim të jetës secili e di me siguri që pastërtia dhe masa në këtë çështje kanë vlerën e vet morale, ndërsa tejkalimi shpie në degradim moral. Mirëpo kjo e vërtetë ka qenë dhe është harruar gradualisht, ose është fshirë qëllimisht nga vetëdija e njeriut.
Pastërtia tanimë nuk respektohet nga ana e shoqërisë, ndërsa njëkohësisht, janë braktisur të gjitha sanksionet e kontrollit moral.

Një mik imi më kishte treguar se si e kishte dëgjuar një vajzë që po kërkonte këshillë, në njërën prej radiostacioneve Iokale në Gjermani, duke scjaruar problemin e vet tne këto fjalë:
“Për disa vjet jamë zbavltur me një djalë. Mirëpo, gjatë marrëdhënieve të vazhdueshme dhe të shpeshta ndjenjat intime ndaj tij thuaja janë shuar. Vendosa të filloj lidhje me një mashkull tjetër. A mund t’i mbaj të dytë? Apo do të duhet të heqdorë nga lidhja e dytë dhe ta mbaj të parën?”
Këshilltari në radio i ishte përgjegjur me një pyetje shumë irituese:
“Deri në moshën 28 vjeçare keni liri të pakufizuar të shooroheni me një apo më shumë meshkuj, pa kurrfarë obligimesh dhe kushtesh. Prandaj, mos u brengosni dhe mos u shoetësoni, prandaj mos u hamendni lidhur me këtë!”
Ku jemi ne vallë, kur mediumet dhe autoritete tjera, detyrë e cilëve është të mbrojnë moralin publik dhe ta mbrojnë erozionin e tij, vetë e preferojnë lapërdharinë edhe atë nën emërtimin ‘marrëdhënie të posaçme para martesës’ dhe ‘mioësi ligjore’; preferojnë promiskuitetin preferojnë shkatërrimin e kufijve morale; mohojnë moralitetin dhe predikojnë ngritjen kundër mirësjelljes, respektit dhe dinjitetit?

Will Durant, sociolog, në veprën e tij “Mrekuilitë e filozofisë”, shkruan:
“Jeta në qytetet e cMIizuara nuk lejon njeriun as të mendojë për martesën, ndërkohë që pasionet seksuale rriten, ndërsa konditat e bëjnë kënaojfsinë tejet të afert. CMIizim! e ka shtyrë moshën e martesës (te meshkujt madje deri 30 vjet), që trupin e djalërisë ia ekspozon nxitjeve dhe shoetësimeve seksuale, si dhe e dobëson fuolnë e tij për t’u mbrojtur nga veprimet e ndaluara. Keshtu pastërtia, e cila dikur është konsideruar virtyt, është bërë objekt i përbuzjeve dhe poshtërimeve. Në një atmosferë të tillë tretet edhe turpi, i dli dikur i ka stolisur të gjitha bukuritë e njeriut, ndërsa njerëzit krenohen me mëkatet e tyre; nën mbulesën e barazisë me mashkullin, femrat hyjnë në lidhje të pakufishme jashtëmartesore, ndërsa marrëdhëniet e ndaluara paramartesore bëhen diç fare e zakonshme.

Është e saktë se në rrugë nuk ka prostitute (është zvogëluar shumë numri i tyre S.S.), mirëpo kjo nuk është pasojë e ndjekjes policore, porse ngase e kanë humbur punën për shkak të paraoitjes së femrave të cilat ketë e bëjnë pa pagesë.”
Natyra e njeriut ka nevojë të konsolidojë fuojtë e veta, të vetëdisiplinohet dhe të eksponohet me masë. Largimi nga kjo rrugë natyrore e natyrës së njeriut sjell pasoja të padëshirueshme. Me flakjen nën këmbë të ligjit të qenies vetanake në emër të lirisë, kurrë nuk mund të sjellë qetësinë e duhur të zemrës dhe kënaoësinë e mendjes të cilën njerëzit e kërkojnë.

