Domingo, 25/9/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Emra musliman

Emra musliman

“Ju do të thirreni në ditën e kijametit me emrat tuaj dhe me emrat e baballarëve tuaj”
“Emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur”

Emrat e gjinisë femërore

A
Abide………………………………….adhur uese
Abire………………………………….flutu rake
Adhra………………………………….marga ritarë i pashpuar
Adile………………………………….e drejtë
Afife………………………………….e pastër, e thjeshtë, e qartë
Afie………………………………….larg nga çdo problem
Afije………………………………….e pastër nga çdo sëmundje dhe nga çdo pikëllim
Afshin………………………………….që driçon si yll
Aida………………………………….mysafi re, ajo që kthehet
Aishe………………………………….bashk ëshortja e pejgamberit [salallahu alejhi ue selam]
Ajisha………………………………….e pasur
Ajra………………………………….e respektueshme
Akile………………………………….e mençur, e urtë
Alije………………………………….fisni ke
Alime………………………………….e ditur
Amale………………………………….shpre së, synim
Amelia………………………………….besn ike, e bukur
Amire………………………………….grua bujare, princeshë
Anbere………………………………….erë e mirë peme
Anisa………………………………….e afërt, intime
Anika………………………………….unike
Anum………………………………….dhurat ë e Zotit
Ariana………………………………….plot ë jetë
Arife………………………………….e ditur
Asie………………………………….shpres ë
Asime………………………………….mbroj tëse
Atifa………………………………….dhemb shuri
Atika………………………………….e lashtë
Ajana………………………………….fatlu me
Azize………………………………….e çmueshme
kthehu lart

B
Bahije………………………………….vezu lluese, e bukur
Bahire………………………………….e shkëlqyeshme
Basile………………………………….e patrembur, guximtare
Basime………………………………….e buzëqeshur
Bedrije………………………………….që gjason në hënën e plotë
Baha………………………………….e vlefshme
Belige………………………………….e kthjellët
Belkisa………………………………….emë r i mbretëreshës Sebee, e cila pranoi Islamin para Sulejmanit alejhi selam
Belsame………………………………….që jep erë të mirë
Berie………………………………….e pastër, pa të meta
Besire………………………………….vizi onare, largpamëse
kthehu lart

D
Damime………………………………….shoq ëruese
Dania………………………………….e bukur
Danin………………………………….princ eshë
Daria………………………………….e ditur, me kulturë
Dijae………………………………….drita , lindja e diellit
Dijba………………………………….dëgju eshmëri
Durdane………………………………….per lë
Duxhana………………………………….shi
Dhafire………………………………….tri umfuese
Dhakire………………………………….për kujtuese e Allahut
Dhalile………………………………….hij e
Dhekije………………………………….e mençur, inteligjente
kthehu lart

E
Elife………………………………….e butë, shoqëruese
Elmase………………………………….diam ante, flori
Eliza………………………………….unike , e çmueshme
Emane………………………………….që ka shpresë në atë çka dëshiron, besnike
Enuare………………………………….ndri çuese
Eribe………………………………….e shkathtë, e zellshme, e mençur
Erina………………………………….zonjë e bukur
Ermina………………………………….miqë sore
Esma………………………………….sahabi je, vajza e Ebu Bekrit radiallahu anhu
kthehu lart

F
Fadile………………………………….epër si
Faide………………………………….e vlefshme, e zellshme, e dobishme
Faktah………………………………….pëll umb
Faize………………………………….e sukseshme, fitimtare
Falisha………………………………….fat mirësi
Fara………………………………….perënd im i diellit
Farha………………………………….lumtu ri
Farhin………………………………….e ngallëzyer
Faria………………………………….e dashur, e butë
Feriha………………………………….e lumtur
Farkanda………………………………….e lumtur, me fat
Faris………………………………….jetë
Fariza………………………………….drit ë
Fatima………………………………….vajz a e Profetit sal-lallahu alejhi ue selam
Fejruz………………………………….ngjy rë e bruztë
Ferjat………………………………….drit ë dielli e lezetshme
Fehare………………………………….kren are, që mburret
Fehime………………………………….inte ligjente
Fehmida………………………………….int eligjente dhe e urtë
Femida………………………………….e urtë
Fekihe………………………………….që kupton
Fekire………………………………….eleg ante
Ferashe………………………………….flu tur
Ferhane………………………………….e lumtur, krenare
Feride………………………………….unik e, e vetme, e çmueshme
Feroza………………………………….gur i çmuar
Fesihe………………………………….elok uente
Feuzije………………………………….fit imtare
Fikrije………………………………….e mençur, mendimtare
Furkane………………………………….që dallon të mirën nga e keqja, lule
kthehu lart

G
Gajda………………………………….e re dhe e njomë
Galibe………………………………….domi nante
Galije………………………………….erëm irë, e çmueshme
Garibah………………………………….e huaj, e çuditshme
Gazije………………………………….luft ëtare
Gufrane………………………………….që fal
kthehu lart

H
Habibe………………………………….e dashur, mike
Hadare………………………………….e gjelbërt
Hadika………………………………….e mrekullueshme, kopshtare
Halisa………………………………….e dëlirë
Hanije………………………………….e këndshme
Haxher………………………………….e fortë si guri, gurore
Hadije………………………………….udhë zuese për në rrugën e drejtë, dhuruese
Hafije………………………………….fisn ike, e fshehur prej të tjerëve
Halaue………………………………….e ëmbël, e shijshme
Khalide………………………………….e përjetshme, e paharruar
Hamide………………………………….falë nderuese
Hanife………………………………….musl imane e çiltër, e pastër, e sinqertë
Hanije………………………………….ledh atuese, e butë, e sjellshme, simpatike
Hasije………………………………….e veçantë, e posaçme
Haua………………………………….emri i bashkëshortes së Ademit alejhi selam
Hikmete………………………………….urt ësi
Husane………………………………….tepë r e bukur
kthehu lart

