Sexta-feira, 9/12/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

PASOJAT E DISA MEKATEVE…

PASOJAT E DISA MEKATEVE…

PASOJAT E DISA MEKATEVE…

Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) ka thënë:

” Nuk shfaqet smira në mesin e një populli, veçse Allahu ka për t’u shtirë në zemrat e tyre frikën.

– Nuk përhapet imoraliteti në një popull, veçse do të shtohen vdekjet në mesin e tyre.

– Nuk e pakëson një popull matjen dhe peshoren (duke bërë hile), veçse do t’u ndërpritet atyre furnizimi.

– Nuk gjykohet padrejtësisht në një popull, veçse shtohen në të gjakderdhjet dhe

– nuk e thyen një popull premtimin, veçse i pushton ata armiku.”

“El Mishkat” të analizuar prej shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë!) me nr. 5370 dhe po ashtu “Es Sahiha”, Vëll. I, f. 219.

Shejh El Albani ka thënë: “Ky hadith është meukuf, por ai merr gjykimin e hadithit të ngritur tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), kjo sepse ajo çfarë gjendet në të nuk mund të thuhet nga vënia në punë e mendjes (pra, nuk mund të jetë veçse pjesë e shpalljes).”