Indulgjenca perëndimore lapërdharinë e ka bërë publike. A është ngopur ky zvetnim i njerëzve? A nuk janë krimi, dhunimet, sëmundjet nervore, kundërshtimet, grevat dhe vetëvrasjet rezultat i shfrenimit seksual dhe lirisë së tepruar? Njëzet vjet të lirisë totale seksuale në Suedi kanë shkaktuar pasoja të tmerrshme tek rinia: egërsinë dhe dhunën shooërore. Ky fenomen kishte shoetësuar seriozisht qaroet shkencore dhe politike, ndërsa në parlamentin suedez ishte trajtuar si problem krucial i shoqërisë suedeze. Kryeministri suedez kishte paralajmëruar haptas me fjalët: “Do t’na duhen të paktën dyzet vjet që të sanojmë katastrofën e prodhuar me gabimin i cili ka zgjatur njëzet vjet.”
Teoria e Frojdit, e cila të gjitha aktivitetet njerëzore i Sqaron me vrullet seksuale, shumë njerëz i ka shtyrë në shfrenim më të rëndë seksual. Ajo e ka ndarë seksin nga morali. Pastërtia ka erozuar deri në fund pa kufi, për pasojat e cilit dëshmojnë të dhënat e publikuara më poshtë.

Kështu “The Reader’s Digest” raporton:
“Statistikat në Gjermaninë Perëndimore tregojnë se armata aleate, duke berë jetë seksuale me femrat gjermanoperëndimore, ka lënë pas vete 200.000 femijë jashtëmartesorë, prej cilëve 5.000 foshnja të zeza, per të dlat tani perkujdeset qgveria. E kjo është vetëm 1096 nga numri i përgjithshëm i femijve jashtëmartesorë oe janë shpetuar nga aborti apo mbytja nga ana e nënave. Kjo statistikë ka të bëjë vetem me Gjermaninë Perëdimore, ndërsa nuk kemi të dhëna per Gjermaninë Lindore. Mirëpo, ështe më se e besueshme oe ky problem atje nuk është aspak më i Iehte nëse nuk eshte me i rëndë.”
As vendet tjera perëndimore nuk mbesin prapa Gjermanisë, raporti më i dhembshëm është ai nga Northamptoni, në Anglinë qëndrore, i cili pohon se numri i lindjeve ilegale në përojndje është më i madh se 50% nga numri mestara i lindjeve në këtë regjion, si dhe fakti që ky fenomen ka filluar kur Northamptoni kishte kaluar nga prodhimi bujoësor në atë industrial.” (“Zhvillimi dhe moderniteti”, f. 34)

Psikologu Deil Karrengy shkruan në librin e tij “Pasqyra e suksesit”: “Statistikat e publikuara nga ana e fondacionit amerikan dëshmojnë që bashkëshortët, për të cilët dihet se nuk kanë qëndruar besnikë ndaj bashkëshorteve të tyre, janë nga të gjitha klasat dhe të gjitha moshave. Pesëdhjetë nga njëojnd bashkëshortë të anketuar kohë pas kohe nuk kanë cjenë besnikë ndaj bashkëshorteve, madje disa prej tyre vazhdimisht. Pjesa tjetër, ata që kanë qenë besnikë ndaj bashkëshorteve të tyre, kanë qenë besnikë për shkak të frikës nga sëmundjet e ndryshme, apo skandalet, apo, mbase, nuk kanë pasur rast për këtë. Përgjimi telefonik në Nju )ork, gjatë një intervali të shkurtër ditor, ka zbuluar se bashkëshortet e këtij qyteti gjithashtu i mashtrojnë bashkëshortët e tyre.”

Në Enciklopedinë britanike (t. 23, f. 45), thuhet:
“Prej të gjithë spitaleve amerikane, 650 prej tyre janë spedalizuar për sëmundje venerike, ndërsa 15096, dmth. Më shumë se dyflsh prej këtij numri janë ata qg e kërkojnë ndihmën e mjekut familjar apo në këto spitale.”
Libri i Kinseyit mbi “Shprehitë e sjdljeve seksuale” (f. 304) tregon se në Amerikë gjatë vitit vdesin 30 der 940 mijë fëmijë si pasojë e sëmundjeve vener ike të njërit prej prindërve. Ndërsa dëmet që shkaktojnë këto sëmundje në Amerikë janë shumë më të mëdha se dëmet që shkaktojnë të gjitha sëmundjet tjera, me përjashtim të tuberkulozës.

