Tuesday, 25/9/2018 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Si të ruhesh (mbrohesh) nga magjia dhe syri i keq (mësyshi) ( mënyre tjetër)Si të ruhesh (mbrohesh) nga magjia dhe syri i keq (mësyshi) ( mënyre tjetër)

Disa mënyra të tjera për t’u ruajtur nga magjia dhe syri i keq

1. Këshillimi i fëmijëve që të mos dalin pas perëndimit të diellit.
Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Kur të perëndojë dielli apo të errësohet, mbani dhe mos i nxirrni jashtë fëmijët tuaj, sepse shejtanët shpërndahen në këtë kohë.” (Transmeton Muslimi).

2. Pastrimi i shtëpisë nga kryqet, fotot të cilat përmbajnë shpirtëra, qen etj.
Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Në të vërtetë engjëjt nuk futen në atë shtëpi në të cilën ndodhin këto gjëra.” (Transmeton Buhariu 6/388 “Fet’h” dhe Muslimi 17/17, Neueuij).

3. Pastrimi i shtëpisë nga idhujt, skulpturat, kasetat, disqet muzikore etj.

4. Është mirë që kur të ngrihesh në mëngjes të hash shtatë kokrra hurme Medinie (axh’ua).
Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qofti mbi të), thotë: “Kush i ha shtatë hurma në mëngjes, atë ditë ai as nuk do të vuajë nga helmi, as nga magjia.”

Mbas këtij hadithi, Shejh Abdul Aziz Bin Bazi (Allahu e mëshiroftë), thotë: “Mendojë se përfshihen të gjitha llojet e hurmave, sepse kuptimi për këtë ndodhet në hadith.”

Ilaçi

Shejhu i nderuar Abdul Aziz Bin Bazi (Allahu e mëshiroftë), thotë: “Mbështetem tek Allahu i Madhëruar, i Vetëm e i Pashokë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojë. Lejohet trajtimi i të sëmurit me rënien dakord të dijetarëve.”
Pastaj vazhdon më tej Shejhu duke thënë: “I lejohet muslimanit që të shkojë tek doktori i barkut, kirurgu, stomatologu, doktori i syrit e doktorë të ndryshëm që ta vizitojnë ose të shikojnë për sëmundjet e tij dhe më pas të mjekojë me çfarëdo lloj ilaçi të lejuar nga feja Islame.
Në të vërtetë Allahu i Lartësuar ka zbritur sëmundjen, por ka zbritur dhe ilaçin bashkë me të.
Allahu i Madhëruar nuk e bën ilaç atë që e ndaloi për robërit e Tij.”
Do të vijojnë më poshtë gjërat, të cilat bëhen shkak për ta mbrojtur njeriun nga rrezikshmëria e magjisë para rënien të saj, gjëra të cilat janë të lejuara dhe në përputhje me dispozitat e sheriatit Islam.

Gjërat, të cilat bëhen shkak për mbrojtjen e njeriut para se të bjerë magjia

Janë të shumta, por do të përmendim më të rëndësishmet, më të efektshmet dhe më të dobishmet.

– Moslënia pas dore e dhikreve (përmendjeve), duave, kërkimin e mbrojtjes nga Allahu, leximin e ajetit kursij pas çdo namazi farz (të detyruar) dhe kjo kryhet mbas dhikreve të selamit, leximi i ajeti kursij para se të biesh në gjumë.
Ajeti kursij është nga ajetet më të rëndësishme në Kur’anin Fisnik për t’u mbrojtur nga magjia.
Allahu i Madhëruar thotë në Kur’an:

“Allah! La ilahe il-la Huve (askush nuk ka të drejtë, nuk meriton dhe nuk duhet të adhurohet përveç Atij), El-Haju El-Kaj-jum (i Përjetshmi, i Pafillim dhe i Pambarim, Mbajtësi dhe Mbrojtësi i gjithçkaje që ekziston).

Atë nuk e kap as kotja, as gjumi.
Atij i përkasin gjithë ç’është në qiej e gjithë ç’është në tokë.
E kush është ai që mund të ndërhyjë tek Ai përveç se me Lejen e Tij?
Ai di se çfarë u ndodhë krijesave të Tij në këtë botë, dhe çfarë do t’u ndodhë atyre në Botën Tjetër, dhe ata kurrë nuk do të marrin me mend ndonjë gjë nga Dija e Tij, përveç asaj që Ai do (nga Vullneti i Tij).
El-Kursija e Tij (dija, sundimi, mbikqyrja) shtrihet mbi qiej dhe tokë dhe Ai nuk ndjen aspak lodhje në ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre.
Dhe Ai është më i Larti, më Madhështori.” (Sure El-Bekare, 255).

