Domingo, 5/7/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Lejletul Kadër” do të thotë “natë madhështore, e bekuar, e vlefshme dhe e nderuar

Lejletul Kadër” do të thotë “natë madhështore, e bekuar, e vlefshme dhe e nderuar

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
”Inna enzelnahu fi lejletil-kadr.
Ve ma endrake ma lejletul-kadr
Lejletul-kadri haj-run min elfi shehr.
Tenez-zelul-melaiketu verruhu fiha bi idhni rabbihim min kul-li emr.
Selamun hije hatta matle’il fexhr.”
-El-Kader-
1. Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit.
2. Vallë, kush mund të të tregojë ty se ç’është nata e Kadrit?
3. Nata e Kadrit është më e vlefshme se një mijë muaj!
4. Me urdhrin e Zotit të tyre në të (në atë natë) zbresin melaiket dhe Shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.
5. Ajo (natë) është paqe deri në agim të mëngjesit”
(El-Kadr)
Kaptina “El-Kadr” është kaptinë mekase, e zbritur pas sures “Abese” dhe ka gjithsej 5 ajete. Në radhitjen e Mus’hafit mban numrin 97.
Transmeton Ibn Merdevije nga Ibn Abasi, nga Ibn Zubejri dhe nga Aishja, se kaptina “El-Kadr” ka zbritur në Mekë.[1]
Emërtimi i kësaj kaptine.
Kjo kaptinë është emërtuar “El-Kadr”, sepse Allahu i Madhërishëm qysh në ajetin e parë të kësaj sureje ka dhënë shenjë të qartë se këtë Kur’an e ka zbritur në natën e Kadrit.
“Lejletul Kadër” do të thotë “natë madhështore, e bekuar, e vlefshme dhe e nderuar”. Kjo natë është quajtur kështu sepse Allahu xh.sh. në të, njerëzimit ia kumtoi mesazhin e Tij të fundit nëpërmjet të Dërguarit të Tij më të madh e më të dashur-Muhammedit a.s..

(Visited 272 times, 1 visits today)
Top