Falënderimi i takon Allahut i cili i krijoi gjërat dhe i përsosi ato, i ndau qiejt dhe tokën pasi ishin të bashkuara; E falënderoj Atë edhe pse nuk mund ta falënderoj dot ashtu si e meriton, i jam atij mirënjohës dhe Ai meriton që të jemi mirënjohës ndaj Tij. Profeti salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Tre lutje nuk kthehen mbrapsh, lutja e agjëruesit kur çel iftarin, lutja e prijësit të drejtë dhe atij që i është bërë padrejtësi”. Tirmidhiu