Domingo, 26/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur

Emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur


Emrat e gjinisë femërore

A

Abide………………………………….adhur uese

Abire………………………………….flutu rake

Adhra………………………………….marga ritar i pashpuar

Adile………………………………….e drejtë

Afife………………………………….e pastër, e thjeshtë, e qartë

Afie………………………………….larg nga çdo problem

Afije………………………………….e pastër nga çdo sëmundje dhe nga çdo pikëllim

Afshin………………………………….që driçon si yll

Aida………………………………….mysafi re, ajo që kthehet

Aishe………………………………….bashk ëshortja e pejgamberit [salallahu alejhi ue selam]

Ajisha………………………………….e pasur

Ajra………………………………….e respektueshme

Akile………………………………….e mençur, e urtë

Alije………………………………….fisni ke

Alime………………………………….e ditur

Amale………………………………….shpre së, synim

Amelia………………………………….besn ike, e bukur

Amire………………………………….grua bujare, princeshë

Anbere………………………………….erë e mirë peme

Anisa………………………………….e afërt, intime

Anika………………………………….unike

Anum………………………………….dhurat ë e Zotit

Ariana………………………………….plot ë jetë

Arife………………………………….e ditur

Asie………………………………….shpres ë

Asime………………………………….mbroj tëse

Atifa………………………………….dhemb shuri

Atika………………………………….e lashtë

Ajana………………………………….fatlu me

Azize………………………………….e çmueshme

kthehu lart

B

Bahije………………………………….vezu lluese, e bukur

Bahire………………………………….e shkëlqyeshme

Basile………………………………….e patrembur, guximtare

Basime………………………………….e buzëqeshur

Bedrije………………………………….që gjason në hënën e plotë

Baha………………………………….e vlefshme

Belige………………………………….e kthjellët

Belkisa………………………………….emë r i mbretëreshës Sebee, e cila pranoi Islamin para Sulejmanit alejhi selam