I
Ibtisame………………………………….bu zëqeshje
Iffah………………………………….modes ti, dëlirësi
Iffat………………………………….nders hmëri
Ilham………………………………….intui të, frymëzim
Ines………………………………….dasham irësi
Intisare………………………………….tr iumf
Imtihal………………………………….e sjellshme
Isire………………………………….e fortë, frymëzuese
Islahe………………………………….bami rëse
Isma………………………………….që mbron
Ishrak………………………………….lind ja e diellit
kthehu lart

J
Jara………………………………….flutur e vogël
Jasna………………………………….në arabisht do të thotë trëndafil i bardhë
Jasmin………………………………….lloj luleje
Jemame………………………………….lugi në në Arabi
Jumna………………………………….fat i mirë, sukses
Jusra………………………………….përpa rimtare, e majtë
kthehu lart

K
Kamalije………………………………….pë rsosuri
Kamile………………………………….e përsosur, e plotë
Kanual………………………………….zamb ak i ujit
Kasame………………………………….e mirë dhe e bukur
Kaula………………………………….që ka veçori të bukura
Kashish………………………………….atr aksion
Kida………………………………….e ruajtur, e fortë
Kenza………………………………….thesa r
Keram………………………………….natyr ë bujare
Khatuun………………………………….zon jë
Komal………………………………….e bukur
kthehu lart

L
Lama………………………………….errësi rë e buzëve
Lamia………………………………….e buzëve të errëta
Lamise………………………………….e prekshme
Lanika………………………………….më e mira
Leshira………………………………….shu më inteligjente
Latifa………………………………….e butë, e këndshme
Lebibe………………………………….e mençur, e zgjuar
Lehame………………………………….madh ështore në bukuri dhe në mirësi, ajo që pergatitë mishin
Leila………………………………….natë
Lejla………………………………….e lindur natën, bukuri e errët
Lijana………………………………….butë si
Liina………………………………….përdë llim, butësi
Lubabe………………………………….prej femrave më të zgjedhura
Lubina………………………………….dëli rësi
Lu’lu………………………………….marga ritarë
kthehu lart

M
Maha………………………………….sytë e mëdhenj
Mahnur………………………………….ndri çim hëne
Mahek………………………………….aromë
Mahrin………………………………….e ndritshme dhe e bukur si dielli
Mahrosh………………………………….pje së e hënës, e këndshme
Mahum………………………………….drita e hënës
Mahuish………………………………….e bukur si hëna
Maira………………………………….hënë
Magfire………………………………….e falur
Mahira………………………………….e zellshme, eksperte, e zgjuar
Maja………………………………….prince shë
Makbule………………………………….e pranuar
Mashal………………………………….drit ë
Mazine………………………………….që i shkëlqen fytyra
Medenije………………………………….e kulturuar, qytetare
Mediha………………………………….e lavdërueshme
Meisare………………………………….pas uri
Mehasin………………………………….buk uri
Meliiha………………………………….e hirshme
Menahil………………………………….bur im i ujit të freskët
Menar………………………………….dritë udhëzuese
Menhale………………………………….bur im
Mehrije………………………………….e dalluar, e shkathtë
Mehriin………………………………….me natyrë dashjeje
Mehrish………………………………….aro më e këndshme
Mehrunisa………………………………….g rua e bukur
Mehuish………………………………….e bukur, hënë
Mejsane………………………………….yll i që shkëlqen shumë
Merjem………………………………….nëna e Isait alejhi selam, e qëndrueshme
Meshkura………………………………….që falënderon
Metine………………………………….e fuqishme, guximtare
Misha………………………………….e lumtur pë tërë jetën
Mishel………………………………….një dritë
Mithaleh………………………………….sh embullore
Mohga………………………………….drita e lumturisë
Mubineh………………………………….ajo që qartëson diçka
Muhsina………………………………….bam irëse dhe e butë
Muneuer………………………………….e ndritshme
Munibe………………………………….e penduar, e kthyer
Munirah………………………………….e ndriçuar
Murade………………………………….e kërkuar
Musaret………………………………….lum turi
Muskan………………………………….buzë qeshje, lumturi
Muslimeh………………………………….be simtare e devotshme
Muxhahideh…………………………………. ajo që përpiqet ne rrugë të All-lahut
Muzejne………………………………….zbu kurim
kthehu lart

N
Nada………………………………….bujari , njomësi
Nadia………………………………….shpre së
Na’ire………………………………….e ndritshme, ndriçuese
Nadra………………………………….unike
Nafije………………………………….e dobishme
Nafise………………………………….e çmueshme
Nagina………………………………….gur i çmuar
Nagiin………………………………….perl ë
Nahid………………………………….e ndershme
Nahida………………………………….e ngritur
Najla………………………………….me sy të gjerë
Namila………………………………….e heshtur, serioze
Nasiha………………………………….kësh illuese
Nasime………………………………….flla d, puhi
Nasriin………………………………….trë ndafil i egër
Nasrin………………………………….lule e kaltër aromatike
Nasha………………………………….aromë , parfum
Nashima………………………………….e urtë, e lulëzuar
Nashua………………………………….e ngallëzyer
Nuuriin………………………………….dri të e shkëlqyer
Nauar………………………………….ajo që e ruan veten
Nazniin………………………………….e bukur
Nazuk………………………………….e njomë
Nedhra………………………………….shem bullore, e njohur
Nedime………………………………….shoq ëruese, mikeshë
Nejire………………………………….ndri çuese
Nekibe………………………………….prij ëse, e parë
Nekije………………………………….e pastër
Nelam………………………………….gur i çmuar
Nemira………………………………….e pastër, e kulluar
Nermin………………………………….lule , e njomë, e butë
Neshiin………………………………….gjë e ëmbël
Nesime………………………………….ambi ent i pastër, erë e mirë
Nesira………………………………….ndih mëtare, fitimtare
Neuale………………………………….drit ë e fortë, që e arrin qëllimin e vet
Nexhua………………………………….e cila e ruan sekretin
Nigar………………………………….e bukur
Niha………………………………….shi,
Nina………………………………….e këndshmja
Nishat………………………………….lumt uri
Njasia………………………………….më e bukura
Nudare………………………………….e artë
Numa………………………………….e bukur dhe e këndshme
Nurijeh………………………………….ndr içuese
Nuriin………………………………….e dashur
Nurhan………………………………….drit ë
kthehu lart

