Segunda-feira, 11/12/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Dhikri i mbrëmjes

Dhikri i mbrëmjes

 

Fillon pasi t’a falësh namazin e ikindisë dhe zgjat deri sa të fillon koha e namazit të akshamit.( dmth mes kësaj periudhe kohore )

Mirëpo , është më e pelqyer që koha e bërjes së dhikrit të zgjat gjithë këtë perudhë (pas faljes së namazit të ikindis deri sa të fillon koha e namazit të akshamit ) në menyrë që mos të mbetet ndonjë hapsirë e kohës pa bërë dhikër ).

Nëse nuk e keni bërë dhikrin e mbrëmjes deri në këtë kohë , lejohet që ai të bëhet edhe pasi ta falni namazin e akshamit.

*Elhamdulil-lahi wahdeh, wes-salatu wes-selamu ‘ala men la nebijje badeh

(Falenderimi I takon vetëm Allahut,mëshira dhe shpëtimi I Allahut qofshin mbi atë pas të cilit ska më Pejgamber, Muhammedin sal’Allahu alejhi we selem)

*Allahu la ilahe il-la huwel-Hajjul-Kajjumu, la te’hudhuhu sinetun we la newmun, lehu ma fis-semawati we ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnihi, jalemu ma bejne ejdihim we ma halfehum we la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bima shae wesi’a Kursijjuhus-semawati wel-erda, we la jeuduhu hifdhuhuma we huwel-Alijjul-Adhim.

Allahu është Një,s’ka Zot tjetër përveç Atij,Ai është mbikqyrës I përhershëm dhe I përjetshëm. Ai nuk kotet e as nuk e zë gjumi; Gjithë çka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai pos me lejen e Tij?! Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të jerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar.Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën,kurse kujdesi I Tij ndaj të dyjave nuk I vjen rëndë,Ai është më I Larti më I madhi.)

*Suret Kul huwAllahu ehad, Kul eudhu bi Rabbil felek, Kul eudhu bi Rabbin-nas (nga tri here)

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

”Kul huvall-llahu Ehad. All-llahus-Samed.Lem jelid ve lem juled.

Ve lem jekun lehu kufuven ehad.” ( 3 herë )

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

”Kul eudhu bi rabbil felek.Min sherri ma halek.Ve min sherri gasikin

idha vekab.Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad.Ve min sherri

hasedin idha hased.” ( 3 herë )

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

”Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas.

Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas

Minel-xhin-neti ven-nas.” ( 3 herë )

*Rabbi es’eluke hajre ma fi hadhihil-lejleti we hajre ma badeha, we eudhu bike min sherri hadhihil-lejleti we sherri ma badeha.

(O Zot, kërkoj nga Ti hajrin e kësaj nate dhe të netëve të tjera, dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj nate dhe e netëne të tjera.)

*Allahumme bike emsejna we bike esbahna we bike nahja we bike nemutu we ilejkel-mesir.

(O Zot, me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen dhe me emrin Tënd e mbërrijmë mëngjesin, me emrin Tënd ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është tubimi.)

*Allahumme ente Rabbi la ilahe il-la ente halakteni we ene abduke we ene ala ahdike we wadike mestetatu eudhu bike min sherri na sanatu eb’u leke bi nimetike aleje we eb’u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.

(O Allah,Ti je Zoti im,nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt,do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd sa të kem mundësi. Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar,unë jam mirënjohës ndaj dhuntive të Tua, I pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk I fal askush tjetër përveç Teje.)

*Allahumme inni emsejtu ush-hiduke, we ush-hidu hamelete Arshike we Melaiketeke we xhemia halkike, Enneke EnteAllahu la ilahe il-la Ente wahdeke la sherike lek, we enne Muhammeden abduke we resuluke.

(O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe për mbajtësit e Arshit Tënd, për melaiket e Tua dhe për të gjitha krijesat e Tua, se vërtet Ti je Allahu I vetëm, s’ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je I vetëm dhe I Pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi sal’Allahu alejhi we selem është rob dhe I dërguar Yti.)

*Allahumme ma emsa bi min nimetin ew bi ehadin min halkike, fe minke wahdeke la sherike lek, fe lekel-hamdu we lekesh-shukru.

(O Zoti im, ajo që më ë shtë dhënë mua ose ndonjërit prej krijesave të Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti, që je I Pashoq; Ty të qofshin lavdërimi dhe falenderimi.)

