Thursday, 17/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Sure (Kaptina) të Kur`anit me shkronja latine dhe perkthim ne shqipSure (Kaptina) të Kur`anit me shkronja latine dhe perkthim ne shqip

Suretu EL FATIHA

Eudhubil-lehi minesh-shejtanirr-rraxhim Mbështetem në Allahun nga djalli i mallkuar Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Elhamdu Lil-lehi rab-bil Alemin Lavd-falënderimi i takon All-llahut, Zotit(Krijuesit) të botërave 2. Err-rrahmenirr-rrahim Mëshiruesit, Mëshirëbërësit 3. Meliki jeumid-din Sunduesit të Ditës së Gjykimit 4. Ijjeke nabudu ue ijjeke neste`ain Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë 5. Ihdinas siratal mustekim Udhëzona në rrugën e drejtë 6. Siratal ledhine en amte alejhim,gajril Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, magdubi alejhim ue led-dal-lin. e jo në rrugen e atyre,ndaj të cilëve je i hidhëruar dhe të cilët kanë humbur rrugën. Suretu EL IKHLAS

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Kul hu uAll-llahu Ehadë Thuaj: Ai, All-llahu është Një 2. All-llahus-Samedë All-llahut i mbështetet (gjithçka) 3. Lem jelid ue lem juledë S’ka lindur kë, as nuk është i lindur 4. Ue lem jekun lehu kufuen ehadë. Dhe Atij askush nuk i përngjan

Suretu EL-FELEK Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Kul eudhu birab-bil feleka Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, 2. Min sherr-rri me haleka Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. 3. Ue min sherr-rri gasikin idhe uekab-b Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. 4. Ue min sherr-rrin-nef-fetheti fil ukad Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. 5. Ue min sherr-rri hasidin idhe hased. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

Suretu EN-NAS Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Kul eudhu bi rab-bin-nes Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! 2. Melikin nes Sunduesin e njerëzve, 3. Ilehin nes Të adhuruarin e njerëzve, 4. Min sherr-rril uesuesil han-nes Prej të keqes së cytësit që fshihet. 5. El-ledhi juues uisu fi sudurin-nes I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, 6. Minnel xhinneti uen nes. Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

Suretu El-KEUTHER Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Inne Ea”tajne kel Keuther Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira. 2. Fesal-li li rabike uen-har Andaj,ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd! 3. Inne shenijeke huel ebter. E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.

Suretu EN-NASR Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Idhe xhae-e nasrull-llahi uel fet-h. Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi (ngadhënjimi), 2. Uere ejten-nese jed-hulune Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e Allahut fi dinil-lehi efuaxhe 3. Fe sebbih bihamdi rabbike Ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe Uestagfirhu, Innehu kene teuuebe kërko nga Ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues i madh.

Suretu KUREJSH Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Li ilefi kurejsh Për hirë të garantimit që e gëzojnë kurejshitët! 2. Il-le fihim rihletesh-shitei ues-saijf Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit dhe verës! 3. Fel ja`budu rabbe hedhel beijt Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, 4. El-ledhi at`amehum min xhuiu I cili i ushqeu pas urisë ue amenehum min hauf. dhe i siguroi prej çdo frike!

Suretu ED-DUHA Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Ued-duhe Pasha paraditën! 2. Uel-lejli idhe sexhe Pasha natën kur shtrinë errësirën! 3. Me ued-deake rabbuke ue me kale Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. 4. Ue lel ahiretu hajrun leke minel ule Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para. 5. Ue leseufe ju`tijke rabbuke fe terda E Zoti yt do të jepë ty, e ti do të kënaqesh. 6. Elem jexhidke jetimen fe aue A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje). 7. Ue uexhedeke dal-len fe hede Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzojë. 8. Ue uexhedeke a`ilen fe agne Dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi. 9. Fe emmel jetime fe le takher Pra, mos e përul jetimin! 10.Ue emmas-saile fe le tenher As lypësin mos e përzë! 11.Ue emme bini`meti rabbike fe hadith. E me të mirat që të dha Zoti yt, trego (udhëzo njerëz)!

Suretu EL-MAUN Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1.Ere ejtel-ledhi jukedh-dhibu bid-din A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? 2. Fe dhelikel-ledhi jedu`ul jetim Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun. 3. Ue le jehud-du a’ele ta`amil-miskin Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin. 4. Feuejlu lilmusal-lin Pra shkatërrim është për ata që falen, 5. El-ledhine hum an saletihim sehun të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. 6. El-ledhine hum jura`un Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe). 7. Ue jemne unel-me`un Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua).

Suretu EL KAFIRUN Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1.Kul Je Ejjuhel-Kefirun Thuaj: “O ju jobesimtarë! 2. Le A`Budu Me Ta`Budun Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni! 3. Ue Le Entum Abiduneme A`bud As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj! 4. Ue Le Ene Abidun Me Abedtum Dhe unë kurr nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni! 5. Ue Le Entum Abidunema A`Bud Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj! 6. Lekum Dinukum Ue Lije Din Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë time (që i përmbahem)!

[B]”Vertetë,ti (o Muhammed) je në një shkallë të lartë morali!” (Kalem:)