R
Rabie………………………………….pranv erë, kopsht
Radije………………………………….e kënaqur, e mjaftuar
Rafije………………………………….e lartë
Rahibe………………………………….zemë rgjerë
Rajja………………………………….dritë
Rajna………………………………….e pastër
Ramisha………………………………….plo të me trëndafila
Ramsha………………………………….fyty rën porsi hëna
Rania………………………………….mbret ëreshë
Rajana………………………………….derë e Xhennetit err-Rrejjan (Ejjub Albani)
Ratibe………………………………….e përqëndruar, e vendosur
Rauije………………………………….tran smetuese e fjalëve të Profetit sal-lallahu alejhi ue selem
Rebiha………………………………….fito re
Redane………………………………….e mençur, udhëzuese
Redife………………………………….përc jellëse
Refike………………………………….shoq ëruese, përkëdhelëse, emri i gruas së Is’hakut alejhi selam
Rejah………………………………….rehat i
Rehana………………………………….një grusht borziloku i ëmbël
Rehame………………………………….rigë shiu
Reihane………………………………….aro ma e trëndafilit
Reide………………………………….udhëh eqëse
Rejhane………………………………….shp irtmirë, bimë qe ka aromë të mirë
Reike………………………………….e dëlirë, e patrazuar
Reina………………………………….mbret ëreshë paqësore
Rekike………………………………….e butë, e ëmbël
Rexhije………………………………….që shpreson
Ramis………………………………….e fshehur, sekrete, e ruajtur
Rashide………………………………….e mençur, udhëzuese, e përqëndruar
Rezine………………………………….mode ste
Rimsha………………………………….buqe të lulesh
Rizuana………………………………….e bukur
Rona………………………………….dritë ndriçuese
Roshini………………………………….dri të
Rubina………………………………….e bekuar me dashuri, ujëvarë
Rubije………………………………….sezo na pranverore
Ruhina………………………………….arom ë e këndshme
Rukhsana………………………………….e bukur
Ruksha………………………………….e bukur
Rumeisa………………………………….buq etë lulesh
Rumeha………………………………….gur i bukur
Rukeja………………………………….e bija e pejgamberit [salallahu alejhi ue selam]
Ruhije………………………………….e qetë, e mëshirshme
Rukije………………………………….emri i vajzës së Profetit sal-lallahu alejhi ue selam
Ruvejda………………………………….e ngadalshme, që pret e nuk ngutet
kthehu lart

S
Sabije………………………………….që i robëron zemrat me bukurinë dhe moralin e saj
Sabiin………………………………….flla d mëngjesi
Sabire………………………………….duri mtare
Sabrina………………………………….trë ndafil i bardhë
Sabura………………………………….shum ë durimtare
Sadike………………………………….e sinqertë, e drejtë
Safa………………………………….qartës i, dëlirësi mendjeje
Safijeh………………………………….e drejtë, e pastër, e qartë
Sahire………………………………….mahn itëse, që të mahnitë me bukuri
Saime………………………………….agjër uese
Saira………………………………….që e ruan nderin dhe pasurinë e saj dhe të të tjerëve
Sakine………………………………….e qetë, e vendosur
Salije………………………………….shpi rtmirë
Saliha………………………………….e drejtë, e devotshme
Samaira………………………………….mah nitëse
Samuja………………………………….e vendosur, guximtare
Sanika………………………………….me mendje të fortë, me zemër të ngrohtë
Sara………………………………….prince shë
Sarah………………………………….e dëlirë, e lumtur
Sarije………………………………….udhë tim nate
Saxhide………………………………….e përulur ndaj All-llahut
Seade………………………………….e lumtur
Sedef………………………………….gocë deti, perlë
Sehade………………………………….që flen pak, e zgjuar
Sehije………………………………….fisn ike, bujare
Sehile………………………………….e thjeshtë
Sehrish………………………………….lin dja e diellit
Seide………………………………….e gëzuar
Sejide………………………………….udhë heqëse
Sekine………………………………….e qetë, e butë, modeste
Selma………………………………….paqës ore
Semaa………………………………….qiell i
Sekina………………………………….e qetë dhe e lehtë
Semina………………………………….buja re
Semiin………………………………….e çmueshme
Semire………………………………….bash këbiseduese
Senada………………………………….e hirshme
Senae………………………………….lindj e, ndriçim
Senije………………………………….shnd ritëse
Sofia………………………………….e bukur
Soreja………………………………….prin ceshë
Sorfina………………………………….e pastër nga pisllëku, e thjeshtë
Suhejla………………………………….e rrjedhshme, e patrazuar
Suhira………………………………….e bukur
Sukejna………………………………….reh ati
Sumeja………………………………….e lartë në pozitë, me vlerë
Sunja………………………………….dritë dielli, shkëlqim
kthehu lart

SH
Shahla………………………………….lule e errët, sytë e errët bojë hiri
Shakila………………………………….e hijshme, e bukur
Shakira………………………………….fal ënderuese
Shamima………………………………….fll ad aromatik
Shanum………………………………….dinj itet, bekim i Allahut
Shanza………………………………….grua dinjitoze
Shanzi………………………………….trën dafil
Shazia………………………………….arom atike
Shezana………………………………….pri nceshë
Shefike………………………………….e dhembshme
Shekura………………………………….fal ënderuese
Shemame………………………………….aro më
Shermin………………………………….mod esti
Shesmiin………………………………….sh umë e bukur, besnike, me zemër të artë
Shefae………………………………….shër uese, ndërmjetësuese
Shehame………………………………….shp irtmirë, që kryen punë të rëndësishme
Shejma………………………………….që i paraqitet era dhe shija e mirë prej fytyrës së saj
Shekime………………………………….tri mëreshë, guximtare, me zemër te fortë
Shemae………………………………….me erë të fortë
Shiriin………………………………….e ëmbël
Shujana………………………………….gux imtare, e fortë
Shukrije………………………………….fa lënderuese
kthehu lart

