Sábado, 22/1/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Objektivat(qëllimet) e mëdha dhe të vogla të shejtanit

Objektivat(qëllimet) e mëdha dhe të vogla të shejtanit

Objektivat(qëllimet) e mëdha dhe të vogla të shejtanit

Kjo është një temë e rëndësishme.Je I bindur se shëjtani ia nënshtron ushtrinë e vet magjistarit ashtu që të bëj magjira ose e dërgon ziliqarin apo ziliqaren.Atëherë shejtani ngadhënjen mbi trupin ,pasurin apo familjen e atij ,të cilin dëshiron ta domtojë.
Me hyrjen në trupin e njeriut ,shejtani apo xhini dëshiron t’I sëndërtoj qëllimet e tyre të mëdha dhe të vogla.Magjia,smira(hasedi),dashuria(ishk)besdisja( mess)dhe të gjitha pasojat e tjera ,të cilat xhini I shkakton me hyrjen në trupin e njeriut,qoftë ai mashkull apo femër-të gjitha këto janë qëllimet e vogla.Kurse sa u përketë qëllimeve të mëdha të shejtanit të mallkuar,mund t’I përmbledhim në një(të vetmen) dëshirë më të madhe dhe njëkohësisht përpjekjen e shejtanit ,e ajo është që ta shkatërrojë njeëriun duke e future në xhehenem,ku do të mbesë përgjithmonë.Kjo është hakmarrja e tij ndaj njeriut.Qëndrimin e përjetëshëm në xhehenem e meriton vetëm ai,I cili nuk beson në Allahun apo i përshkruan shok Atij.Pra sendërtimi I qëllimeve të vogla është vetëm mjetë I shejtanit që ta sendërtojë qëllimin e tij të madh që njeriun ta fusë në mosbesim.Allahu I Lartëmadhëruar na mbroftë prej kësaj.
Si argument përë këtë po përmendim vetëm dy ajete nga gjithsej 80 ajete ku Allahu I Lartësuar na paralajmëron për këtë armik të përbetuar dhe për metodat e veprimit të tij. O ju njerëz, hani nga ajo që është në tokë e që është e lejuar dhe e mirë, e mos shkoni hapave të djallit se ai është armik i hapët i juaji. Ai ju urdhëron vetëm me të këqia e turpësi, dhe ju shtyen të thoni për All-llahun atë që nuk e dini.(Bekare 168-169).Shiko vëllau im ,se si shejtani na urdhëron të bëjmë të këqija dhe turpësi kur ti nënshtrohemi dhe t’ia nënshtrojmë ati zemrat dhe ndjenjat tona .Në këtë mënyrë ,ai tashmë e ka sendërtuar qëllimin e tij të vogël ,I cili I mundëson që ta sendërtoj qëllimin përfundimtarë të tij, e që është të themi për Allahun ate që nuk e dimë.Iben Kethiri në tefsirin (komentin)e tij duke kometuar këtë ajet thotë:Armiku I juaj shejtani,ju urdhëron vepra të këqija ,nga të cilat më e keqja është imoraliteti(prostitucioni),e më e keqe se kjo është të flasësh për Allahuate që nuk e din d.m.th. të paraqesësh diqka për Allahun ,që nuk është e vërtetë.këtu bëjnë pjesë jobesimtarët dhe ata që fusin risi në fe.Prandaj ,ti që po mjekon me Kuran mos shko hapave të shejtanit të cilët ,të dërgojnë sigurisht në mosbesim.Allahu na ruajt nga kjo.Poashtu edhe ju që jeni të sëmur duhetë të keni kujdësë që të mosë futeni në intrigat e shejtanit,të mosë shkoni hapave të tij dhe të mos dëgjoni fjalët e tij.
