Sunday, 17/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

LUTJE NGA KUR’ANI FamëlartëLUTJE NGA KUR’ANI Famëlartë
LUTJE NGA KUR’ANI Famëlartë

“O Zot, më fal nga ana Yte pasardhës të mirë, vërtet, Ti je Dëgjues i lutjes”. (Ali Imran: 38)

“O Zot, mos më le të vetmuar, se Ti je trashëguesi më i miri (pas çdokujt)”. (El-Enbija: 89)

“Nuk ka hyjni pos Teje. Ti je i pastër, nuk ke të meta. Unë i bëra padrejtë vetes”. (El-Enbija: 87)

“O Zot, ma zgjero gjoksin tim, ma lehtëso këtë punë timen, më zgjidh nyjen e gjuhës sime, që ta kuptojnë fjalën time”. (Taha: 25-28)

“O Zot, unë i kam bërë padrejtësi vetvetes, për këtë më fal mua”. (El-Kasas: 16)

“O Zot, mos na bën sprovë për zullumqarët dhe na shpëto me mëshirën Tënde nga jobesimtarët”. (Junus: 85-86)

“Zoti ynë, na i fal mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona, na i forco këmbët tona dhe ndihmona kundër popullit jobesimtar”. (Ali Imran: 147)

“Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në të gjitha çështjet tona”. (El-kehf: 10)

“O Zot, më shto (edhe më tepër) dituri”. (Taha: 114)

“O Zot, kërkoj strehim te Ti prej nxitjeve të djajve dhe kërkoj strehim te Ti që ata të mos më afrohen”. (El-Muminun: 97-98)

“O Zot, më fal dhe më mëshiro, se Ti je Mëshiruesi më i mirë”. (El-Muminun: 118)