Sábado, 23/9/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Mburoja e muslimanit (Dhikri i sabahut dhe mbrëmjes)

Mburoja e muslimanit (Dhikri i sabahut dhe mbrëmjes)
Enesi r.a thotë se ka dëgjuar Pejgamberin a.s duke thënë: Më pelqen më shum të ulem e të rrij me ata që luten edhe madhërojn All-llahun,pas Namazit të sabahut deri në lindjen e diellit,se sa të i liroi nga robëria katër skllevër, Më pelqen më shum të ulem e të rrij me ata që luten edhe madhërojn All-llahun, pas Namazit të ikindis e deri në perëndim të diellit, se sa të i liroi nga robëria katër skllevër.Transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerë.

Elhamdu lil-ahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje badeh

Shqip: Falenderimi i takon vetëm All-llahut,mëshira dhe shpëtimi (i All-llahut)qofshin mbi atë pas të cilit s’ka më Pejgamber,Muhammedin.

E’udhu bil-lahi minesh-shejtani-rraximShqip: I lutem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar.

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te’hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnihi, jalemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bima shae vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-Alijjul-Adhim.

Shqip: All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja as gjumi; Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi.

Më pas i Lexon nga 3 here tri Suret e fundit në Kur’an:

1-Sure EL-IHLAS:
Kul huvall-llahu ehad.
All-llahus-Samed.
Lem jelid ve lem juled.
Ve lem jekun lehu kufuven ehad.

Shqip: Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

2-Sure EL-FELEK:
Kul eudhu bi rabbil felek.
Min sherri ma halek.
Ve min sherri gasikin idha vekab.
Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad.
Ve min sherri hasedin idha hased.

Shqip: Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

3-Sure EL-NAS:
Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas.
Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas
Minel-xhin-neti ven-nas.

Shqip: Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
Sunduesin e njerëzve,
Të adhuruarin e njerëzve,
Prej të keqes së cytësit që fshihet.
I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

Asbahna ve asbaha el-Mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi es’eluke-l-hajre ma fi hadhel-jevmi ve hajre ma badehu ve eudhu bike min sherri ma fi hadhel-jevmi ve sherri ma badehu.Rabbi eudhu bike minel-keseli ve su’il-kiber.Rabbi eudhu bike min adhabin fin-nar ve adhabin fil-kabr.

Shqip: E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Ai mbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe të ditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhe nga dënimi i varrit.

Ndërsa kur errsohej thoshte:Rabbi es’eluke hajre ma fi hadhihil-lejleti ue ma badeha, ue eudhu bike min sherri hadhihil-lejleti ue sherri ma badeha

Shqip: O Zot prej teje kërkoi hajrin e kësaj nate dhe të netëve të tjra,dhe prej teje kërkoi mbrojtje nga e keqja e kësaj nate dhe e të netëve tjera.

Kjo është Lutja në Mëngjes:

All-llahume bike esbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nushur.

Shqip: O Zot im, me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin dhe me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen, me emrin Tënd ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është kthimi.

Në Mbremje themi:

All-llahume bike nahja ue bike nemutu ue ilejkel-mesir.

Shqip: O Zot me emrin tënd e mbrrimë mbrëmjen dhe me emrin tënd e mbrrijmë mëngjesin,Me emrin tënd ngjallemi edhe me emrin tënd vdesum dhe te ti do të tubohemi ditën e gjykimit.

All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min sherri na sanatu eb’u leke bi nimetike aleje ve eb’u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.

Shqip: O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje.

All-llahumme inni asbahtu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke.

Shqip: O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.

Ndërsa në mbrëmje e thot:All-llahu inni emsei-tu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke.

Shqip: O Zoti im, arrita mbrëmjen, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.

Pejgamberi a.s ka thënë: Kush e thot këtë në mbrëmje i bindur në të dhe vdes atë natë do të jetë prej banorëve të Xhenetit.

