Wednesday, 16/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Dobitë dhe frytet e selamit Dobitë dhe frytet e selamit 

Dobitë dhe frytet e selamit

Selami ka dobi dhe fryte të shumta, prej tyre:
Selami është pasim i të Dërguarit të Allahut, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të.
Selami është ringjallje e sunetit të Ademit alehis selam.
Selami është prej shenjave të Islamit, gjë që dëshmon Islamin e personit i cili e bart këtë.
Selami është prej të drejtave të muslimanëve që kanë ndërmjet njëri tjetrit.
Selami është shkak për arritjen e dashurisë ndërmjet muslimanëve.
Selami është shkak për hyrjen në xhenet.
Selami është prej veçorive të këtij umeti.
Njerëzit më të afërt te Allahu janë ata të cilët fillojnë të parët me selamin.
Selami është shkak për shumëfishimin e shpërblimit.
Selami është shkak për arritjen e bereqetit.
Selami është shkak për arritjen e paqes.
Selami është një nga emrat e Allahut të Lartësuar.
Selami është sadaka për njerëzit.
Selami është përshëndetje e banorëve të xhenetit.
Selami është shkak për faljen e mëkateve.
Selami është njëra prej atyre gjërave që na e kanë zili jehudët.
Përhapja e selamit është njëra prej tri shkaqeve të cilat bëhen shkak për hyrjen në xhenet me paqe.
Selami është ndër punët më të mira në Islam.