Belsame………………………………….që jep erë të mirë

Berie………………………………….e pastër, pa të meta

Besire………………………………….vizi onare, largpamëse

kthehu lart

D

Damime………………………………….shoq ëruese

Dania………………………………….e bukur

Danin………………………………….princ eshë

Daria………………………………….e ditur, me kulturë

Dijae………………………………….drita , lindja e diellit

Dijba………………………………….dëgju eshmëri

Durdane………………………………….per lë

Duxhana………………………………….shi

Dhafire………………………………….tri umfuese

Dhakire………………………………….për kujtuese e Allahut

Dhalile………………………………….hij e

Dhekije………………………………….e mençur, inteligjente

kthehu lart

E

Elife………………………………….e butë, shoqëruese

Elmase………………………………….diam ante, flori

Eliza………………………………….unike , e çmueshme

Emane………………………………….që ka shpresë në atë çka dëshiron, besnike

Enuare………………………………….ndri çuese

Eribe………………………………….e shkathtë, e zellshme, e mençur

Erina………………………………….zonjë e bukur

Ermina………………………………….miqë sore

Esma………………………………….sahabi je, vajza e Ebu Bekrit radiallahu anhu

kthehu lart

F

Fadile………………………………….epër si

Faide………………………………….e vlefshme, e zellshme, e dobishme

Faktah………………………………….pëll umb

Faize………………………………….e sukseshme, fitimtare

Falisha………………………………….fat mirësi

Fara………………………………….perënd im i diellit

Farha………………………………….lumtu ri

Farhin………………………………….e ngallëzyer

Faria………………………………….e dashur, e butë

Feriha………………………………….e lumtur

Farkanda………………………………….e lumtur, me fat

Faris………………………………….jetë

Fariza………………………………….drit ë

Fatima………………………………….vajz a e Profetit sal-lallahu alejhi ue selam

Fejruz………………………………….ngjy rë e bruztë

Ferjat………………………………….drit ë dielli e lezetshme

Fehare………………………………….kren are, që mburret

Fehime………………………………….inte ligjente

Fehmida………………………………….int eligjente dhe e urtë

Femida………………………………….e urtë

Fekihe………………………………….që kupton

Fekire………………………………….eleg ante

Ferashe………………………………….flu tur

Ferhane………………………………….e lumtur, krenare

Feride………………………………….unik e, e vetme, e çmueshme

Feroza………………………………….gur i çmuar

Fesihe………………………………….elok uente

Feuzije………………………………….fit imtare

Fikrije………………………………….e mençur, mendimtare

Furkane………………………………….që dallon të mirën nga e keqja, lule

kthehu lart

G

Gajda………………………………….e re dhe e njomë

Galibe………………………………….domi nante

Galije………………………………….erëm irë, e çmueshme

Garibah………………………………….e huaj, e çuditshme

Gazije………………………………….luft ëtare

Gufrane………………………………….që fal

kthehu lart

H

Habibe………………………………….e dashur, mike

Hadare………………………………….e gjelbërt

Hadika………………………………….e mrekullueshme, kopshtare

Halisa………………………………….e dëlirë

Hanije………………………………….e këndshme

Haxher………………………………….e fortë si guri, gurore

Hadije………………………………….udhë zuese për në rrugën e drejtë, dhuruese

Hafije………………………………….fisn ike, e fshehur prej të tjerëve

Halaue………………………………….e ëmbël, e shijshme

Khalide………………………………….e përjetshme, e paharruar

Hamide………………………………….falë nderuese

Hanife………………………………….musl imane e çiltër, e pastër, e sinqertë

Hanije………………………………….ledh atuese, e butë, e sjellshme, simpatike

Hasije………………………………….e veçantë, e posaçme

Haua………………………………….emri i bashkëshortes së Ademit alejhi selam

Hikmete………………………………….urt ësi

Husane………………………………….tepë r e bukur

kthehu lart

I

Ibtisame………………………………….bu zëqeshje

Iffah………………………………….modes ti, dëlirësi

Iffat………………………………….nders hmëri

Ilham………………………………….intui të, frymëzim

Ines………………………………….dasham irësi

Intisare………………………………….tr iumf

Imtihal………………………………….e sjellshme

Isire………………………………….e fortë, frymëzuese

Islahe………………………………….bami rëse

Isma………………………………….që mbron

Ishrak………………………………….lind ja e diellit

kthehu lart

J

Jara………………………………….flutur e vogël

Jasna………………………………….në arabisht do të thotë trëndafil i bardhë

Jasmin………………………………….lloj luleje

Jemame………………………………….lugi në në Arabi

Jumna………………………………….fat i mirë, sukses

Jusra………………………………….përpa rimtare, e majtë

kthehu lart

K

Kamalije………………………………….pë rsosuri

Kamile………………………………….e përsosur, e plotë

Kanual………………………………….zamb ak i ujit

Kasame………………………………….e mirë dhe e bukur

Kaula………………………………….që ka veçori të bukura

Kashish………………………………….atr aksion

Kida………………………………….e ruajtur, e fortë

Kenza………………………………….thesa r

Keram………………………………….natyr ë bujare

Khatuun………………………………….zon jë

Komal………………………………….e bukur

kthehu lart

L

Lama………………………………….errësi rë e buzëve

Lamia………………………………….e buzëve të errëta

Lamise………………………………….e prekshme

Lanika………………………………….më e mira

Leshira………………………………….shu më inteligjente

Latifa………………………………….e butë, e këndshme

Lebibe………………………………….e mençur, e zgjuar

Lehame………………………………….madh ështore në bukuri dhe në mirësi, ajo që pergatitë mishin

Leila………………………………….natë

Lejla………………………………….e lindur natën, bukuri e errët

Lijana………………………………….butë si

Liina………………………………….përdë llim, butësi

Lubabe………………………………….prej femrave më të zgjedhura

Lubina………………………………….dëli rësi

Lu’lu………………………………….marga ritarë

kthehu lart

M

Maha………………………………….sytë e mëdhenj

Mahnur………………………………….ndri çim hëne

Mahek………………………………….aromë

Mahrin………………………………….e ndritshme dhe e bukur si dielli

Mahrosh………………………………….pje së e hënës, e këndshme

Mahum………………………………….drita e hënës

Mahuish………………………………….e bukur si hëna

Maira………………………………….hënë

Magfire………………………………….e falur

Mahira………………………………….e zellshme, eksperte, e zgjuar

Maja………………………………….prince shë

Makbule………………………………….e pranuar

Mashal………………………………….drit ë

Mazine………………………………….që i shkëlqen fytyra

Medenije………………………………….e kulturuar, qytetare

Mediha………………………………….e lavdërueshme

Meisare………………………………….pas uri

Mehasin………………………………….buk uri

Meliiha………………………………….e hirshme

Menahil………………………………….bur im i ujit të freskët

Menar………………………………….dritë udhëzuese

Menhale………………………………….bur im

Mehrije………………………………….e dalluar, e shkathtë

Mehriin………………………………….me natyrë dashjeje

Mehrish………………………………….aro më e këndshme

Mehrunisa………………………………….g rua e bukur

Mehuish………………………………….e bukur, hënë

Mejsane………………………………….yll i që shkëlqen shumë

Merjem………………………………….nëna e Isait alejhi selam, e qëndrueshme

Meshkura………………………………….që falënderon

Metine………………………………….e fuqishme, guximtare

Misha………………………………….e lumtur pë tërë jetën

Mishel………………………………….një dritë

Mithaleh………………………………….sh embullore

Mohga………………………………….drita e lumturisë

Mubineh………………………………….ajo që qartëson diçka

Muhsina………………………………….bam irëse dhe e butë

Muneuer………………………………….e ndritshme

Munibe………………………………….e penduar, e kthyer

Munirah………………………………….e ndriçuar

Murade………………………………….e kërkuar

Musaret………………………………….lum turi

Muskan………………………………….buzë qeshje, lumturi

Muslimeh………………………………….be simtare e devotshme

Muxhahideh…………………………………. ajo që përpiqet ne rrugë të All-lahut

Muzejne………………………………….zbu kurim

kthehu lart

N

Nada………………………………….bujari , njomësi

Nadia………………………………….shpre së

Na’ire………………………………….e ndritshme, ndriçuese

Nadra………………………………….unike

Nafije………………………………….e dobishme

Nafise………………………………….e çmueshme

Nagina………………………………….gur i çmuar

Nagiin………………………………….perl ë

Nahid………………………………….e ndershme

Nahida………………………………….e ngritur

Najla………………………………….me sy të gjerë

Namila………………………………….e heshtur, serioze

Nasiha………………………………….kësh illuese

Nasime………………………………….flla d, puhi

Nasriin………………………………….trë ndafil i egër

Nasrin………………………………….lule e kaltër aromatike

Nasha………………………………….aromë , parfum

Nashima………………………………….e urtë, e lulëzuar

Nashua………………………………….e ngallëzyer

Nuuriin………………………………….dri të e shkëlqyer

Nauar………………………………….ajo që e ruan veten

Nazniin………………………………….e bukur

Nazuk………………………………….e njomë

Nedhra………………………………….shem bullore, e njohur

Nedime………………………………….shoq ëruese, mikeshë

Nejire………………………………….ndri çuese

Nekibe………………………………….prij ëse, e parë

Nekije………………………………….e pastër

Nelam………………………………….gur i çmuar

Nemira………………………………….e pastër, e kulluar

Nermin………………………………….lule , e njomë, e butë

Neshiin………………………………….gjë e ëmbël

Nesime………………………………….ambi ent i pastër, erë e mirë

Nesira………………………………….ndih mëtare, fitimtare

Neuale………………………………….drit ë e fortë, që e arrin qëllimin e vet

Nexhua………………………………….e cila e ruan sekretin

Nigar………………………………….e bukur

Niha………………………………….shi,

Nina………………………………….e këndshmja

Nishat………………………………….lumt uri

Njasia………………………………….më e bukura

Nudare………………………………….e artë

Numa………………………………….e bukur dhe e këndshme

Nurijeh………………………………….ndr içuese

Nuriin………………………………….e dashur

Nurhan………………………………….drit ë

kthehu lart

R

Rabie………………………………….pranv erë, kopsht

Radije………………………………….e kënaqur, e mjaftuar

Rafije………………………………….e lartë

Rahibe………………………………….zemë rgjerë

Rajja………………………………….dritë

Rajna………………………………….e pastër

Ramisha………………………………….plo të me trëndafila

Ramsha………………………………….fyty rën porsi hëna

Rania………………………………….mbret ëreshë

Rajana………………………………….derë e Xhennetit err-Rrejjan (Ejjub Albani)