T
Tahire………………………………….e pastër
Taibe………………………………….pendu ese
Tejba………………………………….e dëlirë
Tajibe………………………………….e mirë, e kënaqshme
Talaue………………………………….e bukur, lulëzuese
Talibe………………………………….nxën ëse
Tanisha………………………………….lum turi
Tara………………………………….yll
Taraife………………………………….diç ka e re
Tefdile………………………………….e vlefshme
Tehije………………………………….përs hëndetëse
Temim………………………………….e plotë, e shëndoshë
Tensim………………………………….erë e lehtë
Terime………………………………….që i nënshtrohet vetëm All-llahut
Terxhumane…………………………………. shpjeguese, përkthyese, sqaruese
Teshrife………………………………….në vend të lartë, e ngritur
Tezim………………………………….respe kt
Tezmin………………………………….që ka cilësi të mira
Teufike………………………………….e sukseshme
Teusile………………………………….shp resë dhe nënshtrim
Tisha………………………………….që është plotë jetë
kthehu lart

TH
Thabite………………………………….e vendosur, guximtare
Thakibe………………………………….men dimtare
Thekafe………………………………….me prestigj, e kulturuar
Thana………………………………….falën derim, lavdërim
Themare………………………………….fry tdhënëse
Themine………………………………….e shtrenjtë, e çmueshme
Thoreja………………………………….yll
Thubate………………………………….e fuqishme
kthehu lart

XH
Xhahide………………………………….e angazhuar, e zellshme
Xhebraje………………………………….da shuri, respekt
Xhelae………………………………….sqar uese
Xhelile………………………………….e shkëlqyeshme
Xhemane………………………………….per lë
Xhemile………………………………….buk uroshe
Xherie………………………………….e fuqishme
Xhesina………………………………….zem ërmirë
Xheuahire………………………………….d iamant
Xheurije………………………………….lu lekuqe, e çmueshme
Xhijade………………………………….shu më e mirë, fisnike
Xhihan………………………………….mend je kreative
Xhumane………………………………….per lë e argjendtë
kthehu lart

U
Uabisa………………………………….diçk a e ndritshme
Uahide………………………………….e veçantë, unike
Uafije………………………………….besn ike
Uaide………………………………….që mban premtimin
Uaije………………………………….që e kupton mirë çdo send
Uathike………………………………….e besueshme
Uaxhide………………………………….e pasur, e fuqishme
Uedide………………………………….e dashur
Uehibe………………………………….dhur uese
Uerda………………………………….trënd afil
Uerisha………………………………….lum turi
Uesime………………………………….e mirë, e bukur, e dalluar
Uudade………………………………….simp atike
kthehu lart

Z
Zahide………………………………….aske te, e dëgjueshme ndaj Allahut, e kënaqur me pak
Zahire………………………………….fisn ike, e lartë, e qartë
Zaara………………………………….lule e bukur
Zarija………………………………….buku ri dhe dritë
Zeba………………………………….bukuri
Zehna………………………………….bukur oshe
Zehra………………………………….e ndritshme, fytyrë që shkëlqen nga drita
Zejnebe………………………………….lis me aromë të mirë
Zejnije………………………………….dek orim, stoli
Zekije………………………………….inte ligjente
Zerina………………………………….prin ceshë, e mençur
Zerka………………………………….kaltr ina
Zijade………………………………….përp arimtare, që jep shumë
Zinete………………………………….stol i, hijeshi, bukuri
Zoeja………………………………….jetë
Zoha………………………………….dritë
Zohura………………………………….e pafajshme dhe dashamirëse
Zoja………………………………….që do
Zuhdije………………………………….tep ër e devotshme, askete
Zuhijra………………………………….e bukur dhe e mirë
Zuhra………………………………….shkël qesi
Zuhrije………………………………….e bukur, e mirë
Zulejha………………………………….gru aja e mbretit të Egjiptit që u dashurua në Jusufin alejhi selam
Zurafete………………………………….e lehtë, e butë
kthehu lart

