Quarta-feira’, 21/4/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Kush e reciton kete sure dhe te Ajetul Kursi,kur te agoj do të jete i mbrojtur deri në oret e nates,ndersa kush e reciton në mbramje,jane në mbrojtje deri ne agim

Kush e reciton kete sure dhe te Ajetul Kursi,kur te agoj do të jete i mbrojtur deri në oret e nates,ndersa kush e reciton në mbramje,jane në mbrojtje deri ne agim

Kush e reciton kete sure dhe te Ajetul Kursi,kur te agoj do të jete i mbrojtur deri në oret e nates,ndersa kush e reciton në mbramje,jane në mbrojtje deri ne agim)

EL Bekare(284-286)
BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
LIL-LAHI MA FIS SEMAVATI VE MA FIL ERDI,VE IN TUBDU MA FI ENFUSIKUM EV TUHFUHU JUHASIBKUM BIHIL-LAHU,FE JEGFIRU LIMEN JESHAU VE JU’ADHDHIBU MEN JESHAU,VALL-LLAHU ALA KULI-LI SHEJ IN KADIR(284) AMENER RESULU BIMA UNZILE ILEJHI MIN RABBIHI VEL MU’MINUN, KUL-LUN AMENE BIL-LAHI VE MELAIKETIHI VE KUTUBIHI VE RUSULIHI,LA NUFERRRIKU BEJNE EHADIN MIN RUSULIHI VE KALU SEMI’NA VE ETA’NA GUFRANEKE REBBENA VE ILEJKEL MESIR(285)LA JUKEL-LIFULLAHU NEFSEN IL-LA VUS’AHA,LEHA MA KESEBET VE ‚ALEJHA MAK TESEBET,RABBENA LA TU’AHIDHINA IN NESINA EV EHTA’NA,RABBENA VE LA TEHMIL ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ALEL-LEDHINE MIN KABLIKA,REBBENA VE LA TUHAMMILNA MA LA TAKATE LENA BIHI,VE’FU ANNA VEGFIR LENA VER HAMNA ENTE MEULANA FEN SURNA ALEL KAUMIL KAFIRIN(286)
„Vetëm të Allahut janë gjithçka ka në qiej dhe ç’ka në Tokë, e për atë që e keni në shpirtin tuaj,e shfaqët haptazi ose e mbajtët fshehtë, Allahu do t’ju marrë në përgjegjësi,e Ai ia fal atij që do dhe e dënon atë që do,Allahu ka mundësi për çdo send.I Dërguari i besoi asaj që i shpall prej Zotit të tij, e ashtu edhe besimtaret.Secili i besoi Allahut,engjëjve të Tij,shpalljeve të Tij,të dërguarve të Tij.Në nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij,dhe thanë:“Iu përgjigjëm thirrjes dhe respektuam urdhin.Kërojme faljen tënde o Zoti ynë!Vetëm të Ti është ardhmëria jon.“Allahu nuk e obligon asnjë njëri përtej mundësise se tij,atij(njeriut)i takon ajo që e fiton dhe atij i bie ajo(e keqë)që e meritoi.Zoti ynë,mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë,mos na ngarko neve barrë te rëndë siç i ngarkove ata qe ishin para nesh!Zoti yne,mos na ngarko më atë për të cilen në nuk kemi fuqi!Na i shlyej mëkatet,na i mbulo të këqijat,na mëshiro!Ti je Mbrojtësi ynë,na ndihmo kundër atyre që nuk besojnë!
(El-Bekare,284-286)

(Visited 761 times, 1 visits today)
Top