*Allahumme afini fi bedeni, Allahumme afini fi semi, Allahumme afini fi besari, la ilahe il-la ente, eudhu bike minel-kufri wel-fakri, we eudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente. (3 herë)

(O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të parët tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi I varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje.)

*HasbijAllahu la ilahe il-la huwe, Alejhi tewekkeltu we huwe Rabbul-arshil-adhim. (7 herë)

(Më mjafton mua Allahu, s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti I Arshit të Madh.)

*Allahumme inne es’elukel-afwe wel-afijete fid-dunja wel-ahireh, Allahumme inni es-elukel-afwe wel-afijete fi dini we dunjaje we ehli we mali. Allahumes-tur awrati we amin rewati. Allahumeahfedhni min bejni jedejje we min halfi we an jemini we an shimali wemin fewki we eudhu bike en ugtale min tahti.

(O Zoti im, kërkoj nga ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbroj familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, mi mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese. O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga Ti që të më mbrosh të mos më lë shojë toka.)

*Allahume alimel-gajbi wesh-shehadeti fatires-semawati wel-erdi, Rabbe kul-le shej’in we melikehu, eshhedu en la ilahe il-la ente, eudhu bike min sherri nefsiwe sherrish-shejtani we shirkihi we en akterife ala nefsi su’en ew exhurrehu ila muslimin.

(O Zoti im, Ti je Ai I cili I di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues I qiejve dhe I tokës,Zot I çdo sendi dhe Mbizotërues I saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes time dhe nga e keqja e djallit dhe shirku I tij, dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos I bëj keq.)

*Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me ‘a-ismihi shej’un fil-erdi we la fis-semai we huwes-semi’ul alim. (3 herë)

(Me emrin e Allahut, pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send.)

*Redijtu bil-lahi Rabben we bil-Islami dinen, we bi Muhammedin salAllahu alejhi we selem nebijjen. (3 herë)

(Jam I kënaqur që Zoti im është Allahu, feja ime është islami dhe Pejgamberi im është Muhammedi salallahu alejhi we selem.)

*Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-leha we la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.

(O I Gjallë Përgjithmonë, o Mbikqyrës I çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirso tërë gjendjen time dhe mos më lër të mbështetem në veten time as sa një lëvizje syri.)

*Emsejna we emsel-Mulku lil-lahi Rabbil-alemin. Allahumme inni es’eluke hajre hadhihil-lejleti, fethaha we nasreha, we nureha, we bereketeha, we hudaha, we e’udhu bike min sherri ma baedeha.

Emsejna we emsel-Mulku lil-lahi Rabbil-alemin. Allahumme inni es’eluke hajre hadhel-jewmi fet’hahu, we nasrehu we nurehu, we bereketehu, we hudahu, we eudhu bike min sherri ma fihi, we sherri ma badehu.

(E arritëm mbrëmjen dhe e tërë pasuria I takon Allahut,Zotit të botërave.O Zoti im, un kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj.)

*Emsejna ala fitretil-islam we ala kelimetil-ihlas, we ala dini nebijjina Muhammedin sal’Allahu alejhi we selem, we ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen muslimen we ma kane minel-mushrikin.

(E arritëm mbrëmjen në natyrshmërinë islame, në fjalë e sinqertë (la ilahe il-lallah),në fenë e Pejgamberit tonë salAllahu alejhi we selem, dhe në fenë e babait tonë Ibrahimit, I cili ka qënë besimdrejtë, musliman e nuk ka qënë prej mushrikëve (idhujtarëve.)

*SubhanAllahi we bihamdihi (100 herë)

(I lartë qoftë Allahu, Atij të cilit I takon Lavdërimi.)

*La ilahe il-lAllahu wahdehu la sherike leh, lehul-Mulku we lehul hamdu we huwe ala kul-li shejin kadir. (10 herë, ose 1 herë kur përton.)

(S’ka të adhuruar përveç Allahut, Një dhe I Pashoq, Atij I takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është I plotfuqishëm mbi çdo send.)

*E’udhu bi kelimatil-lahit-tammati min sherri ma halaka. (3 herë)

(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga sherri që ka krijuar.)

*Allahumme sal-li we sel-lim ala nebijjina Muhammed. (10 herë)

Es selamu Alejkum we Rahmtullahu we Bereketuhu

@include "";