Terça-feira, 21/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Çfarë thonë hadithet e Muhammedit alejhisselam për magjinë

Çfarë thonë hadithet e Muhammedit alejhisselam për magjinë

magjia

Hadithi i Parë:
?? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ??? :” ??????? ????? ???????? ????? : ?? ???? ???? ??? ?? ? ??? : “????? ????? ? ?????? ? ???? ????? ???? ??? ???? ??? ?????? ???? ????? ? ???? ??? ?????? ? ??????? ??? ????? ? ???? ???????? ???????? ????????
Transmetohet nga Ebu Hurejra se i dërguari i Allahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem)
ka thënë: “Largohuni shtatë gjërave shkatërruese.” I thanë: O i
Dërguar i All-llahut cilat janë ato? Ai u përgjigj: “Shirku në Allahun,
magjia, vrasja e njeriut që e ka ndaluar All-llahu veçse me të
drejtë, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, kthimi
mbrapsht nga fushëbeteja, shpifja ndaj ‘’el muhsanat “ ,apo grave besimtare të mira e të pafajshme.” Buhariu: 2766, Muslimi: 89.”.

Hadithi i Dytë:
?? ??? ????? – ??? ???? ??? – ??? : ??? ???? ???? ??? ???? ???? ????
( ?? ??? ????? ?? ????? ????? ??? ???? ? ??? ??? ??? ???? ??? ???? )
Transmetohet nga Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur me të i cili ka thënë se ,ka thënë i derguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të:”kush shkon tek urafi apo kahini dhe i beson asaj qe thotë ,ka mohuar ate qe i ka zbritur Muhammedit a.s.”.
Transmeton imam Ahmedi,Shejh Albani thotë hadithi është sahih.

Hadithi i Tretë:
?? ??? ????? – ??? ???? ??? – ??? : ??? ???? ???? ??? ???? ???? ????
?? ??? ????? ????? ??? ???? ? ?? ??? ????? ????? ? ?? ??? ????? ?? ????? ? ??? ???? ??? ???? ??? ????
Transmetohet nga Ebu Hurejra Allahu qofte i kënaqur me të, se ,i dërguari I Allahut ka thënë:
Kush shkon tek falltori dhe i beson ne atë qe e thotë ,apo kush bën mardhënie intime me gruan e tij gjatë menstruacioneve,apo kush bën mardhënie me gruan e tij në anus ,ai është plotësishtë I distancuar dhe larg nga (kur’ani) ajo qe i ka zbritur Muhammedit alejhisselam .Sahihul Xhami-5942.

Hadithi i Katërt:
?? ??? ????? ???????? : ??? ???? ???? ??? ???? ???? ????
?? ??? ????? ????? ?? ?? ? ?? ???? ?? ???? ?????? ????
Transmetohet nga disa nëna të besimtarve se I dërguari i Allahut ka thënë:
‘’Ai i cili shkon tek falltori dhe e pyet atë për diçka (për ndonjë fshehtësi prej fshehtësive të Allahut, (që nuk ka njohuri për të askush përveq Allahut) nuk i pranohet (pyetësit ) namazi dyzet netë të plota’’.
Sahihul Xhami-5940.

Hadithi i Pestë:
?? ??? ???? ??? ???? ??? ?? ? :?? ? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? :
?? ???? ????? ?? ?? ??? ,? ?? ?? ?? ???? ,? ?? ?? ?? ???
Transmetohet nga Ebu Musa Allahu qoftë I kënaqur me të, i cili ka thënë se, ka thënë i derguari i Allahut:
‘’Nuk ka për të hyrë në xhennet përdoruesi i rakise,as ai i cili beson në magji(nuk eshte për qëllim ketu ai i cili beson se magjia ekziston dhe ka ndikim ne trupin e neriut ,por është për qëllim ai cili beson ne atë se ndikimi i magjisë është jashtë deshires dhe vullnetit të Allahut,ai cili beson ne këtë nuk ka për të hyrë në xhennet) dhe as ai i cili i ndërpret lidhjet familjare’’. Silsile daife-1464

Hadithi i Gjashtë:
?? ?????? ?? ????? – ??? ???? ???-???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ???: ?? ????? ??????
Transmetohet nga Mervan bin Elhakemi Allahu qoftë i kënaqur me te se ka thënë i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të: ‘’Mos shkoni te falltorte’’. Sahihul Xhamii 7180.

Hadithi I Shtatë:
?? ??? ????- ??? ???? ??? – ???: ??? ??? ? ???? ??? ???? ???? ? ??? : ?? ????? ???? ?? ?????? ????? ???? ?? ?????.
‘’Kush mëson diçka nga shkenca e yjeve astrologji (shkenca e ndikimt të yjeve për të keq dmth magji,dhe jo atë të lehtësimit me të cilat njerëzit orientohen në tokë dhe det)veq ka mësuar një degë prej degëve të magjisë” .Transmeton Daudi ,ibn Maxheh dhe saktësoi shejh Albani.

Hadithi i Tetë:
?? ????? ?? ???? ??? ???? ??? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ???: ??? ??? ?? ???? ? ?? ?? ???? ?? ,?? ????
? ? ???? ?? , ?? ???? ?? ???? ?? .
Transmetohet nga Imran iben Husejn r.a.se ka thënë i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të: ‘’Nuk është prej nesh(nuk është në rrugën islame)kush beson parashikimin në të fshehtën,ose kërkon nga një tjetër këtë gjë,ai i cili qet fall ,ose ai qe kërkon ti hidhet fall,ose bën magji ,ose shkon te magjistari qe ti bëjë magji dikujt’’. Silsile Sahiha e Shejh Albanit -2195.

Hadithi i Nëntë
?? ????? ??? ???? ???? ???? : ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? ?? ?????? ???? :??? ???? ? ?????? :?? ???? ???? ? ???? ??? ????? ?????? ???? ????? ??? ? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? : ??? ?????? ?? ???? ?????? ????? ?????? ?? ??? ???? ? ??????? ???? ???? ???? .
Transmetohet nga Aishja radiAllahu anha ,se ka thënë ‘’Dikush e pyeti Muhammedin ,sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ,për falltorët? Ai tha : ‘’Ata nuk janë asgjë’’ I thanë shokët e tij : ‘’O i dërguar i Allahut ,ata na flasin për disa gjëra të cilat ndodhin ashtu sikurse thonë!’’ Tha ai: ‘’Ato janë fjalë të vërteta ,të cilat i vjedhin xhindët dhe pastaj i hedhin në veshët e dashamirëve të tyre ,kurse këta përmes atyre fjalëve përziejnë njëqind gënjeshtra’’. Transmeton Imam Buhariu -3210 Muslimi-2228.
Këto janë disa nga shumë hadithet e pejgamberit alejhis selam tëcilat tregojnë shumë çartë mbi ekzistimin e magjisë dhe ndalimin e të marrurit me magji.

Përgatiti: Musli Zymberi

(Visited 252 times, 1 visits today)
Top