Sexta-feira, 17/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Rruga drejt devotshmërisë

Rruga drejt devotshmërisë

muslimani devotshmeria
Kur detyrohet muslimani me pastrim (gusël)?

…????? ??????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ??????? ???? ????? ?????? ???? ????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????? ???????? ???????? ??????????? ????????????? ????????????? ????? ??????? ????? ???????? ????????.

“…e as duke qenë xhuhubë (të papastër) derisa të laheni, përpos kur jeni udhëtarë. Nëse jeni të sëmurë, jeni në ndonjë udhëtim, ose ndonjëri prej jush vjen nga ultësira (nevojtorja), ose keni takuar gratë, e nuk gjeni ujë, atëherë mësyjeni dheun dhe fërkoni me të fytyrat dhe duart (tejemmum) Allahu shlyen e fal mëkatet.” (Nisa, 43)

??? ???????? ????????? ???????? ????? ???????? ????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ???????????? ??????????? ????????????? ?????????????? ????? ????????????? ?????? ???????? ??????? ????????????? ?????? ???????? ??????? ???? ????? ?????? ???? ????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????? ???????? ???????? ??????????? ????????????? ????????????? ?????? ??? ??????? ??????? ?????????? ?????????? ???? ?????? ???????? ??????? ??????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????.

“O ju që besuat! Kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla; fërkoni kokat tuaja, e këmbët lani deri në dy zogjtë. Nëse jeni xhunubë, atëherë pastrohuni (lahuni)! Në qoftë se jeni të sëmurë, ose në ndonjë udhëtim, ose ndonjëri prej jush vjen prej vendit të nevojës, ose keni kontaktuar me gratë dhe nuk gjeni ujë, atëherë mësyjeni (merrni tejemum) dheun e pastër dhe me të fërkoni fytyrat dhe duart tuaja. Allahu nuk dëshiron (me obligim për abdest e larje) t’ju sjellë ndonjë vështirësi, por dëshiron t’ju pastrojë (prej mëkateve), t’ua plotësojë të mirën e Tij ndaj jush e që t’i falënderoheni.” (Maide, 6)

Namazi – falja e namazeve ditore-

????????? ??????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????????????.

“Dhe ti, ji i durueshëm, se Allahu nuk ua humb shpërblimin bamirësve.” (Hud, 115)

…????????? ?????????? ?????? ??????…

“…po petku i devotshmërisë, ai është më i miri…” (A’raf, 26)

Pse falemi?

…????? ?????????? ??????? ???? ???????????? ?????????????…

“…vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irrituarat…” (Ankebut, 45)

?????????????? ??????????? ????????????…

“Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet) me durim dhe me namaz…” (Bekare, 45)

Si duhet të vishemi për namaz?

??? ????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????? ????????…

“O bijtë e Ademit, vishuni bukur për çdo namaz…” (A’raf, 31)

A është e rëndësishme përpikëria e faljes së namazeve në kohën e tyre?

…????? ?????????? ??????? ????? ?????????????? ???????? ??????????.

“…pse namazi është obligim (për kohë) i caktuar për besimtarët.” (Nisa, 103)

Cilat janë kohët e namazëve?

?????? ?????????? ????????? ????????? ????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ????? ???????? ????????? ????? ??????????.

“Fale namazin kur zbret (nga zeniti) dielli, e deri në errësirën e natës dhe duke bërë lutjen (namazin) e agimit. Vërtet, lutja e agimit është e përcjellë.” (Isra, 78)

?????? ????????? ??????????? ???? ????????? ???? ????? ???? ?????????? ??????? ???????? ??????????.

“Dhe në një pjesë të natës zgjohu me të (me Kuranin – namazin), është e sigurt se Zoti yt do të ngrejë ty në një vend të lavdishëm.” (Isra, 79)

 

M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad
Përktheu: Mr. Fehim Dragusha

 

 

(Visited 113 times, 1 visits today)
Top