Kërkoni nga Allahu që t’iu dëftoj haptas qëllimet e vogla dhe të mëdha të shejtanit..Ruajunu qëllimeve të vogla të tij!Mendoni se ato nuk kanë kan kurfar vlere ,por,hap pas hapi e keni parë se ku ju dërgojnë.Shikoni vetëm mbi të sëmuarin kur lexohet fjala e Allahut “Me të vërtetë ,Zoti juaj është I Vetmi” se si xhini flet me gjuhën e të sëmuarit dhe bën shenjë duke I ngritur tre gishta me doren e tij se Allahu nuk është I Vetmi(Një).Pra shejtani I shqipton fjalët e mosbesimit me gjuhën e të sëmuarit dhe e paraqet politeizmin duke I nfritur tre gishtrinjë.Prandaj ,të jeshë I kujdesshëm ,sepse kjo është ajo që dëshiron shejtani ,mirpo e gjithë fuqia dhe sundimi I përketë vetëm Allahut të Lartësuar.Prej Tij kërkojmë që t’na mbrojë nga shejtani I mallkuar.Allahu I Lartësuar thotë: E pasi të kryhet çështja (të hyjnë ata të xhennetit dhe të xhehenemit në të, xhehenemlinjve) djalli (u mban ligjëratën e shëmtuar), dhe u thotë: “Vërtet, All-llahu ju pat premtuar premtim të vërtetë, e unë ju pata premtuar dhe, qe, nuk zbatova premtimin ndaj jush. Po unë nuk pata kurrfarë pushteti ndaj jush (që t’ju detyroj), përpos që ju thirra (në rrugë të gabuar), e ju m’u përgjigjët; atëherë, pra mos më qortoni mua, po qortonie veten. Unë nuk mund t’ju shpëtojë juve, e as ju nuk mund të më shpëtoni mua. Unë mohoj shoqërimin tuaj që më bëtë mua më parë (më adhuruat në vend të Zotit)”. S’ka dyshim, jobesimtarët kanë dënim të dhembshëm. (Ibrahim 22).Në këtë ajet, Allahu na tregon se si shejtani do t’u thotë disave “Mos u arsyetoni e as mos ikni nga përgjegjësia”.Në disa raste të mjekimit ,mund të shihet se si shejtani arsyetohet duke thënë se ai nuk I ka ngritur tre gishta e as që ka folur ,por vetëm e ftoi njeriun që të thotë se Allahu nuk është Një.në këtë mënyr njeriu mund të bjer në kurthat e shejatnit.Prandaj të gjithë ne duhet të luftojmë kundër shejtanit të mallkuar ,I cili fletë me gjuhët e njerëzve ,bën shenj me gishtat,duart e madje edhe me këmbët e tyre.
Disa njerëz mbështeten në hadithin e të Dërguarit s.a.v.s ku thotë “allahu do t’u falë tre burrave nga umeti im:atij që gabon pa vetëdije ,ai që bën diqka nga harresa dhe ai që është I detyruar ta bëjë të keqen,the thonë se ata kan qenë të detyruar nga shejtani qi ti shqiptojnë fjalët e misbesimit.megjuthat Allahu nuk thotë ashtu ,e edhe eksperienca(përvoja ) e arritur me mjekim tregon qartë se njeriu nuk ishte detyruar në këtë.Do t’iu përmendë një shembull nga praktika ime.
I kam pasur disa femra në mjekim .Fillimisht desha të forcoj vullnetin e tyre ,kështu që u thashë “Do tu bëjë diqka që me emrin e Allahut do të shëroheni,por me kushtë që qdonjëra prej jush të pushojë së foluri(të heshtë)dhe mos ti lejojë shejtanit që të flaës me gjuhët e tyre.Ajo që ja del në krye ta bëjë këtë ,me ndihmen e Allahut do të del nga xhamia plotësisht e shëruar”.U thashë që për qdo frymarrje të shqiptojnë “Bismilahi Evelihi ve Ahirihi”,kurse un do të lexoj ngadalë Kuran dhe ashtu nëse do Allahu ,do të mbesin rreth një orë.Qdo njëra ishte e gatëshme dhe ia filluam.Rezultati I kësaj ishte se nga dymbëdhjetë femra sa ishin ,vetëm njëra nuk e mbaroi sesionin,kurse të gjitha të tjerat ,me ndihmen e Allahut komletisht patën sukses.Gjatë gjithë kohës ato nuk ia lejuan shejtanit që të ndikojë në kokën e tyre.Ndikimi është përqëndruar vetëm në pjesët e tjera të trupit ,megjithëse lexoja ajetet rreth dënimit,magjisë ,zilisë dhe disa ajete për menjanimin e sulmit të dashurisë.Ky rastë na tregon se vullneti ekziston ,por atë duhet aktivizuar në mënyrë që Allahu I Lartësuar të na ndihmojë kundër armikut,e Ai na mijaftin si mbrojtës dhe ndihmës.

(Visited 251 times, 1 visits today)
Top