Segunda-feira, 16/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Sëmundjet e zemrës dhe shërimi i tyre

Sëmundjet e zemrës dhe shërimi i tyre
Zemra kurrë nuk mundë të jetojë dhe të jetë e drejtë përveç nëse e njeh të vërtetën, e do atë dhe e aplikon në çdogjë tjetër. Kurrë nuk mund të ekzistojë lumturia,gëzimi,apo drejtësia,përveç atëher kur i vetmi synim i saj të jetë adhurimi i Allahut.

Janë tri lloje zemrash:

1. Lloji I parë i zemrës është zemra korrekte e cila është e rujtur nga të gjitha epshet të cilat i kundërshtojnë urdhrat dhe ndalesat e Allahut dhe është e rujtur nga të gjitha dyshimet të cilat biejnë në kundërshtim me atë që Ai na ka informuar.Ajo zemër është e rujtur nga adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut dhe që e kërkon ndonjë mendim apo vendim nga dikush tjetër pos nga i Dërguari i Tij.

2. Lloji I dytë zemrë e vdekur,kjo është e kundërta e zemrës korrekte.Në të nuk ka jetë, e as qe e njeh zotin e saj dhe nuk e adhuron Atë.

3. Ndërsa lloji i tretë është një zemër që ka jetë në të mirëpo ajo e ka një defect. Ajo përmban dashuri për Allahun ,ka besim në Atë, ka sinqeritet dhe përgjithësisht gjëra esenciale që e mbajnë gjallë. Mirëpo ajo përmban edhe dëshira të kota dhe i pëlqejn ato.Janë gjëra të neveritshme dhe të pamoralshme,të cilat janë prej atyre që i shkaktojnë vdekjen e kësaj zemre dhe në mënyrë të vazhdushme ajo lëkundet midis këtyre dy gjendjeve.

Lloji i parë i zemrës është plotë jetë, e sinqertë, e butë e afërt;

Lloji i dytë është e thatë,e vrazhdë dhe një zemër e vdekur;

Lloji i tret është zemra e sëmurë, e cila ose mund të ruhet ose të shkatërrohet.

Nisma e të gjithë smundëjeve të zemrës është tek epshi dhe dyshimet.Shkak për jetën e zemrës dhe ndriçimin e saj janë gjërat e mira,ndërsa shkak për vdekjen dhe errësimin e saj janë të gjitha të këqijat dhe gjërat degjeneruese.

Zemra kurrë nuk mundë të jetojë dhe të jetë e drejtë përveç nëse e njeh të vërtetën, e do atë dhe e aplikon në çdogjë tjetër. Kurrë nuk mund të ekzistojë lumturia,gëzimi,apo drejtësia,përveç atëher kur i vetmi synim i saj të jetë adhurimi i Allahut.

Kjo nuk mund të arrihet ndryshe përveç përmes dëlirësisë apo pastrimit të zemrës, pendimit si dhe heqjes dorë nga të gjitha llojet e dashurisë së rrejshme dhe gjërave të përçmuara.Kjo nuk mund të arrihet përveç orvatjes së madhe të atij, shpirti i të cilit e nxitë të keqen, duke luftuar kundër tij dhe duke i kërkuar llogari,duke i kundërshtuar shejtanët që janë në mesin e xhinëve,duke kërkuar mbështetje tek Allahu ;duke i ditur intrigat dhe qëllimet e tyre duhet mbrojtur veten nga ata, duke e përkujtuar Allahun e Madhërishëm, duke kërkuar mbrojtjen nga Ai.

Të shëndërruarit e zemrës në të magët dhe të dobët i dëmton dy çështje themelore: shkatërrimin e dituris dhe shkatërrimin e qëllimeve,synimin për çka jetojmë.Këto dy gjëra si boomerang shkaktojnë dy sëmundje- zemërimin dhe lajthitjen apo devijimin nga rruga e drejtë.

Lajthitja apo devijimi si rrezultat përfundimtar e ka shkatrrimin e synimeve. Kështu këto dy sëmundje janë mbretërit e të gjitha sëmundjeve që e vrerosin zemrën.Shërimi i tyre gjendet në udhëzimin përmes diturisë.Udhëzimi I barazuar në dituri është të njohësh të vërtetën dhe ta ndijekësh atë. Kur’ani është shërim për këto dy sëmundje dhe të gjitha të tjerat,i cili përmban udhëzimin e porositur.

Ajete Kur’anore që kanë të bëjnë me shërimin

Allahu i Lartësuar ka thënë:

“ …Allahu i shëron zemrat e njerëzve besimtarë.” (Teube:14)

“Dhe kur të sëmurem Ai më shëron.” ( Shura: 80)

“O ju njerëz! Juve ju erdhi nga zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe shërimi i asaj që gjendet në krahrorët tuaj (në zemra), edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët.” (Junus:57)

“të shpallim Kur’anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët.” (Isra:82)

“Ai është për besimtarët udhëzues e shërues.” ( Fusilet: 44)

“Nga barqet e tyre (të bletëve) del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim (bar-ilaç) për njerëz.” (Nahël:69)

(Visited 579 times, 1 visits today)