Ratibe………………………………….e përqëndruar, e vendosur

Rauije………………………………….tran smetuese e fjalëve të Profetit sal-lallahu alejhi ue selem

Rebiha………………………………….fito re

Redane………………………………….e mençur, udhëzuese

Redife………………………………….përc jellëse

Refike………………………………….shoq ëruese, përkëdhelëse, emri i gruas së Is’hakut alejhi selam

Rejah………………………………….rehat i

Rehana………………………………….një grusht borziloku i ëmbël

Rehame………………………………….rigë shiu

Reihane………………………………….aro ma e trëndafilit

Reide………………………………….udhëh eqëse

Rejhane………………………………….shp irtmirë, bimë qe ka aromë të mirë

Reike………………………………….e dëlirë, e patrazuar

Reina………………………………….mbret ëreshë paqësore

Rekike………………………………….e butë, e ëmbël

Rexhije………………………………….që shpreson

Ramis………………………………….e fshehur, sekrete, e ruajtur

Rashide………………………………….e mençur, udhëzuese, e përqëndruar

Rezine………………………………….mode ste

Rimsha………………………………….buqe të lulesh

Rizuana………………………………….e bukur

Rona………………………………….dritë ndriçuese

Roshini………………………………….dri të

Rubina………………………………….e bekuar me dashuri, ujëvarë

Rubije………………………………….sezo na pranverore

Ruhina………………………………….arom ë e këndshme

Rukhsana………………………………….e bukur

Ruksha………………………………….e bukur

Rumeisa………………………………….buq etë lulesh

Rumeha………………………………….gur i bukur

Rukeja………………………………….e bija e pejgamberit [salallahu alejhi ue selam]