Emrat e gjinisë mashkullore
A B D F G H I J K L M N R S SH T TH U Z

A
AbdulAdl………………………………….ro b i të Drejtit
AbdulAdhijm………………………………… .rob i Madhështorit
AbdulAkhir…………………………………. rob i të Fundit
AbdulAlij………………………………….r ob i të Lartit
AbdulAlim………………………………….r ob i të Gjithëditurit
AbdulAziz………………………………….r ob i Fuqiplotit
AbdulBaith…………………………………. rob i Ringjallësit
AbdulBari………………………………….r ob i Zhvilluesit
AbdulBaki………………………………….r ob i të Përhershmit
AbdulBatin…………………………………. rob i të Padukshmit
AbdulBasid…………………………………. rob i Çliruesit
AbdulBedij…………………………………. rob i Shpikësit
AbdulBerr………………………………….r ob i burimit të së mirës
AbdulBesir…………………………………. rob i Atij që sheh çdo gjë
AbduDarr………………………………….ro b i Dëmsjellësit
AbdulDhahir………………………………… .rob i të Dukshmit
AbdulEuel………………………………….r ob i të Parit
AbdulFetah…………………………………. rob i Dhënësit të fitores
AbdulGafar…………………………………. rob i Falësit
AbdulGani………………………………….r ob i Vetë-Mjaftuesit
AbdulHadi………………………………….r ob i Udhëzuesit
AbdulHafid…………………………………. rob i Përulësit
AbdulHafidh………………………………… .rob i Mbrojtësit
AbdulHaj………………………………….ro b i të Gjallit
AbdulHak………………………………….ro b i së Vërtetës
AbdulHakem…………………………………. rob i Gjykuesit
AbdulHakim…………………………………. rob i të Urtit
AbdulHalijm………………………………… .rob i Vetë-Përmbajtësit
AbdulHamid…………………………………. rob i Atij që është i denj për lavdërim
AbdulHanan…………………………………. rob i të Mëshirshmit
AbdulHasib…………………………………. rob i Llogarimarrësit
AbdulKabid…………………………………. rob i Shtrënguesit
AbdulKadir…………………………………. rob i të Aftit
AbdulKahar…………………………………. rob i Mposhtësit
AbdulKajjum………………………………… .rob i Atij që Vetë-Mbahet
AbdulKauij…………………………………. rob i të Fortit
AbdulKerim…………………………………. rob i Bujarit
AbdulKhabir………………………………… .rob i Atij që është i të Informuarit
AbdulKhalik………………………………… .rob i Krijuesit
AbdulKebir…………………………………. rob i të Madhit
AbdulKudus…………………………………. rob i të Shenjtit
AbduLatif………………………………….r ob i të Butit
AbdulMani………………………………….r ob i Atij që parandalon
AbdulMelik…………………………………. rob i Sundimtarit
AbdulMenan…………………………………. rob i Mirëbërësit
AbdulMetin…………………………………. rob i të Pathyeshmit
AbdulMexhid………………………………… .rob i të Lavdishmit
AbdulMubdi…………………………………. rob i Nismëtarit
AbdulMudhil………………………………… .rob i Nështruesit
AbdulMuhejmin………………………………. …rob i Mbrojtësit
AbdulMugni…………………………………. rob i Pasuridhënësit
AbdulMuid………………………………….r ob i Rikrijuesit
AbdulMukadim……………………………….. ..rob i Nismëtarit
AbdulMuntekim………………………………. …rob i Atij që denon keqbërjet
AbdulMuhji…………………………………. rob i Jetëdhënësit
AbdulMuhsi…………………………………. rob i Gjithënjohësit
AbdulMuhsin………………………………… .rob i Mirëbërësit
AbdulMuiz………………………………….r ob i Ngritësit
AbdulMu’min………………………………… .rob i Ruajtësit të Fesë
AbdulMumitë………………………………… .rob i Vdekjeprurësit
AbduMuntekim……………………………….. ..rob i Ndëshkuesit
AbdulMukit…………………………………. rob i Ushqyesit
AbdulMuktedir………………………………. …rob i të Fortit
AbdulMuksit………………………………… .rob i të Drejtit
AbdulMutekebir……………………………… ….rob i të Madhërishmit
AbdulMusauir……………………………….. ..rob i Formëdhënësit
AbdulMuxhib………………………………… .rob i Lutjepranuesit
AbdulNafi………………………………….r ob i të Volitshmit
AbdulNasir…………………………………. rob i Ndimuesit
AbdulRab………………………………….ro b i Zotit
AbdulRrahim………………………………… .rob i Përdëllestarit
AbdulRafi………………………………….r ob i Atij që lartëson
AbdulRakib…………………………………. rob i Vigjiluesit
AbdulRashid………………………………… .rob i Udhëzuesit
AbdulRauf………………………………….r ob i të Mëshirshmit
AbduRrahman………………………………… .rob i të Gjithëmëshirshmit
AbduRrezak…………………………………. rob i Furnizuesit
AbduSabur………………………………….r ob i Durimtarit
AbduSamed………………………………….r ob i të Përjetshmit
AbduSami………………………………….ro b i Atij që dëgjon çdo gjë
AbduSelam………………………………….r ob i Dhënësit të paqes
AbduSetar………………………………….r ob i Atij që i fsheh gabimet
AbduSubuuh…………………………………. rob i Atij që është skajshmërisht i pastër
AbduShafi………………………………….r ob i Shëruesit
AbduShehid…………………………………. rob i Dëshmuesit
AbduShekur…………………………………. rob i Vlerësuesit
AbduTeuab………………………………….r ob i Pendim-Pranuesit
AbdulUehab…………………………………. rob i Dhuruesit
AbdulUahid…………………………………. rob i të Vetmit
AbdulUalij…………………………………. rob i Udhëheqësit
AbdulUarith………………………………… .rob i Trashëguesit Suprem
AbdulUasie…………………………………. rob i Gjithëpërfshirësit
AbdulUaxhid………………………………… .rob i Kreatorit
AbdulUduud…………………………………. rob i Atij që është i përzemërt
AbdulUekil…………………………………. rob i Kujdestarit
AbdulUelij…………………………………. rob i Mikut Mbrojtës
AbdulUesi………………………………….r ob i Gjithpërfshirësit
AbdulUexhid………………………………… .rob i Gjetësit
Abdullah………………………………….ro b i All-llahut
AbduXhami………………………………….r ob i Tubuesit
AbdulXhebar………………………………… .rob i Shtrënguesit, Detyruesit
AbdulXheliil……………………………….. ..rob i Fisnikut
AbdulXheuad………………………………… .rob i Bujarit
Abid………………………………….adhuru es
Abisali………………………………….luf tëtar në Islam
Abrar………………………………….devot shmëri
Adil………………………………….i drejtë
Adiim………………………………….i rrallë
Afak………………………………….vendi ku takohet Toka dhe Qielli
Affan………………………………….perso n falës
Afif………………………………….modest
Afijf………………………………….i pastër, i ndershëm, i devotshëm
Afraz………………………………….i qëndrueshëm si mali, aftësia për t’u përballuar me çdo gjë
Afzal………………………………….më i miri
Ahdan………………………………….shoku më i mirë
Ahil………………………………….princ
Ahmed………………………………….më i admiruari
Ahsan………………………………….më i miri
Aiman………………………………….i patrembur, guximtar
Aixhaz………………………………….beki m
Ajan………………………………….dhurat ë e Zotit
Akil………………………………….inteli gjent
Ali………………………………….i lartë
Alman………………………………….i mirë, i urtë
Almir………………………………….princ
Ammar………………………………….me iman të fortë, njëri nga Sahabet
Amir………………………………….komand ant, princ
Amr………………………………….emri Sahabi
Amin………………………………….besnik , kujdestar
Amir………………………………….i civilizuar
Aniik………………………………….elega nt
Anuar………………………………….vezul lues
Ariib………………………………….i shkathtë
Ariz………………………………….njeri i respektueshëm
Asad………………………………….luan
Asim………………………………….njeri që largohet nga mëkatet
Ashar………………………………….ai që ka urtësi
Ashfak………………………………….shok i dhembshëm
Atib………………………………….shumë i devotshëm
Atif………………………………….i dhembshur
Ather………………………………….i thjeshtë, i pastër
Auf………………………………….mysafir , aromë, luan
Axhir………………………………….shpër blim
Azam………………………………….i vendosur
Azfer………………………………….udhëh eqës
Azim………………………………….i vendosur
Edib………………………………….i kulturuar
kthehu lart