Kjo lutje thuhet nga 4 here në mëngjes dhe Mbrëmje.

All-llahume ma asbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel-hamdu ve lekesh-shukru.

Shqip: O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi.

All-llahume afini fi bedeni, All-llahume afini fi semi, All-llahume afini fi besari, la ilahe il-la ente, eudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (3 herë në mëngjesë)

Shqip: O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje.

HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-’arshil-’adhim. (7 herë)

Shqip: Më mjafton mua All-llahu; s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh

Kjo Lutje thuhet 7 here në Mëngjes dhe Mbrëmje.

Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thotë këtë mëngjes e mbrëmje 7 here i mjafton atë që e brengosin qeshtjet e kësaj bote dhe tjetres.

E’udhu bikelimatil-lahit tammati min sherri ma halek.

Shqip: Kërkoi mbrojtje me fjal të përsosura të Allahut nga e keqja e gjithkujt dhe e gjithqkaje që ke krijuar.

Kjo lutje thuhet 3here në mëngjes dhe mbrëmje dhe kudo që hym brenda ditës

All-llahume inni es’elukel-’afve vel-’afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es’elukel-’afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur avrati ve amin revati. All-llahumeahfedhni min bejni jedejje ve min halfi ve an jemini ve an shimali ve min fevki ve eudhu bike en ugtale min tahti.

Shqip: O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m’i mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.

All-llahume alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej’in ve melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la ente, eudhu bike min sherri nefsive sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife ala nefsi su’en ev exhurrehu ila muslimin.

Shqip: O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq.

Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim (3 herë)
Shqip: Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send

Kjo lutje thuhet 3here në mëngjes dhe mbrëmje dhe kudo që hym brenda ditës

Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thot këtë 3 here mëngjes e mbrëmje si bëhet dëm asgjë.

Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin nebijjen.

Shqip: Jam i lumtur qe kam zgjedh Allahun për Zot , Islamin si fe e Muhamedin për Pejgamber

Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thot këtë 3 here mëngjes e mbrëmje Allahu do të knaq atë diten e Xhykimit.

SubhanAll-llahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arshihi ve midade kelimatihi (3 herë në mëngjes)
Shqip: I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij.

SubhanAll-llahi ve bihamdihi (Kjo lutje thuhet 100 herë në ditë)
Shqip: I Lartësuar qoftë All-llahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi.

Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.

Shqip: O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit.

La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (Kjo lutje thuhet 100 herë në ditë)
Shqip: S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send.

Asbahna ve asbahal-Mulku lil-lahi Rabbil alemin All-llahumme inni es’eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma badehu.(Kjo lutje thuhet në mëngjes)
Shqip: E arritëm mëngjesin dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj.

Emsejna ue Emsel-Mulku lil-lahi Rabbil alemin All-llahumme inni es’eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma badehu.(Kjo lutje thuhet në mbrëmje)

Shqip: E arritëm mbrëmjes dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj.

Asbahna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini , ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen nebijjina Muhammedin muslimen ve ma kane minel-mushrikin. (Kjo lutje thuhet në mëngjes)

Shqip: E arritëm mëngjesin në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH),në fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve.

Emsejna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini , ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen nebijjina Muhammedin muslimen ve ma kane minel-mushrikin.

Shqip: E arritëm mbrëmjen në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH),në fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve.

All-llahume inni es’eluke ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen (çdo mëngjes)
Shqip: O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme e furnizim të mirë dhe të lutem Të m’i pranosh veprat e mia.

Estagfirullahe ve etubu ilejhi. (Kjo lutje thuhet 100 herë në ditë dhe më shum)
Shqip: Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek Ai pendohem.

All-llahumme sal-li ve sel-lim ala nebijjina Muhammed (10 herë e më shum në ditë)

Marrë nga Mburja e Muslimanit. Autor: Said Ali Al Kahtani

Përgaditi: Davet Çitaku –