Ruhije………………………………….e qetë, e mëshirshme

Rukije………………………………….emri i vajzës së Profetit sal-lallahu alejhi ue selam

Ruvejda………………………………….e ngadalshme, që pret e nuk ngutet

kthehu lart

S

Sabije………………………………….që i robëron zemrat me bukurinë dhe moralin e saj

Sabiin………………………………….flla d mëngjesi

Sabire………………………………….duri mtare

Sabrina………………………………….trë ndafil i bardhë

Sabura………………………………….shum ë durimtare

Sadike………………………………….e sinqertë, e drejtë

Safa………………………………….qartës i, dëlirësi mendjeje

Safijeh………………………………….e drejtë, e pastër, e qartë

Sahire………………………………….mahn itëse, që të mahnitë me bukuri

Saime………………………………….agjër uese

Saira………………………………….që e ruan nderin dhe pasurinë e saj dhe të të tjerëve

Sakine………………………………….e qetë, e vendosur

Salije………………………………….shpi rtmirë

Saliha………………………………….e drejtë, e devotshme

Samaira………………………………….mah nitëse

Samuja………………………………….e vendosur, guximtare

Sanika………………………………….me mendje të fortë, me zemër të ngrohtë

Sara………………………………….prince shë

Sarah………………………………….e dëlirë, e lumtur

Sarije………………………………….udhë tim nate

Saxhide………………………………….e përulur ndaj All-llahut

Seade………………………………….e lumtur

Sedef………………………………….gocë deti, perlë

Sehade………………………………….që flen pak, e zgjuar

Sehije………………………………….fisn ike, bujare

Sehile………………………………….e thjeshtë

Sehrish………………………………….lin dja e diellit

Seide………………………………….e gëzuar

Sejide………………………………….udhë heqëse

Sekine………………………………….e qetë, e butë, modeste

Selma………………………………….paqës ore

Semaa………………………………….qiell i

Sekina………………………………….e qetë dhe e lehtë

Semina………………………………….buja re

Semiin………………………………….e çmueshme

Semire………………………………….bash këbiseduese

Senada………………………………….e hirshme

Senae………………………………….lindj e, ndriçim

Senije………………………………….shnd ritëse

Sofia………………………………….e bukur

Soreja………………………………….prin ceshë

Sorfina………………………………….e pastër nga pisllëku, e thjeshtë

Suhejla………………………………….e rrjedhshme, e patrazuar

Suhira………………………………….e bukur

Sukejna………………………………….reh ati

Sumeja………………………………….e lartë në pozitë, me vlerë

Sunja………………………………….dritë dielli, shkëlqim

kthehu lart

SH

Shahla………………………………….lule e errët, sytë e errët bojë hiri

Shakila………………………………….e hijshme, e bukur

Shakira………………………………….fal ënderuese

Shamima………………………………….fll ad aromatik

Shanum………………………………….dinj itet, bekim i Allahut

Shanza………………………………….grua dinjitoze

Shanzi………………………………….trën dafil

Shazia………………………………….arom atike

Shezana………………………………….pri nceshë

Shefike………………………………….e dhembshme

Shekura………………………………….fal ënderuese

Shemame………………………………….aro më

Shermin………………………………….mod esti

Shesmiin………………………………….sh umë e bukur, besnike, me zemër të artë

Shefae………………………………….shër uese, ndërmjetësuese

Shehame………………………………….shp irtmirë, që kryen punë të rëndësishme

Shejma………………………………….që i paraqitet era dhe shija e mirë prej fytyrës së saj

Shekime………………………………….tri mëreshë, guximtare, me zemër te fortë

Shemae………………………………….me erë të fortë

Shiriin………………………………….e ëmbël

Shujana………………………………….gux imtare, e fortë

Shukrije………………………………….fa lënderuese

kthehu lart

T

Tahire………………………………….e pastër

Taibe………………………………….pendu ese

Tejba………………………………….e dëlirë

Tajibe………………………………….e mirë, e kënaqshme

Talaue………………………………….e bukur, lulëzuese

Talibe………………………………….nxën ëse

Tanisha………………………………….lum turi

Tara………………………………….yll

Taraife………………………………….diç ka e re

Tefdile………………………………….e vlefshme

Tehije………………………………….përs hëndetëse

Temim………………………………….e plotë, e shëndoshë

Tensim………………………………….erë e lehtë

Terime………………………………….që i nënshtrohet vetëm All-llahut

Terxhumane…………………………………. shpjeguese, përkthyese, sqaruese

Teshrife………………………………….në vend të lartë, e ngritur

Tezim………………………………….respe kt

Tezmin………………………………….që ka cilësi të mira

Teufike………………………………….e sukseshme

Teusile………………………………….shp resë dhe nënshtrim

Tisha………………………………….që është plotë jetë

kthehu lart

TH

Thabite………………………………….e vendosur, guximtare

Thakibe………………………………….men dimtare

Thekafe………………………………….me prestigj, e kulturuar

Thana………………………………….falën derim, lavdërim

Themare………………………………….fry tdhënëse

Themine………………………………….e shtrenjtë, e çmueshme

Thoreja………………………………….yll

Thubate………………………………….e fuqishme

kthehu lart

XH

Xhahide………………………………….e angazhuar, e zellshme

Xhebraje………………………………….da shuri, respekt

Xhelae………………………………….sqar uese

Xhelile………………………………….e shkëlqyeshme

Xhemane………………………………….per lë

Xhemile………………………………….buk uroshe

Xherie………………………………….e fuqishme

Xhesina………………………………….zem ërmirë

Xheuahire………………………………….d iamant

Xheurije………………………………….lu lekuqe, e çmueshme

Xhijade………………………………….shu më e mirë, fisnike

Xhihan………………………………….mend je kreative

Xhumane………………………………….per lë e argjendtë

kthehu lart

U

Uabisa………………………………….diçk a e ndritshme

Uahide………………………………….e veçantë, unike

Uafije………………………………….besn ike

Uaide………………………………….që mban premtimin

Uaije………………………………….që e kupton mirë çdo send

Uathike………………………………….e besueshme

Uaxhide………………………………….e pasur, e fuqishme

Uedide………………………………….e dashur

Uehibe………………………………….dhur uese

Uerda………………………………….trënd afil

Uerisha………………………………….lum turi

Uesime………………………………….e mirë, e bukur, e dalluar

Uudade………………………………….simp atike

kthehu lart

Z

Zahide………………………………….aske te, e dëgjueshme ndaj Allahut, e kënaqur me pak

Zahire………………………………….fisn ike, e lartë, e qartë

Zaara………………………………….lule e bukur

Zarija………………………………….buku ri dhe dritë

Zeba………………………………….bukuri

Zehna………………………………….bukur oshe

Zehra………………………………….e ndritshme, fytyrë që shkëlqen nga drita

Zejnebe………………………………….lis me aromë të mirë

Zejnije………………………………….dek orim, stoli

Zekije………………………………….inte ligjente

Zerina………………………………….prin ceshë, e mençur

Zerka………………………………….kaltr ina

Zijade………………………………….përp arimtare, që jep shumë

Zinete………………………………….stol i, hijeshi, bukuri

Zoeja………………………………….jetë

Zoha………………………………….dritë

Zohura………………………………….e pafajshme dhe dashamirëse

Zoja………………………………….që do

Zuhdije………………………………….tep ër e devotshme, askete

Zuhijra………………………………….e bukur dhe e mirë

Zuhra………………………………….shkël qesi

Zuhrije………………………………….e bukur, e mirë

Zulejha………………………………….gru aja e mbretit të Egjiptit që u dashurua në Jusufin alejhi selam