B
Basim………………………………….i buzëqeshur
Basil………………………………….trim
Bekir………………………………….guxim tar, luan
Beshar………………………………….prur ës i lajmeve të mira
Bilal………………………………….emri i muezinit të Pejgamberit [salallahu alejhi ue selam]
Bishr………………………………….gëzim
Burejd………………………………….ftoh ët, mendje
kthehu lart

D
Dajjen………………………………….sund ues i fuqishëm
Damin………………………………….garan tues, siguri
Damir………………………………….zemër , ndëgjegje
Danijal………………………………….int eligjent
Danish………………………………….urtë si, mësim, shkencë
Daud………………………………….emër pejgamberi
Demura………………………………….xixë drite
Deuid………………………………….princ
Dilauer………………………………….gux imtar
Dildar………………………………….i hirshëm, i dashur
Dija………………………………….dritë
Dijari………………………………….dhur atë
kthehu lart

F
Fadil………………………………….i ndershëm, i shquar
Faik………………………………….i shkëlqyeshëm
Faiz………………………………….fitimt ar
Fehim………………………………….intel igjent
Feisal………………………………….i fortë, i hijshëm
Feizan………………………………….eleg ancë, nder
Fexharudin…………………………………. i pari
Fekih………………………………….gazmo r
Feleh………………………………….sukse s
Ferid………………………………….unik
Faris………………………………….guxim tar
Faruk………………………………….ai që dallon të vërtetën nga e pavërteta
Fasih………………………………….eloku ent
Fatah………………………………….ai që fiton
Feuzi………………………………….i suksesshëm
Fejd………………………………….begati
Fejzan………………………………….dash amirësi
Feroz………………………………….që shndritë
Fiddah………………………………….argj end
Firas………………………………….mendj emprehtë
Firoz………………………………….dhura të
Fudeil………………………………….me karakter të shkëlqyeshëm
kthehu lart

G
Gaith………………………………….shi
Galib………………………………….fitue s
Ganim………………………………….i suksesshëm
Gauth………………………………….ndihm ues, mbrojtës
Gejur………………………………….vetër espektues
Gazi………………………………….pushtu es, luftëtar
Gufran………………………………….falë s
Gutejf………………………………….i begatë
Gohar………………………………….diama nt
Gulab………………………………….trënd afil
Gulfam………………………………….fyty rë-trëndafili
Gulshan………………………………….kop sht lulesh
kthehu lart

H
Hadi………………………………….udhëhe qës, udhëzues
Hafid………………………………….i urti
Hafiz………………………………….mbroj tës
Hafs………………………………….i riu i luanit
Haliim………………………………….i duruar
Hamdan………………………………….ai që lartëson
Hamza………………………………….luan
Hanif………………………………….besim tar i vërtetë
Hani………………………………….i kënaqur
Haris………………………………….kujde star vigjilues
Harith………………………………….lëru es
Harun………………………………….emër pejgamberi
Hasan………………………………….i hijshëm, i mirë
Hasin………………………………….i bukur, i mençur
Hashmat………………………………….din jitet, lavdi
Hajat………………………………….jetë
Hejthem………………………………….faj kua i ri
Hazim………………………………….i matur, i urtë
Hisam………………………………….shpat ë e mprehtë
Hilal………………………………….hënë e re
Himajet………………………………….mbr ojtje, mbështetje
Hisham………………………………….buja ri
Humen………………………………….shpir tmirë, me natyrë të mirë
Husam………………………………….shpat ë
Humejun………………………………….i bekuar, mbretëror
Husni………………………………….i hijshëm
Husein………………………………….i bukur
kthehu lart

I
Ibrahim………………………………….emë r pejgamberi
Idris………………………………….emër pejgamberi
Ihsan………………………………….bamir ësi
Ihtiram………………………………….nde r, i nderuar
Ijad………………………………….bujar
Ikrime………………………………….emër sahabi
Ilan………………………………….njeri i mirë
Ilifat………………………………….miqë si, mirësi
Iljas………………………………….emër pejgamberi
Imad………………………………….shtyll ë fuqie, me besim në vete
Imran………………………………….emër pejgamberi
Inam………………………………….shpërb lim
Inajet………………………………….dhur atë, mirësi
Isa………………………………….emër pejgamberi
Isam………………………………….mbrojt ës
Is’hak………………………………….emër pejgamberi
Ismail………………………………….emër pejgamberi
Izan………………………………….bindje
Izz………………………………….lavdi, nder, prestigj, pozitë e lartë
kthehu lart

J
Jahja………………………………….emër pejgamberi
Jakuut………………………………….gur i çmuar
Jakub………………………………….emër pejgamberi
Jar………………………………….shok
Jasin………………………………….Ja Sin janë shkronja të Kur’anit. Vetëm Allahu e di domethënien e këtyre shkronjave.
Jauar………………………………….ndihm ues
Jeman………………………………….i bekuar
Junus………………………………….emër pejgamberi
Jusr………………………………….rehati , komfort
Jusuf………………………………….emër pejgamberi
kthehu lart

K
Kamil………………………………….i plotë
Kamran………………………………….sigu ri dhe ndihmues
Kazim………………………………….që përmbahet nga zemërimi
Khaliid………………………………….i qëndrueshëm
Khaliil………………………………….mik
Kejsan………………………………….i urtë
Khunejs………………………………….i fshehtë [emër sahabi]
Kinza………………………………….thesa r i fshehur
kthehu lart

L
Lebiib………………………………….i arsyeshëm, inteligjent
Leith………………………………….luan
Lijaket………………………………….vle rë, meritë
Lu’ej………………………………….mburo jë
kthehu lart

