Quarta-feira’, 29/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Përmendja e profetëve në Kur’an. Arsyet se përse muslimanët besojnë të gjithë profetët e Zotit

Përmendja e profetëve në Kur’an. Arsyet se përse muslimanët besojnë të gjithë profetët e Zotit

Një pjesë e njerëzve kanë mungesë informacioni rreth profetëve të Zotit. Profetët janë qenie njerëzore, të cilët u zgjodhën nga All-llahu i Madhëruar për të predikuar të njëjtin mesazh universal: Besimi në një Zot. Profetët i udhëhoqën kombet e tyre për të reformuar moralin e tyre dhe për të pastruar shpirtrat e tyre.Ata vepruan sipas shpalljeve hyjnore dhe i këshillonin njerëzit të afroheshin tek bota e dritës, tek e vërteta dhe të largoheshin nga mohimi dhe veprat e këqia. Myslimanët duhet të kenë besim në të gjithë profetët e zgjedhur, pasi ata dorëzojnë mesazhin e Zotit pa e fshehur, korruptuar ose ndryshuar. Të refuzosh një profet, është si të refuzosh Atë që zgjodhi profetin dhe mosbindjen ndaj një profeti është mosbindja ndaj Atij që i dha urdhrat. All-llahu dërgoi një profet për çdo komb, dhe shumica e profetëve ishin nga të njëjtit komb. Ata predikuan dhe përhapën mesazhin se meriton të adhurohet vetëm Allahu, Ai është Krijuesi i Gjithçkaje.
All-llahu i Madhëruar thotë në Kur’anin famëlartë:
Ne dërguam në çdo popull të dërguar që t’u thonë: “Adhuroni vetëm All-llahun, e largojuni djajve (adhurimit të tyre)!” Por, pati nga ata që All-llahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje, pra udhëtoni nëpër botë dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarëve?
(Kuran, 16:36).

Profetët u dërguan për të paralajmëruar dhe edukuar kombin e tyre. Megjithëse ishin njerëz normalë, ata u dalluan pasi që u zgjodhën si lajmëtarë, për të përcjellë mesazhin e Zotit. Ata gjithashtu u zgjodhën si një shembull për kombin e tyre, në lidhje me mënyrën se si praktikonin dhe zbatonin urdhërat dhe mesazhet hyjnore të Zotit. Këtu do të përmendim profetët, sipas numrit të tyre që përmenden drejtpërdrejt në Kur’anin famëlartë.

Musa a.s (Moisiu) përmendi 136 herë
Profeti Musa alejhi selam mori librin Taëraat (Tora) dhe iu dërgua tiranit Faraonit, i cili e konsideroi veten si një perëndi dhe priste që njerëzit e tij ta adhuronin atë bashkë me statujat e tjera. Profeti Musa alejhi selam përmendet më së shumti në Kur’an, pasi historia e tij dhe morali brenda tyre tejkalojnë kohën dhe kanë vlerë të madhe në historinë Islame

Ibrahim alejhi selam (Abraham) – 69 herë
Profeti Ibrahim (A.S.) njihet edhe si mik i All-llahut. Ai ishte i njohur kryesisht për të qenë personi i parë që ndërton Qaben e shenjtë. Ai njihet edhe si babai i Profetëve sepse shumë profetë të tjerë rrodhën nga familja e tij.
Nuh alejhi selam (Noe) – 43 herë
Profeti Nuh predikoi për 950 vjet dhe ishte profeti i parë që persekutohej nga kombi i tij. Ai ndërtoi një arkë, e cila më vonë e mbrojti atë nga një përmbytje e rëndë, e cila u godit nga jobesimtarët.

Lut alejhi selam (Lot) 27 herë
Jusuf alejhi selam (Joseph) 27 herë
Isa alejhi selam (Jezus) – 25 herë
Profeti Isa është biri i Merjemes (Maria) a. Mrekullia e këtij profeti ishte se ai lindi pa një baba. Në kundërshtim me disa besime, Jezusi nuk është biri i Zotit, dhe u dërgua rreptësisht si një lajmëtar, për të drejtuar popullin e tij në një jetë fisnike dhe veprash të mira. Ndonëse ishte i bekuar me shumë mrekulli, qëllimi i tij i vetëm ishte të udhëzonte njerëzit që të besonin vetëm në All-llahun e Madhëruar.

Ademi alejhi selam 25 herë
Harun alejhi selam (Aaron) 20 herë
Sulejmani alejhi selam (Solomon) 17 herë
Isak alejhi selam 17 herë
Daëud alejhi selam (David) 16 herë
Profetit Dawud alejhi selam iu dha Zaboor (Psalms) dhe u pajis me njohuri dhe fuqi të madhe brenda tokës. Ai ishte gjithashtu një adhurues shembullor i All-llahut.

Yakubi alejhi selam (Jakobi) 16 herë
Ismaili alejhi selam (Ishmaeli) 12 herë
Shuajbi alejhi selam 11 herë
Salih alejhi selam 9 herë
Zekeria alejhi selam 7 herë
Hud alejhi selam 7 herë
Yahya alejhi selam 5 herë
Muhamnedi alejhi selatu ue selam 4 herë
Profeti Muhammed sal lall-llahu alejhi ue selam ishte profeti i fundit, i dërguar te gjithë njerëzimi dhe i njohur si vula e profetëve. Ai u zgjodh për të predikuar mesazhin për të besuar në All-llahun dhe për të braktisur çdo zot tjetër. Ai u dërgua si mëshirë për njerëzit, duke udhëzuar dhe duke vendosur shembullin më të mirë të mundshëm se si duhet të jetë çdo musliman. Ai iu dha edhe libri i fundit, Kur’ani i Shenjtë, me të cilin janë shkruar sundimet dhe udhëzimet Islame. Megjithëse ai nuk u përmend në mënyrë të drejtpërdrejtë shumë herë në Kur’an, rëndësia e tij është e padiskutueshme dhe ka vazhduar të ndikojë dhe të udhëheqë kombet për më shumë se 1400 vjet.

Junusi alejhi selam (Jonah) 4 herë
Ejubi alejhi selam (Job) 4 herë
Idris alejhi selam (Enok) – dy herë
Në Kur’anin famëlarte janë përmendur edhe disa profetë të tjerë.
Është e rëndësishme të mbani mend se Profetët u dërguan për të predikuar mesazhin e Zotit. All-llahu i Madhëruar thotë në Kur’anin famëlartë:
Muhammedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar. Edhe përpara tij pati të dërguar (që vdiqën ose u vranë). E nëse ai vdes ose mbytet, a do të ktheheshit ju prapa (nga feja ose lufta)? E kushdo që kthehet prapa, ai nuk i bën dëm All-llahut aspak, kurse All-llahu do t’i shpërblejë mirënjohësit.
(Kur’an, 3: 144)

Shumica e lajmëtarëve të All-llahut të Madhëruar u dërguan në një vend të caktuar përveç Profetit Muhammed alejhi selatu ue selam, i cili u dërgua për të udhëhequr gjithë njerëzimin. Është obligim i muslimanëve të dërgojnë selam (paqja dhe bekimet e All-llahut) kur përmenden emrat e ndonjë profeti.

Është e vërtetë se All-llahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhërojeni pra atë (duke rënë salavatë) dhe përshëndeteni me selam Kurani (33:56) Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të gjithë.

(Visited 158 times, 1 visits today)