Domingo, 22/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Brenda 1 minuti!

Brenda 1 minuti!

Vërtetë koha është jeta yte në të cilën mund të shtosh shumë të mira, e të fitosh shumë shpërblime. Brenda një minuti, ti mund të përfitosh shumë të mira, mund të arrish shumë shpërblime, mund të ngritësh shkallët dhe vlerat tua, mund të pastrosh mëkatet tua. Brenda një minuti, në fletoren e veprave tua mund të shkruhen shumë të mira, nëse di ti shfrytëzosh dhe ti ruash minutat tua!

1- Brenda një minuti ti ke mundësi të lexosh suren Fatihah 7 herë dhe në bazë të shpërblimit të çdo shkronje nga 10 të mira (sevape), shpërblimi i leximit të kësaj sureje arrin mbi 1400 të mira, e nëse e lexon 7 herë, atëherë shpërblimi me lejen e Allahut do të arrijë në 9800 të mira. Dhe e gjithë kjo, brenda një minuti.

2- Brenda një minuti ti ke mundësi të lexosh suren Ihlas (Kul huvAll-llahu ehad) 20 herë dhe leximi i saj është sa një e treta e Kuranit. Siç ka thënë Muhammedi (salallahu alejhiveselem): “Pasha Atë në dorën e të cilit është shpirti im, ajo (sureja ihlas) është sa një e treta e Kuranit”. (Buhariu)

3- Brenda një minuti ti ke mundësi të lexosh një faqe nga Libri i Allahut.

4- Brenda një minuti ti ke mundësi të mësosh një ajet të shkurtër përmendësh nga Libri i Allahut.

5- Brenda një minuti ke mundësi të thuash :”La Ilahe il-la All-llah, vahdehu la sherike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shej’in kadiir.” (Nuk ka të adhuruar me meritë përveç Allahut, Një dhe i Pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi, Ai është i Plotëfuqishëm mbi çdo send) 20 herë dhe me këtë do të arrish shpërblimin sikur të kesh liruar 8 robër nga bijtë e Ismailit. Siç ka thënë Muhammedi (salallahu alejhiveselem): “Nëse e thua këtë 10 herë, e ke shpërblimin sikur t’i keshë liruar 4 persona, nga bijtë e Ismailit.” (Buhariu dhe Muslimi)

6- Brenda një minuti ke mundësi të thuash: “Subhanallahi ve bihamdihi” (I Lartësuar qoftë All-llahu dhe Atij i takon falenderimi) 100 herë, e kush e thotë këtë 100 herë në ditë, i fshihen mëkatet, edhe nëse ato janë sa shkuma e detit. (Buhariu dhe Muslimi)

7- Brenda një minuti ke mundësi të thuash: “Subanallahi ve bihamdihi, subhanallahil-Adhim.” (I Lartësuar qoftë Allahu dhe Atij i takon falenderimi, i lartësuar qoftë Allahu i Madheruar) 50 herë dhe këto dy fjalë janë: “Dy fjalë të lehta në gjuhë, të rënda në peshojë (në Ditën e Gjykimit), të dashura të i Gjithmëshirëshmi.” (Buhariu dhe Muslimi)

8- Brenda një minuti ke mundësi të thuash: “La haule ve la kuvete il-la bil-lah.” (Nuk ka ndryshim e as fuqi, përveçse me Allahun) më shumë se 40 herë, e kjo është “një arkë prej arkave të Xhenetit.” (Buhariu dhe Muslimi)

9- Brenda një minuti ke mundësi të thuash:”La Ilahe Il-lAllah.” (Nuk ka kush që meriton të adhurohet pos All-llahut) më shumë se 50 herë, e kjo është fjala më e madhe, fjala e teuhidit me të cilën kush e përfundon këtë jetë, hyn në xhennet.

10- Brenda një minuti ke mundësi të kërkosh falje nga Allahu 100 herë, duke thënë: “Estagfirullah.” (Kërkoj falje nga Allahu) dhe kjo është shkak për faljen e Allahut ndaj teje, për dhënien e të mirave në këtë jetë, për shtimin e fuqisë, për largimin e sprovave, për lëshimin e shiut, për furnizimin e njeriut me pasuri dhe fëmijë, etj.

11- Brenda një minuti ke mundësi të dërgosh salavatë mbi Muhammedin (salallahualejhiveselem) 50 herë, duke thënë:”All-llahume sal-li ala ala Muhammed.” e do të dërgojë Allahu mbi ty 500 herë, ngase Allahu për një, dërgon mbi ty 10. Siç ka thënë Muhamedi (salallahu alejhiveselem): “Kush dërgon mbi mua një salavatë, Allahu i Madhëruar ka për t’i dërguar atij 10 salavate.” (Muslimi)

12- Brenda një minuti ke mundësi të mendosh në krijimin e qiejve dhe të tokës, e të jesh nga ata që kanë arsye dhe intelekt, të cilët i ka lavdëruar Allahu në Kur’an, ku thotë: “Vërtetë në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt.” (Ali Imran, 190)

13- Brenda një minuti ke mundësi të lexosh 1-2 faqe nga ndonjë libër i dobishëm.

14- Brenda një minuti ke mundësi të kontaktosh me një të afërm tëndin, nëpërmjet telefonit për hirë të Allahut.

15- Ke mundësi t’i ngritësh duart dhe të kërkosh çfarë të duash nga Allahu.

16- Ke mundësi t’i përshëndesësh me selam disa vëllezër, brenda një minuti.

17- Ke mundësi të urdhërosh në të mirë, brenda një minuti.

18- Ke mundësi të ndalosh nga e keqja, brenda një minuti.

19- Ke mundësi të këshillosh një vëlla tëndin, për hirë të Allahut, brenda një minuti.

20- Ke mundësi të largosh një pengesë nga rruga, brenda një minuti.

Dhe në fund në bazë të sinqeritetit tend dhe frikës tënde ndaj Allahut, Allahu e rritë shpërblimin ndaj teje dhe t’i shton të mirat. Dhe dije se të gjitha këto vepra të mëdhaja, nuk të ngarkojnë ty asgjë. Nuk ke nevojë të pastrohesh, të lodhesh, të mundohesh, por ke mundësi t’i bësh këto dhe ti je duke ecur në këmbë, ose je duke i grahur automjetit, ose je ulur, ose je duke pritur dikënd.

Muhamed Junus bin Abdu-Setar
Përktheu: Hoxhë Omer Bajrami

(Visited 220 times, 1 visits today)