M
Madani………………………………….i kulturuar
Mahad………………………………….i këndshëm, madhështor
Mahbir………………………………….guxi mtar
Mahir………………………………….i shkathët
Mexhd………………………………….lavdi , bujari
Mensur………………………………….fiti mtar
Makil………………………………….intel igjent
Maruf………………………………….i njohur, i pranuar
Merzuk………………………………….i bekuar, me fat
Meshkur………………………………….që meriton lavdërimin
Mesud………………………………….i lumtur, fatlum
Masrur………………………………….i gëzueshëm
Matin………………………………….i fortë, i vazhdueshëm
Mejsareh………………………………….re hati, komfort
Mika………………………………….i lezetshëm, i qetë, inteligjent
Misbah………………………………….drit ë
Muazam………………………………….i respektuar
Muadh………………………………….i mbrojtur
Mualim………………………………….mësu es
Mubarek………………………………….i bekuar, fatlum
Mubeshir………………………………….pë rhapës i lajmit të mirë
Muejjed………………………………….i mbrojtur
Muhamed………………………………….emr i i pejgamberit të fundit [salallahu alejhi ue selam]
Muhid………………………………….ai që beson në njëshmërinë e Allahut
Mufid………………………………….i dobishëm
Muhib………………………………….ai që do, shok
Muhlis………………………………….i sinqertë
Muhsin………………………………….bami rës
Muhsin………………………………….ndih mues
Muhtedi………………………………….i udhëzuar drejt
Muin………………………………….ai që ndihmon
Mukbil………………………………….i radhës, i ardhshëm
Muneuer………………………………….i ndriçuar
Munir………………………………….i ndritshëm
Mutaz………………………………….krena r
Mu’tasim………………………………….i hijshëm
Musa………………………………….emër pejgamberi
Mustenir………………………………….ma dhështor
Mushir………………………………….kësh illues
Mutejjib………………………………….er ëmirë
Muxhahid………………………………….lu ftëtar
Muzafer………………………………….fit imtar
Muzekir………………………………….për kujtues
kthehu lart

N
Na’il………………………………….përfi tues
Nabil………………………………….njeri bujar
Nabig………………………………….gjeni
Nadim………………………………….shok, mik
Nadir………………………………….i dashur, i rrallë
Nadr………………………………….lulëzi m, i begatë
Naiim………………………………….bekim , rehati
Nakib………………………………….udhëh eqës
Nasif………………………………….i drejtë
Nasim………………………………….fllad , puhi
Nasir………………………………….ai që ndihmon
Nasif………………………………….i drejtë, i paanshëm
Nasr………………………………….ndihmë , fitore
Nauid………………………………….përgë zim
Nazif………………………………….i pastër, i thjeshtë
Nehan………………………………….i bukur
Nexhm………………………………….yll
Nidal………………………………….lufti m, mbrojtje
Nihal………………………………….i lumtur, përparimtar
Numan………………………………….njeri me të gjitha bekimet e Allahut
Nuh………………………………….emër pejgamberi
Nuri………………………………….i ndritshëm
kthehu lart

R
Raid………………………………….udhëzu es
Rabar………………………………….perso n dashamirës
Rafan………………………………….i bukur, i hirshëm
Rafi………………………………….i lartë, i kulturuar, i gdhendur
Raonar………………………………….lavd i
Raziin………………………………….i përmbajtur, serioz, i kthjellët
Rebij………………………………….pranv erë, fllad
Rebia………………………………….gjelb ërim
Reis………………………………….i pasur, udhëheqës
Reshad………………………………….i matur
Riduan………………………………….ruaj tës i portave të parajsës
Rijad………………………………….kopsh te
Roshan………………………………….i ndritshëm, me shkëlqim
Rukaneh………………………………….i fortë, i vendosur
kthehu lart

S
Sa’d………………………………….lumtur i, aftësi shprehëse
Sa’dan………………………………….fatl um
Sa’ud………………………………….fatlu m
Sadat………………………………….bekim , nder
Safir………………………………….i pashëm
Sabahat………………………………….buk uri, lezet
Sabir………………………………….durim tar
Sadid………………………………….i rëndësishëm
Sahib………………………………….shoqë rues, mik
Sahir………………………………….vigji lent, syçelë
Salih………………………………….i sigurt, i plotë
Sami………………………………….fisnik , i lartë
Samit………………………………….i heshtur
Sehl………………………………….i lehtë, i pakomplikuar
Seiid………………………………….i hareshëm
Se’id………………………………….i lumtur
Sejf………………………………….shpatë
Sejid………………………………….zotër i
Selim………………………………….i sigurt, i lirë
Selman………………………………….i sigurt
Suheib………………………………….i kuq pak
Suhejl………………………………….miqë sor
Subhi………………………………….mëngj esi i hershëm
Suhejb………………………………….emër sahabi
Sulejman………………………………….em ër pejgamberi
kthehu lart

SH
Shad………………………………….i lumtur
Shakiil………………………………….i pashëm
Shamiim………………………………….aro më
Shamil………………………………….i gjithanshëm, i plotë
Shan………………………………….dinjit et, madhështi
Sharik………………………………….vezu llues
Shazad………………………………….prin c
Shaxhi………………………………….guxi mtar
Shefik………………………………….përd ëllestar, i butë
Shejan………………………………….inte ligjent
Shemshir………………………………….sh pata e nderit
Sheukat………………………………….fis nikëri
Shiraz………………………………….i këndshëm
Shuajb………………………………….emër pejgamberi
Shuxha………………………………….trim
kthehu lart

T
Taban………………………………….i shkëlqyeshëm
Tabassum………………………………….i buzëqeshur
Tahir………………………………….i dëlirë, i ndershëm
Tahsiin………………………………….ngr itje e vlerës
Talal………………………………….i mahnitshëm
Talha………………………………….lloj druri
Tekij………………………………….i devotshëm
Tammam………………………………….buja r
Tanim………………………………….valë deti
Temim………………………………….i plotë
Temkiin………………………………….din jitet
Teimur………………………………….heku r
Tejmur………………………………….trim dhe i fortë
Tenuir………………………………….i ndriçuar
Teufik………………………………….ndih më apo udhëzim hyjnor
Turhan………………………………….i mëshirës
kthehu lart