Zurafete………………………………….e lehtë, e butë

kthehu lart

Emrat e gjinisë mashkullore
A B D F G H I J K L M N R S SH T TH U Z

A

AbdulAdl………………………………….ro b i të Drejtit

AbdulAdhijm………………………………… .rob i Madhështorit

AbdulAkhir…………………………………. rob i të Fundit

AbdulAlij………………………………….r ob i të Lartit

AbdulAlim………………………………….r ob i të Gjithëditurit

AbdulAziz………………………………….r ob i Fuqiplotit

AbdulBaith…………………………………. rob i Ringjallësit

AbdulBari………………………………….r ob i Zhvilluesit

AbdulBaki………………………………….r ob i të Përhershmit

AbdulBatin…………………………………. rob i të Padukshmit

AbdulBasid…………………………………. rob i Çliruesit

AbdulBedij…………………………………. rob i Shpikësit

AbdulBerr………………………………….r ob i burimit të së mirës

AbdulBesir…………………………………. rob i Atij që sheh çdo gjë

AbduDarr………………………………….ro b i Dëmsjellësit

AbdulDhahir………………………………… .rob i të Dukshmit

AbdulEuel………………………………….r ob i të Parit

AbdulFetah…………………………………. rob i Dhënësit të fitores

AbdulGafar…………………………………. rob i Falësit

AbdulGani………………………………….r ob i Vetë-Mjaftuesit

AbdulHadi………………………………….r ob i Udhëzuesit

AbdulHafid…………………………………. rob i Përulësit

AbdulHafidh………………………………… .rob i Mbrojtësit

AbdulHaj………………………………….ro b i të Gjallit

AbdulHak………………………………….ro b i së Vërtetës

AbdulHakem…………………………………. rob i Gjykuesit

AbdulHakim…………………………………. rob i të Urtit

AbdulHalijm………………………………… .rob i Vetë-Përmbajtësit

AbdulHamid…………………………………. rob i Atij që është i denj për lavdërim

AbdulHanan…………………………………. rob i të Mëshirshmit

AbdulHasib…………………………………. rob i Llogarimarrësit

AbdulKabid…………………………………. rob i Shtrënguesit

AbdulKadir…………………………………. rob i të Aftit

AbdulKahar…………………………………. rob i Mposhtësit

AbdulKajjum………………………………… .rob i Atij që Vetë-Mbahet

AbdulKauij…………………………………. rob i të Fortit

AbdulKerim…………………………………. rob i Bujarit

AbdulKhabir………………………………… .rob i Atij që është i të Informuarit

AbdulKhalik………………………………… .rob i Krijuesit

AbdulKebir…………………………………. rob i të Madhit

AbdulKudus…………………………………. rob i të Shenjtit

AbduLatif………………………………….r ob i të Butit

AbdulMani………………………………….r ob i Atij që parandalon

AbdulMelik…………………………………. rob i Sundimtarit

AbdulMenan…………………………………. rob i Mirëbërësit

AbdulMetin…………………………………. rob i të Pathyeshmit

AbdulMexhid………………………………… .rob i të Lavdishmit

AbdulMubdi…………………………………. rob i Nismëtarit

AbdulMudhil………………………………… .rob i Nështruesit

AbdulMuhejmin………………………………. …rob i Mbrojtësit

AbdulMugni…………………………………. rob i Pasuridhënësit

AbdulMuid………………………………….r ob i Rikrijuesit

AbdulMukadim……………………………….. ..rob i Nismëtarit

AbdulMuntekim………………………………. …rob i Atij që denon keqbërjet

AbdulMuhji…………………………………. rob i Jetëdhënësit

AbdulMuhsi…………………………………. rob i Gjithënjohësit

AbdulMuhsin………………………………… .rob i Mirëbërësit

AbdulMuiz………………………………….r ob i Ngritësit

AbdulMu’min………………………………… .rob i Ruajtësit të Fesë

AbdulMumitë………………………………… .rob i Vdekjeprurësit

AbduMuntekim……………………………….. ..rob i Ndëshkuesit

AbdulMukit…………………………………. rob i Ushqyesit

AbdulMuktedir………………………………. …rob i të Fortit

AbdulMuksit………………………………… .rob i të Drejtit

AbdulMutekebir……………………………… ….rob i të Madhërishmit

AbdulMusauir……………………………….. ..rob i Formëdhënësit

AbdulMuxhib………………………………… .rob i Lutjepranuesit

AbdulNafi………………………………….r ob i të Volitshmit

AbdulNasir…………………………………. rob i Ndimuesit

AbdulRab………………………………….ro b i Zotit

AbdulRrahim………………………………… .rob i Përdëllestarit

AbdulRafi………………………………….r ob i Atij që lartëson

AbdulRakib…………………………………. rob i Vigjiluesit

AbdulRashid………………………………… .rob i Udhëzuesit

AbdulRauf………………………………….r ob i të Mëshirshmit

AbduRrahman………………………………… .rob i të Gjithëmëshirshmit

AbduRrezak…………………………………. rob i Furnizuesit

AbduSabur………………………………….r ob i Durimtarit

AbduSamed………………………………….r ob i të Përjetshmit

AbduSami………………………………….ro b i Atij që dëgjon çdo gjë

AbduSelam………………………………….r ob i Dhënësit të paqes

AbduSetar………………………………….r ob i Atij që i fsheh gabimet

AbduSubuuh…………………………………. rob i Atij që është skajshmërisht i pastër

AbduShafi………………………………….r ob i Shëruesit

AbduShehid…………………………………. rob i Dëshmuesit

AbduShekur…………………………………. rob i Vlerësuesit

AbduTeuab………………………………….r ob i Pendim-Pranuesit

AbdulUehab…………………………………. rob i Dhuruesit

AbdulUahid…………………………………. rob i të Vetmit

AbdulUalij…………………………………. rob i Udhëheqësit

AbdulUarith………………………………… .rob i Trashëguesit Suprem

AbdulUasie…………………………………. rob i Gjithëpërfshirësit

AbdulUaxhid………………………………… .rob i Kreatorit

AbdulUduud…………………………………. rob i Atij që është i përzemërt

AbdulUekil…………………………………. rob i Kujdestarit

AbdulUelij…………………………………. rob i Mikut Mbrojtës

AbdulUesi………………………………….r ob i Gjithpërfshirësit

AbdulUexhid………………………………… .rob i Gjetësit

Abdullah………………………………….ro b i All-llahut

AbduXhami………………………………….r ob i Tubuesit

AbdulXhebar………………………………… .rob i Shtrënguesit, Detyruesit

AbdulXheliil……………………………….. ..rob i Fisnikut

AbdulXheuad………………………………… .rob i Bujarit

Abid………………………………….adhuru es

Abisali………………………………….luf tëtar në Islam

Abrar………………………………….devot shmëri

Adil………………………………….i drejtë

Adiim………………………………….i rrallë

Afak………………………………….vendi ku takohet Toka dhe Qielli

Affan………………………………….perso n falës

Afif………………………………….modest

Afijf………………………………….i pastër, i ndershëm, i devotshëm

Afraz………………………………….i qëndrueshëm si mali, aftësia për t’u përballuar me çdo gjë

Afzal………………………………….më i miri

Ahdan………………………………….shoku më i mirë

Ahil………………………………….princ

Ahmed………………………………….më i admiruari

Ahsan………………………………….më i miri

Aiman………………………………….i patrembur, guximtar

Aixhaz………………………………….beki m

Ajan………………………………….dhurat ë e Zotit

Akil………………………………….inteli gjent

Ali………………………………….i lartë

Alman………………………………….i mirë, i urtë

Almir………………………………….princ

Ammar………………………………….me iman të fortë, njëri nga Sahabet

Amir………………………………….komand ant, princ

Amr………………………………….emri Sahabi

Amin………………………………….besnik , kujdestar

Amir………………………………….i civilizuar

Aniik………………………………….elega nt

Anuar………………………………….vezul lues

Ariib………………………………….i shkathtë

Ariz………………………………….njeri i respektueshëm

Asad………………………………….luan

Asim………………………………….njeri që largohet nga mëkatet

Ashar………………………………….ai që ka urtësi

Ashfak………………………………….shok i dhembshëm

Atib………………………………….shumë i devotshëm

Atif………………………………….i dhembshur

Ather………………………………….i thjeshtë, i pastër

Auf………………………………….mysafir , aromë, luan

Axhir………………………………….shpër blim

Azam………………………………….i vendosur

Azfer………………………………….udhëh eqës

Azim………………………………….i vendosur

Edib………………………………….i kulturuar

kthehu lart

B

Basim………………………………….i buzëqeshur

Basil………………………………….trim

Bekir………………………………….guxim tar, luan

Beshar………………………………….prur ës i lajmeve të mira

Bilal………………………………….emri i muezinit të Pejgamberit [salallahu alejhi ue selam]

