Segunda-feira, 27/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

SI T’I SHLYEJ GJYNAHET E MIA!!

SI T’I SHLYEJ GJYNAHET E MIA!!

gjynahet e mia

SI T’I SHLYEJ GJYNAHET E MIA!!

Në vazhdim do t’i cekim disa adhurime, të lehta dhe të përditshme, mirëpo me peshë të madhe, ngase ato i shlyejnë gjynahet dhe kjo padyshim është dhunti e madhe prej Allahut!

1. Shlyeji ato me këtë hadith: “Nuk ka njeri në tokë i cili thotë: “La ilahe il-lAllah, vAllahu ekber, ve la haule ve la kuvete il-la bil-lah (nuk i takon adurimi skujt përveç Allahut, Allahu është më i madhi, nuk ka ndrshim e as forcë pa ndihmën e Allahut); vetëm se i falen atij gjynahet, qofshin ato edhe sa shkuma e detit”.

2. Shlyeji ato pas ngrënies së ushqimit: “Kush ha ushqim dhe pastaj thotë: Falënderimi i takon Allahut që më ushqeu me këtë ushqim, dhe më furnizoi me lehtësi, pa ndihmën dhe fuqinë time; i falen gjynahet e mëparshme”.

3. Shlyeji ato pas veshjes së rrobave tua: “Kush e vesh rrobën dhe thotë: Falënderimi i takon Allahut, i Cili ma mundësoi ta vesh këtë rrobë dhe më furnizoi me lehtësi me të, pa ndihmën dhe fuqinë time; i falen gjynahet e mëparshme”.

3. Shlyeji ato gjatë ditës tënde me hadithin: “Kush thotë: “Subhanallahi ue bihamdihi (I Lartësuar qoftë Allahu, Atij i takon Lavdërimi)”, në ditë njëqind herë, i fshihen gjynahet edhe po të ishin ato sa shkuma e detit”.

4. Shlyeji ato pas namazit: “Kush thotë pas çdo namazi 33 herë Subhanallah (I Lartësuar qoftë Allah); 33 herë Elhamdulilah (Falënderimi i takon Allahut); dhe 33 herë Allahu Ekber (Allahu është më i Madhi); 99 në tërësi dhe e plotëson të 100 me fjalën la ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike lehu, lehu el Mulku, ve lehu el Hamdu, ve huve ala kul-li shejin kadir (Nuk ka hyjni që meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e i pa rival. Atij i takon Sundimi dhe Lavdërimi dhe Ai është i Gjithëfuqishëm mbi çdo gjë); i fshihen gjynahet edhe po të ishin sa shkuma e detit”.

5. Shlyeji ato para gjumit tënd: “Kush thotë kur bie në shtratin e tij: “La ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike lehu, lehu el Mulku, ve lehu el Hamdu, ve huve ala kul-li shejin kadir, la hauele ve la kuvete il-la bil-lahi, el Alij, el Adhim, subhan-Allah, elhamdulilah, ve la ilahe il-lAllah, vAllahu ekber(Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, i Cili është një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe Falënderimi, Ai është mbi çdo send i Plotëfuqishëm, i Larti, i Madhëruari, i Lartësuar qoftë Allahu, falënderimi i takon Allahut, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Allahu është më i madhi); i fshihen gjynahet edhe po të ishin sa shkuma e detit”.

6. Shlyeji ato gjatë ezanit: “Kush thotë kur e dëgjon myezinin: Esh-hedu en la ilahe il-lAllahu, vahdehu la sherike lehu, ve en-ne Muhameden abduhu ve resuluhu, redijtu bil-lahi rab-ben, ve bi Muhamedin resulen, ve bil islami dinen (Dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq, dëshmoj se Muahmedi është robi dhe i dërguari i Tij. Jam i kënaqur që Allahu është Zoti im, që Muhamedi është Pejgamberi im dhe që Islami është feja ime); i falen atij gjynahet”.

7. Shlyeji ato me istigfarin (kërkim faljen) tënd: “Kush thotë: Estagfirullahe, el-ledhi la ilahe il-la huve, el Hajje el Kajume, ve etubu ilejhi (Kërkoj faljen e Allahut, i Cili nuk ka të adhuruar përveç Tij, i Gjalli, Mbikëqyrësi, dhe tek Ai pendohem); i falen atij edhe nëse ka ikur nga fushëbeteja”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

(Visited 164 times, 1 visits today)