TH
Thabit………………………………….i fortë, i vendosur
Thaman………………………………….vler ë, çmim
Thekaf………………………………….që tejkalon në aftësi
kthehu lart

U
Ueil………………………………….i qetë, paqësor
Uafi………………………………….besnik
Uahid………………………………….unik
Uaxhih………………………………….buja r, i shquar
Uekas………………………………….luftë tar
Uesiim………………………………….i pashëm
Uesif………………………………….njeri virtuoz
Uethik………………………………….i fortë, me besim në vete
Ubejd………………………………….adhur ues
Ubejdullah…………………………………. rob i Allahut
Umer………………………………….emri i halifes së dytë
Umejr………………………………….emër i vjetër arab
Umran………………………………….përpa rim
Unejs………………………………….i butë, i ngrohtë, i dashur, i qeshur, gazmor, i shoqërueshëm
Urueh………………………………….mbësh tjetje
Usame………………………………….përsh krim i luanit
Usejd………………………………….luan i vogël
Uthman………………………………….emri i halifes së tretë
Uzejr………………………………….i çmuar
kthehu lart

Z
Zaim………………………………….udhëhe qësi
Zafir………………………………….fitim tar
Zahir………………………………….i ndritshëm
Zain………………………………….shok, i dashur
Zeker………………………………….i pashëm, me zemër të mirë
Zekerija………………………………….em ër pejgamberi
Zejd………………………………….i bollshëm
Zia………………………………….i urtë
Ziaud………………………………….shkël qim
Zijad………………………………….begat i
Zubejr………………………………….emër i përshtatshëm, emër sahabi
Zuhejr………………………………….i kthjellët, i mprehtë
kthehu lart

Emërtimi i fëmijve me emrat e sahabëve (Shoqëruesve të Profetit Muhammed sal-lallahu alejhi ue selem)

Bekir………………………………….Ebu Bekr es-Siddik
Umer………………………………….Umer ibnul Khatab el-Faruku
Uthman………………………………….Uthm an ibnu Affan dhun-Nurejn
Ali………………………………….Ali Ibn Ebi Talib
Seid………………………………….Seid ibnu Amr el-Xhumehij
Tufejl………………………………….Abdu llah ibn Hudhafe es-Sehmij
Umejr………………………………….Umejr ibnu Uehb
Berra………………………………….el-Berrau ibnu Malik el-Ensari
Thumame………………………………….Thu mame ibnu Uthal
Amr………………………………….Amr ibnu Xhamuh
Ubejde………………………………….Ebu ibnul Xherrah
Ikrima………………………………….Ikri ma ibn Ebu Xhehl
Zejd………………………………….Zejdul Khajr, Adij ibnu Hatim et-Taij
Usame ………………………………….Usame ibnu Zejd
Seid ………………………………….Seid ibnu Zejd
Umejr………………………………….Umejr ibn Sa’di
Xhaferr………………………………….Xha fer ibnu Ebi Talib
Sead………………………………….Sead ibnu Ebi Uekas
Hudhejfe………………………………….Hu dhejfe ibnu Jemani
Habib………………………………….Habib ibnu Zejd el-Ensari
Rebia………………………………….Rebia ibnu Ka’ab
Asim………………………………….Asim ibnu Thabit
Habab………………………………….Habab ibnu Eretti
Suraka………………………………….Sura ka ibnu Malik
Thabit………………………………….Thab it ibnu Kajs el-Ensari
Muadh………………………………….Muadh ibnu Xhebel
Khadid………………………………….Khal id ibn Uelid
Nuajm………………………………….Nuajm ibnul Mes’udi
Utbe………………………………….Utbe bin Gauzan
Zubejr………………………………….Zube jr bin el-Auan
Hamza………………………………….Hamza bin AbdulMutalib
Abbas………………………………….Abbas bin AbdulMutalib
Katade………………………………….Kata de bin Numan
Amar………………………………….Amar ibn Jasir
Mus’ab………………………………….Mus’ ab bin Umejr
Ej-jub………………………………….Ebu Ejjub el-Ensari
Selman………………………………….Selm an el-Farisi
Ebu Dherr………………………………….Ebu Dherr el-Gafari
Talha………………………………….Ebu Talha el-Ensari
Zijad………………………………….Zijad el-Harithi
kthehu lart

Emërtimi i fëmijëve me emra të Profetëve
ADEM
IDRIS
NUH
HUD
SALIH
IBRAHIM
ISMAIL
IS’HAK
JAKUB
JUSUF
SHUAJB
MUSA
DAUD
SULEJMAN
EJJUB
JUNUS
ZEKERIJA
JAHJA
LLUKMAN
DHULKIFL
ELJESA
UZEJR
ISA
MUHAMMED
kthehu lart

Emrat e fëmijëve te Profetit sal-lallahu alejhi ue selem
Fatime………………………………….nëna e Hasanit dhe Huseinit, radijall-llahu anha
Ibrahim………………………………….dja li i Profetit alejhi salatu ue selam
Rukije………………………………….migr uesja e dyfishtë (në Etiopi dhe Medine)
Zejnebe………………………………….vaj za me e madhe radijall-llahu anha
Ummi Kulthum………………………………….gru aja e Uthmanit radijall-llahu anha
kthehu lart

Emrat e grave të Profetit sal-lallahu alejhi ue selem
Khatixhe………………………………….Kh atixhe bint Huejlid
Seuda………………………………….Seude te bin Zumat el-Arimije
Aisheh………………………………….Aish eh bint Ebi Bekr es-Siddik
Hafsa………………………………….Hafsa bint Umer
Zejneb………………………………….Zejn eb bint Huzejne
Ummi Seleme………………………………….Ummi Seleme bint Zadu er-Rekb
Ummi Habibe………………………………….Ummi Habibe Remlete bint Ebi Sufjan
Xhuvejrijeh………………………………… .Xhuvejrijeh bint el-Harith el-Hazaije
Zejneb………………………………….Zejn ebe bint Xhahshi
Safije………………………………….Safi jete bint Haji
Mejmune………………………………….Mej munete bint el-Harith el-Hilalijete

(Visited 1,590 times, 1 visits today)