Bishr………………………………….gëzim

Burejd………………………………….ftoh ët, mendje

kthehu lart

D

Dajjen………………………………….sund ues i fuqishëm

Damin………………………………….garan tues, siguri

Damir………………………………….zemër , ndërgjegje

Danijal………………………………….int eligjent

Danish………………………………….urtë si, mësim, shkencë

Daud………………………………….emër pejgamberi

Demura………………………………….xixë drite

Deuid………………………………….princ

Dilauer………………………………….gux imtar

Dildar………………………………….i hirshëm, i dashur

Dija………………………………….dritë

Dijari………………………………….dhur atë

kthehu lart

F

Fadil………………………………….i ndershëm, i shquar

Faik………………………………….i shkëlqyeshëm

Faiz………………………………….fitimt ar

Fehim………………………………….intel igjent

Feisal………………………………….i fortë, i hijshëm

Feizan………………………………….eleg ancë, nder

Fexharudin…………………………………. i pari

Fekih………………………………….gazmo r

Feleh………………………………….sukse s

Ferid………………………………….unik

Faris………………………………….guxim tar

Faruk………………………………….ai që dallon të vërtetën nga e pavërteta

Fasih………………………………….eloku ent

Fatah………………………………….ai që fiton

Feuzi………………………………….i suksesshëm

Fejd………………………………….begati

Fejzan………………………………….dash amirësi

Feroz………………………………….që shndritë

Fiddah………………………………….argj end

Firas………………………………….mendj emprehtë

Firoz………………………………….dhura të

Fudeil………………………………….me karakter të shkëlqyeshëm

kthehu lart

G

Gaith………………………………….shi

Galib………………………………….fitue s

Ganim………………………………….i suksesshëm

Gauth………………………………….ndihm ues, mbrojtës

Gejur………………………………….vetër espektues

Gazi………………………………….pushtu es, luftëtar

Gufran………………………………….falë s

Gutejf………………………………….i begatë

Gohar………………………………….diama nt

Gulab………………………………….trënd afil

Gulfam………………………………….fyty rë-trëndafili

Gulshan………………………………….kop sht lulesh

kthehu lart

H

Hadi………………………………….udhëhe qës, udhëzues

Hafid………………………………….i urti

Hafiz………………………………….mbroj tës

Hafs………………………………….i riu i luanit

Haliim………………………………….i duruar

Hamdan………………………………….ai që lartëson

Hamza………………………………….luan

Hanif………………………………….besim tar i vërtetë

Hani………………………………….i kënaqur

Haris………………………………….kujde star vigjilues

Harith………………………………….lëru es

Harun………………………………….emër pejgamberi

Hasan………………………………….i hijshëm, i mirë

Hasin………………………………….i bukur, i mençur

Hashmat………………………………….din jitet, lavdi

Hajat………………………………….jetë

Hejthem………………………………….faj kua i ri

Hazim………………………………….i matur, i urtë

Hisam………………………………….shpat ë e mprehtë

Hilal………………………………….hënë e re

Himajet………………………………….mbr ojtje, mbështetje

Hisham………………………………….buja ri

Humen………………………………….shpir tmirë, me natyrë të mirë

Husam………………………………….shpat ë

Humejun………………………………….i bekuar, mbretëror

Husni………………………………….i hijshëm

Husein………………………………….i bukur

kthehu lart

I

Ibrahim………………………………….emë r pejgamberi

Idris………………………………….emër pejgamberi

Ihsan………………………………….bamir ësi

Ihtiram………………………………….nde r, i nderuar

Ijad………………………………….bujar

Ikrime………………………………….emër sahabi

Ilan………………………………….njeri i mirë

Ilifat………………………………….miqë si, mirësi

Iljas………………………………….emër pejgamberi

Imad………………………………….shtyll ë fuqie, me besim në vete

Imran………………………………….emër pejgamberi

Inam………………………………….shpërb lim

Inajet………………………………….dhur atë, mirësi

Isa………………………………….emër pejgamberi

Isam………………………………….mbrojt ës

Is’hak………………………………….emër pejgamberi

Ismail………………………………….emër pejgamberi

Izan………………………………….bindje

Izz………………………………….lavdi, nder, prestigj, pozitë e lartë

kthehu lart

J

Jahja………………………………….emër pejgamberi

Jakuut………………………………….gur i çmuar

Jakub………………………………….emër pejgamberi

Jar………………………………….shok

Jasin………………………………….Ja Sin janë shkronja të Kur’anit. Vetëm Allahu e di domethënien e këtyre shkronjave.

Jauar………………………………….ndihm ues

Jeman………………………………….i bekuar

Junus………………………………….emër pejgamberi

Jusr………………………………….rehati , komfort

Jusuf………………………………….emër pejgamberi

kthehu lart

K

Kamil………………………………….i plotë

Kamran………………………………….sigu ri dhe ndihmues

Kazim………………………………….që përmbahet nga zemërimi

Khaliid………………………………….i qëndrueshëm

Khaliil………………………………….mik

Kejsan………………………………….i urtë

Khunejs………………………………….i fshehtë [emër sahabi]

