Quinta-feira, 8/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Shtatë mënyra për të fituar pasurinë hallall

Shtatë mënyra për të fituar pasurinë hallall

pasuria
1. Lute All-llahun për falje
All-llahu i Lartëmadhëruar ka thënë: “Unë u thashë: “Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet falë shumë; Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk, ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj.” (Nuh, 10-12)
2. Mbaji lidhjet farefisnore
Enesi radijAll-llahu anhu, transmeton: “Kush dëshiron që ti shtohet furnizimi dhe të jetojë gjatë, le ti mbajë lidhjet farefisnore.” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)
3. Meru me punë hallall
All-llahu subhanehu ue teala, në Kur’an ka thënë: “All-llahu e zhduk kamatën dhe e shton lëmoshën, All-llahu nuk e do asnjë besëprerë dhe mëkatar.” (Bekare, 276)
4. Huazoja pasurinë All-llahut
All-llahu i Madhëruar ka thënë: “Kush është ai që i huazon All-llahut një hua të mirë, e Ai t’ia shtojë atij shumëfish atë? All-llahu shtrëngon (varfëron) dhe çliron (begaton) dhe kthimi juaj është vetëm tek Ai.” (Bekare, 245)
Pejgamberi sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Kush ia kryen ndonjë nevojë vëllait të tij, All-llahu subhanehu ue teala, do t’ia plotësojë nevojat atij.”
5. Shpërndaj (jep) sadaka (lëmoshë)
Ebu Hurejre radijAll-llahu anhu, përcjell se Pejgamberi sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “All-llahu subhanehu ue teala, ka thënë: ‘Shpërndani (jepni) o bijtë e Ademit, sepse Unë do t’ju jap prej bollëkut Tim.” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)
Po ashtu, Pejgamberi sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Pasuria, për shkak të sadakasë (lëmoshës) nuk pakësohet.” (Transmeton Tirmidhiu)
6. Bëhu i devotshëm
All-llahu i Lartësuar në Kur’anin Fisnik ka thënë: “…e kush u përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,…” (Talak, 2)
7. Lute All-llahun
Kujtohu që shpesh të bësh lutje sikurse: “…”Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit me zjarr”!” (Bekare, 201)

Hoxhë: Sabahudin Fetahu

Tags: