Domingo, 1/10/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Dhikri i mëngjesi – Mundohu ti thuash cdo dite

Dhikri i mëngjesi – Mundohu ti thuash cdo dite

Dhikri i mëngjesit

Leximi i ajetit “El-Kursij”. “Sahihu et-tergib uet-terhib” (1/283)

Leximi i sures “El-Ikhlas”, “El-Felek” dhe “En-Nas” tri herë. “Sahihul-Xhami” (4406) dhe “Sahihu et-Tirmidhi” (3/182)

“Esbahnë ue esbehal-mulku lil-lah, uel-hamdulilah, ue la ilahe il lAllahu uahdehu la sherike leh lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi eseluke khajra më fi hadhël-jeum ue khajra më badehu ue edhubike min sherri më fi hadhël-jeum ue sherri më badehu. Rabbi eudhubike minel-keseli ue suuil-kibër. Rabbi eudhubike min adhëbin fin-nari ue adhëbin fil-kabr”. “Sahihu Muslim” (2723)

“Allahumme bike esbahnë, ue bike emsejnë, ue bike nahjë, ue bike nemuut ue ilejken-nushuur”. “Sahihu et-Tirmidhi” (3/142) dhe “Es-Sahihah” (262)

“Esbahnë ala fitratil-islam, ue ala kelimëtil-ikhlas, ue ala dini nebijjinë Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ue ala mil-leti ebinë Ibrahim, hanifen muslimen ue më këne minel-mushrikin”. “Sahihul-Xhami” (4674) dhe “Es-Sahihah” (2989)

“Allahumme ente rabbi, la ilahe il la ente, khalekteni, ue ene abduke, ue ene ala ahdike ue ue’dike më steta’tu, eudhubike min sherri më sane’tu, ebu’u leke biniametike alejje, ue ebu’u bidhenbi fëgfirli feinnehu la jagfirudh-dhunuube il-la ente.” Buhariu me nr. (6306) dhe “Mukhtesarul-Buhari” (2420)

“Allahumme inni eselukel-afue, uel-aafijeh fid-dunjë uel-ëkhirah. Allahumme inni eselukel-afue uel-aafijeh fi dini ue dunjëje, ue ehli, ue mëli. Allahumme stur aurëti ue amin rauaati. Allahumme ahfadhni min bejne jedejje, ue min khalfi, ue an jemini, ue an shimëli, ue min feuki, ue eudhu biadhamëtike en ugtële min tahti”. “Sahihu Ibën Maxhe” (2/332) dhe “Sahihu Ebi Daud” (4239)

“Allahumme aalimel-gajbi uesh-shehëdeh, fëtiras-semëvëti uel-erdi, rabbi kul-li shejin ue melikeh, esh’hedu en la ilahe il-la ente, eudhubike min sherri nefsi, ue min sherrish-shejtani ue shirkihi, ue en ekterife ala nefsi suuen eu exhurrahu ila muslimin”. “Sahihu et-Tirmidhi” (2798) dhe “Sahihul-Xhami” (4402)

“Bismil-lahi el-ledhi la jedurru mea ismihi shejun, fil erdi ue la fis-semëi ue huves-semiul-adhim”. Tri herë. “Sahihul-Xhami” (6426), “Sahihu Ebi Daud” (5088) dhe “Sahihu et-Tirmidhi” (3388)

“Radijtu bil-lahi rabben, ue bil-islami dinen, ue bi Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nebijjen”. Tri herë. “Es-Sahihah” (2686) dhe “Ed-Daifeh” nën hadithin me nr. (5020). Më herët shejh Albani (Alalhu e mëshiroftë!) e ka bërë të dobët (daif) te recensimi i librit “Fjala e bukur” me nr. (24)

“Jë hajju jë kajjum bi rahmetike estegithu, eslih li shë’ni kul-lehu, ue la tekilni ila nefsi tarfete ajnin”. “Sahihul-Xhami” (5820) dhe “Sahihu et-tergib uet-terhib” (661)

“SubhanAllahi ue bihamdihi” 100 herë. Muslimi me nr. (2723)

“La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, lehul-mulku, ue lehul-hamd, ue huve ala kul-li shejin kadir”. 100 herë. “Es-Sahihah” (2762) dhe “Sahihu et-Tergib” (658)

“SubhanAllahi ue bihamdihi, adede khalkihi, ue ridaa nefsihi, ue zinete arshihi, ue midëde kelimëtihi” Tri herë “Sahihu Muslim” (2726) dhe “Es-Sahihah” (2156)

“Estagfirullah ue etubu ilejhi” 100 herë. Buhariu bashkë me “El-Fet’h” (11/101) me nr. (6307) dhe Muslimi (4/2075) me nr. (2702)

“SubhanAllah”, “El-hamdulilah” dhe “Allahu Ekber” 100 herë. “Sahihu et-Tergib” (658)