Kinza………………………………….thesa r i fshehur

kthehu lart

L

Lebiib………………………………….i arsyeshëm, inteligjent

Leith………………………………….luan

Lijaket………………………………….vle rë, meritë

Lu’ej………………………………….mburo jë

kthehu lart

M

Madani………………………………….i kulturuar

Mahad………………………………….i këndshëm, madhështor

Mahbir………………………………….guxi mtar

Mahir………………………………….i shkathët

Mexhd………………………………….lavdi , bujari

Mensur………………………………….fiti mtar

Makil………………………………….intel igjent

Maruf………………………………….i njohur, i pranuar

Merzuk………………………………….i bekuar, me fat

Meshkur………………………………….që meriton lavdërimin

Mesud………………………………….i lumtur, fatlum

Masrur………………………………….i gëzueshëm

Matin………………………………….i fortë, i vazhdueshëm

Mejsareh………………………………….re hati, komfort

Mika………………………………….i lezetshëm, i qetë, inteligjent

Misbah………………………………….drit ë

Muazam………………………………….i respektuar

Muadh………………………………….i mbrojtur

Mualim………………………………….mësu es

Mubarek………………………………….i bekuar, fatlum

Mubeshir………………………………….pë rhapës i lajmit të mirë

Muejjed………………………………….i mbrojtur

Muhamed………………………………….emr i i pejgamberit të fundit [salallahu alejhi ue selam]