– Nga ilaçet që bëhen shkak për t’u mbrojtur nga magjia para rënies së saj është leximi i sures El-Ihlas, El-Felek, En-Nas, është mirë që të lexohen këto sure tre herë mbas namazit farz (të detyruar) të sabahut dhe tre herë mbas namazit farz të akshamit (mbrëmjes).
Gjithashtu të lexohen me këto sure dhe dy ajetet e fundit të sures El-Bekare.
Allahu i Madhëruar thotë në Kur’an:

“I Dërguari (Muhamedi alejhi selam) beson në çfarë i është zbritur atij nga Zoti i vet dhe po kështu edhe besimtarët (besojnë bashkë me të).
Gjithësecili prej tyre beson në Allahun, në Melekët e Tij, në Librat e Tij, në të Dërguarit e Tij.
(Ata thanë): “Ne nuk bëjmë asnjë dallim mes njëri-tjetrit prej të Dërguarve të Tij”- dhe po kështu thanë: “Ne ndëgjuam dhe u bindëm.
(Ne kërkojmë) Faljen Tënde, Zoti ynë dhe tek Ti është kthimi i fundit.
Allahu nuk e rëndon askënd mbi mundësitë që ai ka.
Secili merr shpërblim për atë (të mirë) që ka fituar dhe (po kështu) secili merr dënim për atë (të keqe) që ka fituar.
“Zoti ynë! Mos na ndëshko në qoftë se harrojmë, apo biem në gabime; – Zoti ynë! Mos na ngarko me barrën e atyre që i detyrove para nesh (jehuditë dhe të krishterët): Zoti ynë! Mos na ngarko me barrë më të rëndë se sa kemi mundësi për të (që ta mbajmë).
Na fal ne, dhe na liro nga gjynahet dhe ki Mëshirë për ne.
Ti je Maula (Zoti, Mbrojtësi, Ruajtësi) ynë; pra, na ndihmo dhe na jep fitore përmbi popullin Kafir (mohues, mosbesimtarë).” (Sure El-Bekare, 285-286).

Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Kush e lexon ajetin kursij në darkë, është nën mbikqyrjen e Allahut dhe nuk i afrohet atij shejtani derisa të zgjohet.”

Gjithashtu Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Kush i lexon dy ajetet e fundit të sures El-Bekare në mëngjes dhe në darkë i mjafton atij.”

– Përmendje e shpeshtë e dhikrit:

E’udhu bi kelimetil-lahit-tammati min sherri ma halaka. (Kërkojë mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga sherri (e keqja) që ka krijuar).
Përmendja e këtij dhikri preferohet në mëngjes dhe darkë, gjatë hyrjes dhe daljes nga shtëpia, kur zbret në ndonjë vend të huaj, kur hipë në makinë, anije, tren, avion, në shkretëtirë apo kudo që të jesh.

Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Kush zbret në ndonjë vend dhe thotë: Kërkojë mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga sherri (e keqja) që ka krijuar.
Nuk i bën dëm atij asgjë derisa të largohet nga ai vend.”
Ky dhikër preferohet gjithashtu të thuhet tre herë pas namazit të sabahut dhe tre herë para namazit të akshamit.

– Dhikër tjetër për t’u mbrojtur nga magjia para rënies së saj është edhe: Bismil-lahil-ledhij la jedur-ru me’a-imihi shej-‘un fil-ardi ue la fis-semai ue hue-semiul-alim.
(Me emrin e Allahut, pranë emrit të të cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell.
Ai që ndëgjon shumë dhe di çdo send).

Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) thotë: “Kush e thotë këtë tri herë në mëngjes dhe në mbrëmje, nuk i bëhet dëm asgjë.” (Transmeton Tirmidhiu 5/465 dhe Ebu Davudi 4/323).

Këto dhikre (përmendje) janë shkaqet më të rëndësishme, më të efektshmet dhe më të dobishmet për mbrojtjen e sherrit (të keqes) nga magjia dhe të keqes në përgjithësi.
Kjo është për atë që kujdeset dhe ju vë rëndësi këtyre dhikreve (përmendjeve) me besim e siguri tek Allahu i Madhëruar dhe duke u mbështetur tek Ai.