E përditshmja “Ettela’at (nr. 10414) transmeton një raport të revistës “Psikologjia”, nga muaji dhjetorl 960, ku thuhet:
“Numri i fëmijve të lindur jashtë martesës në Amerikë rritet aqshpejtë sa paraoet problem të madh për oeverinë amerikane. Statistikat për vjetin 1957 deshmojn per më shumë se 200.000 femijë jashtemartesorë, ndërsa ky numër shtohet per 50% 20 vjetët e fundlt.”

Revista “Zibardh” (nr. 380) raporton:
“Numrt vjetor I aborteve në Amerikë arrin 1.000.000 raste. Prej tyre 65% të aborteve janë pasojë e marrëdhënieve të lira jashtëmartesore, ndërsa 5096 janë raste të vajzave dhe grave të pamartuara.”
Sipas së përditshmes “Keyhan” (nr. 535) doktor Molenzi nga Londra jugore thotë:
“Çdo e pesta vajzë e pamartuar qg vie në Idshë në Angli është shtatzanë. Numri l aborteve në Londer arrin shifrën prej 50.000 gjate vltlt. Një nga 20 foshnjat e lindura janë ilegale. Përkundër progresit vjetor të standardit jetësor ky numër shtohet nga vjetl në vjet. Numri më i madh 1 fëmijve jashtmartesorë lindë në familjet e pasura, ndërsa vajzat e familjeve të pasura janë më të prirura për të qenë nëna të pamartuara.”

Këto fakte janë të mjaftueshme për të dëshmuar për robërimin e njeriut bashkëkohor të civilizuar ndaj pasioneve seksuale, për të cilat pohohet se janë shprehje e lirisë së plotë. Kënaqësia seksuale e ka arritur kulmin me ç”rast shumë vlera morale dhe humane në jetën familjare janë harruar tërësisht, kështu që njerëzit e kanë humbur ndjenjën për çfarëdo normash apo kuflzimesh në këtë rafsh.

Para disa vjetësh gazetat kishin raportuar se në Amerikë (shteti Ajdahi) një grup meshkujsh kishin ndërruar gratë midis tyre për një periodë prej 3 javësh. Secili prej tyre ia kishte dhuruar gruan e tij tjetrit si dhuratë. Kjo ngjarje kishte shkaktuar reagim të menjëhershëm në Amerikë, andaj grupi është gjykuar me akuzën për prishje të moralit publik dhe lapërdhari, si dhe përhapjes së prostitucionit.

Ky është vetëm një shembull i devijimit i evdientuar vetëm në aspektin seksual të jetës.
qëndrimet dhe persiatjet e njerëzve të mençur nga çdo popull, si dhe mënyra e jetës të liderëve të tyre, ndikojnë dukshëm në formimin e mënyrës së persiatjes dhe besimit të një komuniteti. Nëse ai rreth i njerëzve në shooëri vepron në mënyrë të shfrenuar, atëherë kjo është e keoe e rendit të lartë. Me që çdo njeri, për nga natyra, posedon nxitje evidente të brendshme, atëherë shembulli i keqka ndikim më të shpejtë se çdo ligj moral.
Personi i edukuar në shkollën e narcisoizmit të shfrenuar dhe në mjedis të njejtë ndjen liri të plotë personale. Në një mjedis dhe rreth të këtillë nuk ka vend për idenë e nderit dhe pastërtisë. Akcionin e caktojnë impulset, respektivisht shpirti amoral i njeriut.

Ata që mohojnë ligjet morale kultivojnë pasardhës amoralë dhe të shfrenuar, të ballafaouar fuoishëm dhe pashpresë me vrullet negative fizike, të cilët lehtë anashkalojnë udhëzimet e ndërgjegjes dhe logjikës.
Presidenti amerikan Xhon Kenedi, në vitin 1962, kishte deklaruar: “Një ardhmëri e dhembshme e pret Amerikën, ngase rinia e saj është zhytur thellë në pasione, në epshe dhe nuk ka vullnet t’i kryejë obligimet e veta. Nga shtatë të rinjë të ftuar në rekrutim, gjashtë nuk kalojnë testet mjekësore për shkak të mungesës së kapadetit flzik dhe plogështisë së intelektit të shkaktuar nga jeta e shfrenuar.”
Hrushçovi, gjithashtu, që në vitin 1962 kishte paralajmëruar për një trend të rrezikshëm në vendin e tij:

“Ardhmëria e BRSSsë është në rrezik, ngase rininë nuk e pret një perspektive e bukur. Kjo rini është e shfrenuar, e pandërgjegjshme dhe robër të pasioneve.”
Është e çuditshme se si kjo kohë e progresit shkencor dhe industrial nuk është në gjendje të përballet me problemin e zhgënjimit të gjeneratës së re. çdo ditë lindin fenomene të reja, të çuditshme, si pasojë e këtij civilizimi të pashpirt teknologjik. Një herë këta ishin “Bitëllsat” me sjelljen e tyre të pakontrolluar dhe të shfrenuar. Herën tjetër, në shooëri si bari i keoJindin “hipikët” të cilët rebelohen kundër materializmit të pastër të mjedisit të tyre, duke mohuar vlerat etike dhe shenjtëritë fetare si bestytni të pabaza. Ata e kanë minimizuar stilin e jetës normale. E mohojnë shooërinë dhe janë ngritur kundër të gjitha standardeve të civilizimit gjersa, kur u deshën standardet morale dhe mbështetja shpirtërore, nuk u gjendën edhe vetë të braktisur dhe të pafucjishëm.

Një fenomen i tillë social rezultoi me dëshprim emocional tek të rinjtë, e që u shpreh në shfrenimin dhe devijimin e tyre, ndërsa dëshmon se civilizimi modern njerëzit i trajton si pjesë të një makine të madhe. Ai kurrë nuk mundet të plotësojë nevojat e brendshme të njeriut, as ndjenjën shpirtërore dhe sentimentin human të tij. Shtimi i numrit të vetëvrasjeve është edhe një argument shtesë që komforti material dhe kënaqësitë nuk janë të mjaftueshëm.
“Në bazë të raporteve policore nga viti 1976 në Gjermaninë Perëndimore kang ndodhur 10.000 raste të vetvrasjeve, ndërsa mbi 6.000 meshkuj dhe 7.000 femra kanë provuar të bëjnë vetëvrasje.” (Transmetuar sipas revistës “Tendorost”).
“Përdorimi i drogave të rënda në mestn e rinisë amerikane është tmerrësisht e lartë. Para pak kohësh polida e Nju Jorkut kishte zbuluar 38 kufoma të rinjsh prej moshës 16 deri 35 vjet, të cilët kishin vdekur si pasojë e dozës së tepruar të narkotikëve. Disa nga viktimat madje as qg kishin arritur të nxirrnin gjilpërat nga trupi. Varëtsit më të mëdhej janë ata të heroinës: vetëm në Nju |ork janë rreth 100.000, pra 1 vartës në 80 banorë. Është shumë i madh numr! i vartësve në oaroet e larta të shooërisë amerikane. Një mjek i njohur njujorkas kishte deklaruar se njëri prej aktorëve më të njohur të Holivudit merr nga 10 doza në 24 orë, duke dhënë për këtë 60 dollarë për një dozë të drogës. Shumë raste të evidencuara midisi personaliteteve te shouara, të cilat zyrtarisht i përshkruhet problemeve me zemër, ky mjek I soaron me konsumimin e drogës.” (Ettela’at, nr. 13015)

Në “The Spirti of Man” (f. 32) lexojmë:
“Çdo 25 mlnuta në Amerikë ndodhë një kritn i rëndë, ndërsa çdo 24 minuta ndodhë një vrasje me paramendim, 5 sulme të renda ndaj pasurisë, 30 vjedhje të mëdha dhe 3 mijë të vogla. Katër miliardë dollarë shpenzohen për luftë kundër krimit dhe vendosjes së rendit, ndërsa prej kësa) njëqind milion dollarë shpensrahen vetëm në Nju Jork.”
Ja, për një jetë të tillë ftojnë njerëzit, të cilët vetë janë zhytur në të. Ata lavdërohen me mendjen dhe kulturën e tyre, madje krenohen që ftojnë për këtë.

(Visited 97 times, 1 visits today)