Muhid………………………………….ai që beson në njëshmërinë e Allahut

Mufid………………………………….i dobishëm

Muhib………………………………….ai që do, shok

Muhlis………………………………….i sinqertë

Muhsin………………………………….bami rës

Muhsin………………………………….ndih mues

Muhtedi………………………………….i udhëzuar drejt

Muin………………………………….ai që ndihmon

Mukbil………………………………….i radhës, i ardhshëm

Muneuer………………………………….i ndriçuar

Munir………………………………….i ndritshëm

Mutaz………………………………….krena r

Mu’tasim………………………………….i hijshëm

Musa………………………………….emër pejgamberi

Mustenir………………………………….ma dhështor

Mushir………………………………….kësh illues

Mutejjib………………………………….er ëmirë

Muxhahid………………………………….lu ftëtar

Muzafer………………………………….fit imtar

Muzekir………………………………….për kujtues

kthehu lart

N

Na’il………………………………….përfi tues

Nabil………………………………….njeri bujar

Nabig………………………………….gjeni

Nadim………………………………….shok, mik

Nadir………………………………….i dashur, i rrallë

Nadr………………………………….lulëzi m, i begatë

Naiim………………………………….bekim , rehati

Nakib………………………………….udhëh eqës

Nasif………………………………….i drejtë

Nasim………………………………….fllad , puhi

Nasir………………………………….ai që ndihmon

Nasif………………………………….i drejtë, i paanshëm

Nasr………………………………….ndihmë , fitore

Nauid………………………………….përgë zim

Nazif………………………………….i pastër, i thjeshtë

Nehan………………………………….i bukur

Nexhm………………………………….yll

Nidal………………………………….lufti m, mbrojtje

Nihal………………………………….i lumtur, përparimtar

Numan………………………………….njeri me të gjitha bekimet e Allahut

Nuh………………………………….emër pejgamberi

Nuri………………………………….i ndritshëm

kthehu lart

R

Raid………………………………….udhëzu es

Rabar………………………………….perso n dashamirës

Rafan………………………………….i bukur, i hirshëm

Rafi………………………………….i lartë, i kulturuar, i gdhendur

Raonar………………………………….lavd i

Raziin………………………………….i përmbajtur, serioz, i kthjellët

Rebij………………………………….pranv erë, fllad

Rebia………………………………….gjelb ërim

Reis………………………………….i pasur, udhëheqës

Reshad………………………………….i matur

Riduan………………………………….ruaj tës i portave të parajsës

Rijad………………………………….kopsh te

Roshan………………………………….i ndritshëm, me shkëlqim

Rukaneh………………………………….i fortë, i vendosur

kthehu lart

S

Sa’d………………………………….lumtur i, aftësi shprehëse

Sa’dan………………………………….fatl um

Sa’ud………………………………….fatlu m

Sadat………………………………….bekim , nder

Safir………………………………….i pashëm

Sabahat………………………………….buk uri, lezet

Sabir………………………………….durim tar

Sadid………………………………….i rëndësishëm

Sahib………………………………….shoqë rues, mik

Sahir………………………………….vigji lent, syçelë

Salih………………………………….i sigurt, i plotë

Sami………………………………….fisnik , i lartë

Samit………………………………….i heshtur

Sehl………………………………….i lehtë, i pakomplikuar

Seiid………………………………….i hareshëm

Se’id………………………………….i lumtur

Sejf………………………………….shpatë

Sejid………………………………….zotër i

Selim………………………………….i sigurt, i lirë

Selman………………………………….i sigurt

Suheib………………………………….i kuq pak

Suhejl………………………………….miqë sor

Subhi………………………………….mëngj esi i hershëm

Suhejb………………………………….emër sahabi

Sulejman………………………………….em ër pejgamberi

kthehu lart

SH

Shad………………………………….i lumtur

Shakiil………………………………….i pashëm

Shamiim………………………………….aro më

Shamil………………………………….i gjithanshëm, i plotë

Shan………………………………….dinjit et, madhështi

Sharik………………………………….vezu llues

Shazad………………………………….prin c

Shaxhi………………………………….guxi mtar

Shefik………………………………….përd ëllestar, i butë

Shejan………………………………….inte ligjent

Shemshir………………………………….sh pata e nderit

Sheukat………………………………….fis nikëri

Shiraz………………………………….i këndshëm

Shuajb………………………………….emër pejgamberi

Shuxha………………………………….trim

kthehu lart

T

Taban………………………………….i shkëlqyeshëm

Tabassum………………………………….i buzëqeshur

Tahir………………………………….i dëlirë, i ndershëm

Tahsiin………………………………….ngr itje e vlerës

Talal………………………………….i mahnitshëm

Talha………………………………….lloj druri

Tekij………………………………….i devotshëm

Tammam………………………………….buja r

Tanim………………………………….valë deti

Temim………………………………….i plotë

Temkiin………………………………….din jitet

Teimur………………………………….heku r

Tejmur………………………………….trim dhe i fortë

Tenuir………………………………….i ndriçuar

Teufik………………………………….ndih më apo udhëzim hyjnor

Turhan………………………………….i mëshirës

kthehu lart

TH

Thabit………………………………….i fortë, i vendosur

Thaman………………………………….vler ë, çmim

Thekaf………………………………….që tejkalon në aftësi

kthehu lart

U

Ueil………………………………….i qetë, paqësor

Uafi………………………………….besnik

Uahid………………………………….unik

Uaxhih………………………………….buja r, i shquar

Uekas………………………………….luftë tar

Uesiim………………………………….i pashëm

Uesif………………………………….njeri virtuoz

Uethik………………………………….i fortë, me besim në vete

Ubejd………………………………….adhur ues

Ubejdullah…………………………………. rob i Allahut

Umer………………………………….emri i halifes së dytë

Umejr………………………………….emër i vjetër arab

Umran………………………………….përpa rim

Unejs………………………………….i butë, i ngrohtë, i dashur, i qeshur, gazmor, i shoqërueshëm

Urueh………………………………….mbësh tjetje

Usame………………………………….përsh krim i luanit

Usejd………………………………….luan i vogël

Uthman………………………………….emri i halifes së tretë

Uzejr………………………………….i çmuar

kthehu lart

Z

Zaim………………………………….udhëhe qësi

Zafir………………………………….fitim tar

Zahir………………………………….i ndritshëm

Zain………………………………….shok, i dashur

Zeker………………………………….i pashëm, me zemër të mirë

Zekerija………………………………….em ër pejgamberi

Zejd………………………………….i bollshëm

Zia………………………………….i urtë

Ziaud………………………………….shkël qim

Zijad………………………………….begat i

Zubejr………………………………….emër i përshtatshëm, emër sahabi

Zuhejr………………………………….i kthjellët, i mprehtë

kthehu lart

Emërtimi i fëmijve me emrat e sahabëve (Shoqëruesve të Profetit Muhammed sal-lallahu alejhi ue selem)

Bekir………………………………….Ebu Bekr es-Siddik

Umer………………………………….Umer ibnul Khatab el-Faruku

Uthman………………………………….Uthm an ibnu Affan dhun-Nurejn

Ali………………………………….Ali Ibn Ebi Talib

Seid………………………………….Seid ibnu Amr el-Xhumehij

Tufejl………………………………….Abdu llah ibn Hudhafe es-Sehmij

Umejr………………………………….Umejr ibnu Uehb

Berra………………………………….el-Berrau ibnu Malik el-Ensari

Thumame………………………………….Thu mame ibnu Uthal

Amr………………………………….Amr ibnu Xhamuh

Ubejde………………………………….Ebu ibnul Xherrah

Ikrima………………………………….Ikri ma ibn Ebu Xhehl

Zejd………………………………….Zejdul Khajr, Adij ibnu Hatim et-Taij

Usame ………………………………….Usame ibnu Zejd

Seid ………………………………….Seid ibnu Zejd

Umejr………………………………….Umejr ibn Sa’di

Xhaferr………………………………….Xha fer ibnu Ebi Talib

Sead………………………………….Sead ibnu Ebi Uekas

Hudhejfe………………………………….Hu dhejfe ibnu Jemani

Habib………………………………….Habib ibnu Zejd el-Ensari

Rebia………………………………….Rebia ibnu Ka’ab

Asim………………………………….Asim ibnu Thabit

Habab………………………………….Habab ibnu Eretti

Suraka………………………………….Sura ka ibnu Malik

Thabit………………………………….Thab it ibnu Kajs el-Ensari

Muadh………………………………….Muadh ibnu Xhebel

Khadid………………………………….Khal id ibn Uelid

Nuajm………………………………….Nuajm ibnul Mes’udi

Utbe………………………………….Utbe bin Gauzan

Zubejr………………………………….Zube jr bin el-Auan

Hamza………………………………….Hamza bin AbdulMutalib

Abbas………………………………….Abbas bin AbdulMutalib

Katade………………………………….Kata de bin Numan

Amar………………………………….Amar ibn Jasir

Mus’ab………………………………….Mus’ ab bin Umejr

Ej-jub………………………………….Ebu Ejjub el-Ensari

Selman………………………………….Selm an el-Farisi

Ebu Dherr………………………………….Ebu Dherr el-Gafari

Talha………………………………….Ebu Talha el-Ensari

Zijad………………………………….Zijad el-Harithi

kthehu lart

Emërtimi i fëmijëve me emra të Profetëve

ADEM

IDRIS

NUH

HUD

SALIH

IBRAHIM

ISMAIL

IS’HAK

JAKUB

JUSUF

SHUAJB

MUSA

DAUD

SULEJMAN

EJJUB

JUNUS

ZEKERIJA

JAHJA

LLUKMAN

DHULKIFL

ELJESA

UZEJR

ISA

MUHAMMED

kthehu lart

Emrat e fëmijëve te Profetit sal-lallahu alejhi ue selem

Fatime………………………………….nëna e Hasanit dhe Huseinit, radijall-llahu anha

Ibrahim………………………………….dja li i Profetit alejhi salatu ue selam

Rukije………………………………….migr uesja e dyfishtë (në Etiopi dhe Medine)

Zejnebe………………………………….vaj za me e madhe radijall-llahu anha

Ummi Kulthum………………………………….gru aja e Uthmanit radijall-llahu anha

kthehu lart

Emrat e grave të Profetit sal-lallahu alejhi ue selem

Khatixhe………………………………….Kh atixhe bint Huejlid

Seuda………………………………….Seude te bin Zumat el-Arimije

Aisheh………………………………….Aish eh bint Ebi Bekr es-Siddik

Hafsa………………………………….Hafsa bint Umer

Zejneb………………………………….Zejn eb bint Huzejne

Ummi Seleme………………………………….Ummi Seleme bint Zadu er-Rekb

Ummi Habibe………………………………….Ummi Habibe Remlete bint Ebi Sufjan

Xhuvejrijeh………………………………… .Xhuvejrijeh bint el-Harith el-Hazaije

Zejneb………………………………….Zejn ebe bint Xhahshi

Safije………………………………….Safi jete bint Haji

Mejmune………………………………….Mej munete bint el-Harith el-Hilalijete

(Visited 747 times, 1 visits today)