Terça-feira, 19/1/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Kush e bën këtë dhikër, i falen gjynahet, dhe nëse bën ndonjë lutje tjetër, lutja i pranohet

Kush e bën këtë dhikër, i falen gjynahet, dhe nëse bën ndonjë lutje tjetër, lutja i pranohet

Lâ ilâhe il-lAll-llâhu uahdehu lâ sherîke lehu, lehul mulku ue lehul hamdu ue hue ’alâ kul-li shej’in kadîr. Subhânell-llâhi uel hamdu lillâhi ue lâ ilâhe il-lAll-llâhu uell-llâhu ekberr ue lâ haule ue lâ ku-uete il-lâ bil-lâhil alij-jil adhîm rrab-bigfirr lî.

(S’ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, Një dhe të Pashoq. Vetëm Atij i përket sundimi dhe lavdia, dhe Ai është i Fuqishëm për çdo gjë! I Lartësuar dhe i Pastër është Allahu nga të metat! Lavdia i takon Allahut! S’ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Tij! Allahu është më i madhi! S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për diçka veçse me vullnetin e Allahut, të Lartit, Madhështorit! O Zoti im, më fal!)19

Pejgamberi ( paqja e Allahut qofshin me të ) ka thënë: “Kush e bën këtë dhikër, i falen gjynahet, dhe nëse bën ndonjë lutje tjetër, lutja i pranohet. Nëse merr abdes dhe fal namaz, namazi i pranohet.”Buhariu.

(Visited 1,094 times, 1 visits today)
Top