Segunda-feira, 11/12/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Rukje – Lexim Kurani

Rukje – Lexim Kurani

 

 

Në Sheriat këto sëmurje shërohen me metodën e këndimit të rukjes, që do të thotë, të ajeteve të caktuara (fjalive, fragmenteve. Kur’ani është ilaç, siç thotë edhe vetë: (shih Kur’anin, 17:82)

Në një transmetim, të cilin e shënojnë shumë muhadithë, siç janë: Ibnus-Sunni, Hakimi, Bejhekiu dhe Abdullah b. Ahmed bin Hanbeli, jepen ajetet e zgjedhura që lexohen për mjekimin e sar’aja-së dhe është bazë e rukjes që lexohet te shërimi nga sar’aja.

Ubejj b. Ka’bi rrëfen: “Kam qenë te Pejgamberi a.s., kur erdhi një beduin e tha:
– O i Dërguar i All-llahut, e kam një vëlla të sëmurë.
– Çfarë sëmundje ka?
– Është çmendur.
– Sille këtu.

E uli para vetes, pastaj i këndoi ajetet që vijojnë:
1. Fatihanë
2. ajetet prej 1-5, 163-164, 255, 284-286 të sure Bekare,
3. ajetin e 18 të sire Ali Imran,
4. ajetin e 54 të sures El-A’raf,
5. ajetin 116 të sures El-Mu’min
6. ajetin e 3 të sures El-Xhinn,
7. ajetet prej 1-10 të sures Es-Saffat,
8. ajetet prej 21-24 të sures El-Hashër,
9. suren Ihlas dhe El-Mu’avvidhetejn”

Pra, ajetet e rukjes, sipas këtij transmetimi, janë:

El-Fatiha
(1-7)

El-Bekare
1,2, 3,4, 5,102,163,164,255,256,257,284,285,286

Ali Imran
18,19

El A’raf
54,55,56,117,118,119,120,121,122

Junus
81,82

Ta Ha
69

El-Mu’minun
115,116,117,118

Es-Saffat
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

El-Ahkaf
29,30,31,32

Er-Rahman
33,34,35,36

El-Hashër
21,22,23,24

El-Xhinn
1,2,3,4,5,6,7,8,9

El-Ihlas
1,2,3,4

El-Felek
1,2,3,4,5

En-Nas
1,2,3,4,5,6

Kushte e rukjes janë.

1-Të ketë besimin (akiden e pastër)
2-Të bën rukjen vetëm për hirë të Allahut (me sinqeritet)
3-Të lexon Kur`anin me zë të lartë the të kjartë (ngadal)
4-Të pastron vendin ku bën rukje nga çdo haram dhe bid` at
5-Në rastë se tek pacienti gjinden harame duhet gjith qysh t`i largon , psh në qoftë se kan ndonjë hajmali apo tek burrat ka unaz të arit apo tek femrat mungon mbulesa duhet t`i këshillon se janë gjëra të ndaluara dhe t`i urdhëron për heqjen e hajmalive , unazës apo t`i urdhëron femrat të mbulohen të paktën gjat rukjes .
6. Pas mbarimit të rukjes duhet të këshillohet pacienti dhe kush gjendet me te që t`i përmbahen rregullave të fesë së Allahut .

 

@include "";